FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – listopad 2023

Začátek listopadu byl na Komoře rušný – nejenže se konalo pravidelné zasedání představenstva, ale proběhl také historicky první Den otevřených dveří v Kaňkově paláci, v jehož rámci se uskutečnil i workshop o tom, jak motivovat zaměstnance a kolegy v advokátní kanceláři. O posledně jmenované akci jsme již v Advokátní deníku psali, informace o tom nejdůležitějším z jednání vedení ČAK nabízejí tyto Flash News. Podrobnosti ze zasedání budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu Komory. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 21. schůzi v tomto volebním období ve dnech 6. a 7. listopadu 2023?

 

Průběžná zpráva o přípravách novel advokátního tarifu a zákona o advokacii

Vedoucí odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK JUDr. Johan Justoň informoval členy představenstva o tom, že vedení Komory obdrželo od Ministerstva spravedlnosti sumarizaci připomínek z vnitroresortního připomínkového řízení, v němž se k upravenému návrhu novely advokátního tarifu vyjadřovaly zejména jednotlivé soudy. Ministerstvo požádalo Komoru o stanovisko ke shromážděným dílčím připomínkám. Představenstvo ČAK rozhodlo, že pro podporu argumentace za narovnání tarifní odměny zejména v těch oblastech, kde to nejcitelněji neodpovídá ekonomické realitě, zadá ještě zpracování odborné ekonomické analýzy znalecké kanceláři. Odboru vnější a vnitřní legislativy představenstvo dále uložilo, aby ve spolupráci s odbornými sekcemi ČAK zmapoval průměrnou časovou náročnost právních služeb na jeden úkon právní pomoci.

Projednávání novely zákona o advokacii je nyní ve stadiu, kdy jsou vypořádány veškeré zásadní připomínky a finální znění novely bylo odesláno Ministerstvu spravedlnosti. Podařilo se zejména vypořádat zásadní připomínky, jež vznesla Digitální a informační agentura ohledně prohlášení advokáta o pravosti elektronického podpisu. Následující legislativní postup bude dále podrobně monitorován a bude na něj případně ze strany Komory aktuálně reagováno.

 

Informace o postupující rekonstrukci paláce Dunaj

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí průběžnou zprávu o postupující rekonstrukci paláce Dunaj. S dílčími navrhovanými změnami v interiérovém řešení, jejichž cílem je efektivní vynaložení finančních prostředků Komory, vyslovili členové představenstva souhlas.

 

Příprava 9. sněmu ČAK

Představenstvo ČAK projednávalo možný termín konání 9. sněmu a vyžádalo si doplnění nabídky u poptaných subjektů, v jejichž prostorách by se sněm mohl uskutečnit, zejména pak upřesnění maximální kapacity jednacích sálů a dostatečného IT vybavení či možnosti navýšení IT připravenosti pro online jednání a hlasování sněmu. Členové představenstva ČAK byli též informováni o tom, že všichni čtyři oslovení potenciální dodavatelé online řešení souhlasili s úpravou předložených nabídek tak, že zakázka na online řešení bude rozdělena na dvě části – zajištění online voleb do orgánů Komory a zajištění online jednání sněmu včetně hlasování. Jednání s oslovenými subjekty dále probíhají dle předem schváleného časového harmonogramu.

 

ČAK se připojí k výzvě Izraelské advokátní komory

Představenstvo ČAK rozhodlo, že se Česká advokátní komora připojí k výzvě Izraelské advokátní komory (určené mezinárodnímu společenství a advokátním komorám) k propuštění unesených více než 240 rukojmí, včetně více než 30 dětí. Podpůrné stanovisko ČAK bude publikováno v advokátních médiích a bude o něm informována jak samotná Izraelská advokátní komora, tak izraelské velvyslanectví v ČR a české Ministerstvo zahraničních věcí.

 

Schválen termín společného zasedání představenstev ČAK a SAK

Představenstva České advokátní komory a Slovenské advokátní komory se každoročně setkávají na společném pracovním zasedání. V roce 2024 přijde na řadu jednání v ČR. Představenstvo ČAK odsouhlasilo termín společného jednání na 23. – 25. červen 2024 s tím, že místo konání bude ještě vybráno, stejně jako okruhy aktuálních témat, v nichž si představenstva budou vyměňovat své zkušenosti.

 

Podpora projektu Českého helsinského výboru na monitoring stavu a fungování českého vězeňství

Český helsinský výbor (ČHV) požádal ČAK o finanční podporu projektu, jehož podstatou je monitoring stavu a fungování českého vězeňství a který má též podporu Vězeňské služby. V jeho rámci proběhla ze strany ČHV řada inspekčních návštěv v českých věznicích, a to za účasti dobrovolníků, mimo jiné i z řad advokátů. Vzhledem k tomu, že role advokátů v českém právním systému je ve vztahu k osobám ve výkonu trestu nepostradatelná, rozhodlo se představenstvo ČAK projekt ČHV podpořit, a to ve stejném rozsahu jako Unie obhájců, finančním příspěvkem ve výši 75 tisíc korun.

 

JUDr. Františku Hrudkovi bylo uděleno nejvyšší advokátní vyznamenání

V rámci zasedání představenstva ČAK bylo historicky poprvé slavnostně uděleno nejvyšší advokátní vyznamenání Záslužný kříž za celoživotní obětavou práci pro advokacii pražskému advokátovi JUDr. Františku Hrudkovi. O slavnostním aktu informoval Advokátní deník.

 

Den otevřených dveří na Komoře v Brně a v Praze

Na jednání představenstva ČAK bezprostředně navázal Den otevřených dveří v Kaňkově paláci. V průběhu odpoledne prošla prostorami Komory padesátka advokátů, z nichž zhruba polovina se ještě zúčastnila workshopu s některými členy představenstva na téma Motivace lidí v advokátní kanceláři. O průběhu prohlídek historickým sídlem ČAK i workshopu informoval Advokátní deník ZDE.

 

Advokátní úschovy

Ve středu 8. listopadu byly na serveru Seznam zprávy zveřejněny závažné informace, týkající se případu úschov u advokátky JUDr. Hany Sukové. Představenstvo tuto kauzu intenzivně řeší, bude se jí zabývat na svém mimořádném zasedání, k němuž si vyžádalo podklady od Kontrolní rady ČAK .

Vyjádření ČAK ke kauze JUDr. Hany Sukové a k výrokům JUDr. Hany Kordové Marvanové naleznete ZDE.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: archiv ČAK

 

 

 

Go to TOP