Kdy nahradí advokáty v soudní síni roboti?

Následující článek, ve kterém se autorka zamýšlí nad otázkami využití umělé inteligence v činnosti advokátních kanceláří, získal 3. místo v kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2022 a v Bulletinu advokacie jej publikujeme tradičně v souladu se statutem soutěže.

Natálie Kuňáková

Technologie založené na umělé inteligenci se dnes využívají napříč řadou odvětví. Ani právo nezůstává pozadu. V únoru roku 2023 mělo v USA dojít k prvnímu soudnímu jednání, při němž by roli, kterou standardně zaujímá advokát, převzala umělá inteligence. K účasti umělé inteligence na soudním jednání nakonec nedošlo z důvodů, jež jsou rozebrány níže. I tak už není namístě uvažovat, „jestli“ advokáty někdy nahradí v soudní síni roboti, ale je toliko otázkou času, kdy se tak stane.

První robotický právník na světě

Americká společnost DoNotPay prezentuje sebe sama jako „prvního robotického právníka na světě“.[1] Společnost využívá umělou inteligenci, aby, jak sama tvrdí, zpřístupnila právní pomoc chudým, aby pomohla spotřebitelům bojovat proti velkým korporacím a řešit jejich problémy. Cílem společnosti je narovnat přístup všech osob k právním službám. Společnost se zaměřuje zejména na pomoc při boji proti pokutám, získání kompenzace za zpožděný let, bránění autorských práv nebo např. na řízení o reklamaci.[2] Z charakteru sporů, na které se společnost zaměřuje, je zřejmé, že jde o spory, kde se bude skutkový stav zpravidla opakovat. Obrana pak spočívá v opakujících se právních krocích, jež lze použít u většiny klientů. Není divu, že se společnost DoNotPay rozhodla tyto kroky zautomatizovat, a k tomu využít umělou inteligenci. Podle údajů na stránkách společnosti pomohla společnost už přes 300 000 lidem a vyřešila více než 2 000 000 případů.[3]

Společnost DoNotPay již delší dobu používá formulářové dopisy a chatboty, jejichž obsah je generován pomocí umělé inteligence. Právní pomoc se tak společnosti již podařilo v tomto směru zautomatizovat.

V roce 2020 byla společnosti dokonce udělena cena Louise M. Browna od Americké advokátní komory za snahu zpřístupnit právní pomoc těm, kteří nemají dostatek prostředků.[4] Nakonec to však byli advokáti, kdo společnost DoNotPay odradil od první možné účasti robotů při soudním řízení v únoru 2023, což blíže rozeberu v další části.[5]

Účast umělé inteligence u soudního řízení v únoru 2023 měla probíhat tak, že účastník bude mít na stole položený telefon, prostřednictvím kterého bude umělá inteligence naslouchat průběhu soudního jednání a argumentům soudu. V reálném čase vytvoří umělá inteligence odpověď, kterou uslyší účastník v sluchátku a bude ji sám reprodukovat soudu.[6]

Problémy, které s sebou robotický právník nese 

Sama společnost ve svých obchodních podmínkách upozorňuje, že není advokátní kanceláří a jako taková poskytuje rady pouze obecné a pro soukromé účely. V podmínkách pak společnost dále uvádí, že pokud potřebujete právní radu pro konkrétní případ, měli byste se obrátit na advokáta.[7] Zjednodušeně řečeno, můžete od společnosti očekávat patrně správné rady v případech, jež jsou shodné s případy předchozími. Pokud se váš případ v něčem liší, nemusí umělá inteligence neobvyklost odhalit a nemusí v takovém případě navrhnout správné řešení odpovídající specifičnosti řešené věci. Vždy bude tedy jistější vyhledat pomoc zkušeného advokáta.

Bylo by však nesprávné myslet si, že umělá inteligence pouze kopíruje postupy, které předtím učinil člověk. Umělá inteligence by měla úkoly řešit stejně dobře, nebo dokonce lépe než člověk a řeší je i bez nutnosti předchozího učení. Nejvyspělejší umělá inteligence již nemusí výhradně opakovat lidské uvažování. Např. již v roce 1997 známý systém porazil světového šampiona v šachu Garryho Kasparova, což by se systému nepodařilo, pokud by jenom napodoboval lidské uvažování.[8]

Přestože odstranění možnosti lidského pochybení bývá nejčastějším důvodem hovořícím ve prospěch umělé inteligence, která se nedopouští chyb z nepozornosti, jako tomu běžně činí lidské bytosti, je to právě člověk, kdo zároveň dokáže vyhodnotit specifika situace ad hoc. Zkušený advokát po analýze podkladů dokáže navrhnout nejlepší postup ve věci a upozornit na případná specifika konkrétního případu. Nevýhodu automatizace rozhodování si pak zřejmě uvědomuje i společnost DoNotPay, a proto odkazuje potenciální klienty na pomoc advokáta. Zároveň se tak společnost snaží alibisticky odvrátit vlastní odpovědnost v eventuálních ne­úspěšných případech, které může označit za nestandardní, vyžadující speciální přístup a advokáta.

Zástupce společnosti DoNotPay nakonec oznámil, že umělá inteligence se soudního jednání prozatím účastnit nebude. Důvodem odstoupení od původního záměru pak měl být nátlak od státních advokátních komor, které vyhrožovaly hrozbou odnětí svobody až na šest měsíců, pokud zakladatelé použijí při soudním jednání právníka-robota.[9] Nikdo zatím nedokáže s jistotou uzavřít, zda je použití umělé inteligence u soudu legální, či nikoliv. Zákonná úprava totiž neexistuje.

Problematika vinklaření 

Co však zákon upravuje a celého případu se to také zřejmě dotýká, je problematika vinklaření. Neoprávněné poskytování právních služeb osobami, které k tomu nemají patřičnou kvalifikaci, je totiž i v České republice nelegální. V případě porušení podmínek pro poskytování právních služeb pak hrozí pokuta až 3 000 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.[10] Že by robot nenaplnil podmínky potřebné pro poskytování právních služeb dle zákona o advokacii, je zřejmé. Robot však zároveň není osobou, na niž právní úprava dopadá. Kdo by tedy nesl odpovědnost za porušení povinností, může být předmětem polemiky nad tématem odpovědnosti umělé inteligence za protiprávní jednání.

Z pohledu trestního práva by se pak v případě neoprávněného poskytování právních služeb mohlo jednat o trestný čin neoprávněného podnikání, za který hrozí trest odnětí svobody až na osm let.[11]

Proč je vhodné oslovit advokáta a nespoléhat se na robota?

Otázka by mohla znít, proč je vhodné se obrátit na advokáta a nespoléhat se na kohokoliv s právním povědomím (třebaže se jedná dokonce o vystudovaného právníka). Důvodů je hned několik. Předně je to advokát, kdo musí projít přes advokátní zkoušky, jež patří v právním oboru k těm nejtěžším. Po složení slibu a splnění dalších náležitostí je pak advokát zapsán do seznamu advokátů, což pro advokáta přináší nejen privilegia, ale zejména povinnosti, které musí dodržovat. Advokát se musí řídit stavovskými předpisy, jejichž smyslem je především ochrana klienta. Za pilíře těchto povinností se považuje povinnost mlčenlivosti a nezávislosti advokáta.[12] Sběr citlivých dat společnostmi, které nejsou pod advokátním slibem, pak může představovat vysoké riziko zneužití těchto dat.

Činnost advokáta podléhá kontrole ze strany České advokátní komory, která zároveň vyřizuje stížnosti proti advokátům a vede kárná řízení.[13] Proti robotům či jiným právníkům, kteří nejsou členy žádné profesní komory, pak budete stížnost podávat pouze stěží.

Každý advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu, kterou způsobí při poskytování právních služeb.[14] V případě selhání advokáta můžete na základě odpovědnostního pojištění očekávat plnění od pojišťovny, kterého se však v případě selhání robota zřejmě nedočkáte.

Pořád je to pouze advokát, kdo vám může nabídnout lidský kontakt. Ten je v řadě případů nezastupitelný. Mnohdy musí advokát do určité míry zaujmout roli psychologa, vyslechnout si klienta, a kromě právních rad mu poskytnout také pocit bezpečí, opory a empatie s životní situací. Ale dokonce ani emoce již nejsou umělé inteligenci zcela cizí. Existují totiž systémy, které dokážou emoce rozpoznat a vyjadřovat je. Kromě toho už rozlišují mezi falešným a opravdovým úsměvem, a to s větší úspěšností než lidé.[15] Mohlo by být teoreticky skvělé mít advokáta-robota, jenž kromě vynikajících znalostí práva disponuje navíc superschopností rozpoznat, zda protistrana lže, či nikoliv.

Byť, jak bylo vysvětleno výše, umělá inteligence již nemusí vycházet výhradně z opakování lidského chování, je pořád zřejmé, že umělá inteligence musí vycházet z určitých podkladů. Analýzou obdobných případů pak může umělá inteligence docházet k závěrům, které budou plné předsudků a diskriminace. Přece jenom i judikatura a právní úprava se neustále vyvíjí a soudy občas vydávají tzv. přelomová rozhodnutí, v nichž přehodnotí své dosavadní úsudky či dojdou k nečekanému závěru. Nakonec i advokáti se někdy při vyhlašování rozsudku nestačí divit.

Robotům pak dozajista může scházet kreativita, kterou mnozí advokáti disponují. Velmi často totiž právní obrana není jenom o tom, vyzkoušet tentýž postup, jako zkusili přede mnou mnozí jiní, ale právo často vyžaduje odvahu zkusit dělat věci jinak a dosáhnout lepšího výsledku tím, že kreativním výkladem práva vymyslí advokát zcela neobvyklý postup. Mnohdy pak advokát překvapí protistranu, soud a v případě úspěchu i sebe.

Pravděpodobnost nahrazení právníků roboty

Zřejmě i kauza týkající se DoNotPay a potenciální účast robota na soudním jednání přispěla ke skutečnosti, že se prudce zvýšila pravděpodobnost nahrazení právníků roboty na známé stránce willrobotstakemyjob.com. Zatímco v roce 2019 byla pravděpodobnost náhrady právníků roboty pouze 4 %,[16] dokonce ještě v prosinci 2022 byla pravděpodobnost jen 5 %,[17] nyní však pravděpodobnost vzrostla na celých 22 %.[18]

Pro upřesnění je nutné uvést, že stránka vede pouze jednu kategorii, která zahrnuje jak právníky, tak i advokáty.

Vyhlídky právních praktikantů při hodnocení potenciální hrozby jejich nahrazení umělou inteligencí pak nejsou příliš dobré. Stránka willrobotstakemyjob.com totiž předpokládá jejich nahrazení roboty s pravděpodobností 89 %.[19]

Zamyšlení se nad tématem práce mi připomnělo vtip: „Advokáti se vůbec nemusí obávat hrozící automatizace. Nikdo by přeci nestavěl robota, který by nic nedělal.“ Ačkoliv by se autor vtipu mezi laickou veřejností mohl setkat s určitým konsenzem, věřím, že zástupci z řad advokátů by s oním „nicneděláním“ nesouhlasili. Naopak si dovolím tvrdit, že povolání advokáta patří k těm nejnáročnějším. Určitou pomoc robotů by tedy většina advokátů zřejmě uvítala.

Spolupráce advokátů a robotů

Advokáti by in genere neměli vnímat roboty jako hrozbu, která jim pouze vezme práci. K umělé inteligenci je třeba přistupovat jako k něčemu, co nám má práci ulehčit a usnadnit život. Ve všech advokátních kancelářích bude i nadále zapotřebí zkušených advokátů, kteří budou udávat směřování kanceláře a korigovat práci kolegů nebo robotů.

Podle R. Susskinda, jenž bývá označován jako doyen advokátní futurologie,[20] dojde v následujících 20 letech k přeměně tradičního pyramidového systému, který funguje ve většině velkých advokátních kanceláří, tzn. že pod několika málo partnery je mnoho juniorních advokátů a advokátních koncipientů.[21]

Podle Sus­skinda bude budoucí model prosperujících advokátních kanceláří spočívat ve velkém množství zkušených advokátů dozorujících nad zautomatizovanými procesy. Zároveň predikuje zánik tradičních malých advokátních kanceláří, jež si nebudou moci nové technologie dovolit, a tak budou zaostávat a nebudou schopny konkurovat velkým kancelářím.[22]

Žádný sebelepší právník nemůže znát veškerou právní úpravu, jež se navíc pravidelně mění. Je vhodné v tomto směru využít umělou inteligenci, která může mít právní systém nastudovaný lépe než člověk, a navíc dokáže sledovat pravidelné změny. Umělá inteligence může nastudovat judikaturu z uplynulých několika let a provést rešerši během pár sekund. Člověku by obdobná činnost zabrala několik hodin, spíše dnů.

Na základě judikatury může umělá inteligence dokonce vyhodnotit pravděpodobnost úspěchu sporu. Program „Lex Machina“[23] např. dokáže vyhodnotit pravděpodobnost úspěchu v patentových sporech lépe než advokáti.[24] Obdobné programy pak dokážou vyhledat rozhodnou judikaturu a právní úpravu lépe než advokátní koncipienti nebo právní praktikanti.[25]

Konzervativní vývoj soudnictví

Soudnictví, jež s advokacii přímo souvisí, si v mnoha ohledech udržuje svoji tradiční podobu. Rychlý vývoj a technologický rozmach tedy v prostředí soudů zatím hledáme marně. Stále se např. můžeme setkat s předáváním podkladů mezi účastníky a soudem na disku CD. CD je již přitom považováno za zastaralé a neekologické médium. Pomalý technologický vývoj soudnictví pak jistě brání i rychlému rozvoji advokacie, která do jisté míry musí udržovat krok s konvenčním soudnictvím.

Na tradiční pojetí soudnictví narazila také společnost DoNotPay. Poskytování právního poradenství, jež jí bylo do té doby tolerováno, bylo jako problematické napadeno až ve chvíli, kdy měla být pomoc umělé inteligence dovedena před soud.

Závěr

Advokáti a advokátní kanceláře by měli přemýšlet, jak se rychle kupředu kráčejícímu světu přizpůsobit, jak změnit zkostnatělé procesy, které advokacii stále provázejí. Každý chce pracovat levněji, rychleji a efektivněji, zároveň si udržet co nejvyšší kvalitu. Právě k takovému postupu by mohla umělá inteligence pomoci.

Stroje a systémy jsou čím dál tím schopnější a budou způsobilé nahradit lidi ve více a více činnostech včetně těch právních. Jak se říká: „Štěstí přeje připraveným.“ Nebo lze poukázat na citát Abrahama Lincolna: „Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je tvořit ji.“[26] Jestliže advokáti nechtějí zaostat a nechtějí být nahrazeni, je nejlepším způsobem se podílet na vývoji a směru, jakým nám bude umělá inteligence pomáhat.

Pokud stroje dokážou lépe než lidé předpokládat, zvládat emoce a zkrátka v určitých směrech poskytovat právní služby kvalitněji než běžní advokáti, mělo by být v zájmu nás všech pomoc umělé inteligence využít.

Využití umělé inteligence k vyhledávání a tvorbě rešerše se mi jeví jako velice efektivní a reálná pomoc pro advokáty. Umělá inteligence je již zřejmě schopná i nahradit činnost advokáta při tvorbě právních dokumentů, či dokonce při zastupování u soudu. Nelze však uzavřít, že advokáti mohou být umělou inteligencí zcela nahrazeni. Spíše je pravděpodobné, že budou advokáti stavěni více do role kontroly a vedení týmu, zatímco umělá inteligence bude vykonávat administrativní, zautomatizované a lehké právní úkony. Absolutní nahrazení advokátů roboty neočekávám. Roboti by v rámci advokacie měli posloužit advokátům v jednotlivých právních úkonech. Advokáti pak budou za jednání robotů odpovědni. Nelze bez dalšího advokáty nahradit roboty, kteří by napřímo poskytovali právní poradenství klientům.

Co se však dá očekávat, je určité nahrazení právních praktikantů, jejichž práce spočívající ve vyhledávání rešerší a ve vypracování jednoduchých právních úkonů může být nahrazena umělou inteligencí. Ani zde bych však neuzavírala, že právní praktikanti nebudou vůbec třeba. Jen jich v advokátních kancelářích nebude potřeba v takovém množství, jako tomu bylo doposud.

Jestliže někomu po přečtení této práce připadá nahrazení advokátů i nadále nemožným, pak jako příměr uvádím citát skotského spisovatele Samuela Smilese: „Myšlenka, že ženy budou přebírat pracovní místa mužům a budou z nich námořníci, vojáci, chirurgové či právníci, nestojí za vážné přemýšlení.“[27] Nyní, více než sto let po smrti autora citátu, víme, že ženy již běžně provádějí všechny zmíněné profese, a přebírají tak pracovní místa mužům. Dovolím si tedy tvrdit, že myšlenka, že roboti budou přebírat pracovní místa lidem a budou z nich advokáti, stojí za vážné zamyšlení. Nicméně znovu opakuji, že není nutné přebírání práce roboty vnímat negativně.

Uznávám, že použití pojmu „nahrazení“ či „přebírání“ je možná až příliš excesivní a pejorativní. Adekvátnější by bylo hovořit o restrukturalizaci advokátního prostředí s příchodem umělé inteligence, kdy dojde k optimalizování chodu advokátních kanceláří, dosažení vyšších zisků a snížení nákladů.

Otázku: „Kdy nahradí advokáty v soudní síni roboti?“ nelze zodpovědět přesně. Susskind v roce 2017 předpokládal, že v následujících 20 letech dojde v advokacii ke klíčovým změnám, kdy otevřenost advokátních kanceláří k technologickým změnám a umělé inteligenci začne hrát prim.[28] Jeho futuristický přístup je pak některými kritizován.[29] S ohledem na skutečnost, že po pěti letech od Susskindových avantgardních myšlenek řešíme reálnou možnost účasti umělé inteligence u soudního jednání, dovolím si označit jeho předpoklady minimálně za možné.

Závěrem pak dávám k zamyšlení otázku, kdy nahradí také soudce v soudní síni roboti? Testování robotických soudců už totiž probíhá v Číně.[30] Pokud by se u jednoho soudního jednání setkala umělá inteligence jak na straně účastníků, tak i na straně soudu, tradiční pojetí soudního jednání by v podstatě postrádalo smysl. Teoreticky bychom se mohli dostat až do situace, kdy by se informace a důkazy nahrály do systému, který by vymyslel právní postup a obranu a soudní systém by následně obratem vyhotovil rozsudek. Ušetřilo by se tak mnoho financí a času, na druhou stranu by účastníci byli zcela ochuzeni o zážitek u soudu. Přišli by o stres a dramatičnost, jež s sebou soudní jednání nese a které samy o sobě často přesvědčí strany, aby se nakonec domluvily a do budoucna se chovaly tak, aby už k žádnému soudu v jejich životě nemuselo nikdy dojít.

 

JUDr. Natálie Kuňáková, LL.M., advokátka, trvale spolupracující s Advokátní kanceláří Petráš Rezek s. r. o.

Ilustrační foto: pixabay 


[1] Z anglického překladu „The World‘s First Robot Lawyer“. About. DoNotPay – The World’s First Robot Lawyer [online]. Copyright © 2023 Donotpay All rights reserved. [cit. 15. 2. 2023], dostupné z: https://donotpay.com/about/.

[2] Tamtéž.

[3] Login. DoNotPay – The World’s First Robot Lawyer [online]. Copyright © 2023 Donotpay All rights reserved. [cit. 17. 2. 2023], dostupné z: https://donotpay.com/login.

[4] Na rozdíl od České republiky, kde máme jednu advokátní komoru (Česká advokátní komora), se v USA nachází několik advokátních komor, např. American Bar Association či Federal Bar Association. 92 Bar Associations and Legal Organizations for Attorneys and Law Students. Find 2022’s Best Online Master of Legal Studies Programs [online]. Copyright © 2023 [cit. 10. 2. 2023], dostupné z: https://onlinemasteroflegalstudies.com/resources/what-is-bar-association/.

[5] AI-powered „robot“ lawyer won’t argue in court after jail threats, CBS News – Breaking news, 24/7 live streaming news & top stories [online]. Copyright © 2023 CBS Interactive Inc. All Rights Reserved. [cit. 20. 2. 2023], dostupné z: https://www.cbsnews.com/news/robot-lawyer-wont-argue-court-jail-threats-do-not-pay/.

[6] Tamtéž.

[7] Terms of Service and Privacy Policy. DoNotPay – The World’s First Robot Lawyer [online]. Copyright © 2023 DoNotPay All rights reserved. [cit. 10. 2. 2023], dostupné z: https://donotpay.com/learn/terms-of-service-and-privacy-policy/.

[8] R. Susskind: Tomorrow‘s lawyers: An Introduction to Your Future, Second edition, Oxford University Press, Oxford 2017, str. 187.

[9] Op. cit. sub 5.

[10] § 52d zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii.

[11] § 251 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

[12] § 21 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii.

[13] Vyhláška č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád.

[14] § 24a zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii.

[15] Op. cit. sub 8, str. 187.

[16] M. Koudelka: Advokacie 4.0, Advokátní deník [online], dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2020/03/16/advokacie-4-0/#_ftn3 [cit. 5. 2. 2023].

[17] Will lawyers be replaced by AI & Robots? [online], dostupné z: https://willrobotstakemyjob.com/lawyers [cit. 9. 12. 2022].

[18] Tamtéž.

[19] Will paralegals and legal assitants be replaced by AI & Robots? [online], dostupné z: https://willrobotstakemyjob.com/paralegals-and-legal-assistants [cit. 16. 2. 2023].

[20] Op. cit. sub 16.

[21] Op. cit. sub 8, str. 60.

[22] Tamtéž, str. 64.

[23] Legal Analytics by Lex Machina. Legal Analytics by Lex Machina [online]. Copyright © 2015 [cit. 19. 2. 2023], dostupné z: https://lexmachina.com/.

[24] Op. cit. sub 8, str. 186.

[25] Tamtéž.

[26] Abraham Lincoln citát | Citáty slavných osobností. Citáty slavných osobností: Největší sbírka citátů, myšlenek a aforismů [online], dostupné z: https://citaty.net/citaty/2053486-abraham-lincoln-nejlepsi-zpusob-jak-predpovedet-svou-budoucnost/ [cit. 10. 2. 2023].

[27] Samuel Smiles, skotský spisovatel (1812-1904), citát | Citáty slavných osobností. Citáty slavných osobností: Největší sbírka citátů, myšlenek a aforismů [online], dostupné z: https://citaty.net/citaty/2115043-samuel-smiles-myslenka-ze-zeny-budou-prebirat-pracovni-mista-mu/ [cit. 20. 2. 2023].

[28] Op. cit. sub 8, str. 60.

[29] Op. cit. sub 16.

[30] Robot judges and AI systems in China’s courts and public security agencies | Futurium. Redirecting to https://futurium.ec.europa.eu/en [online], dostupné z: https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/best-practices/robot-judges-and-ai-systems-chinas-courts-and-public-security-agencies [cit. 22. 2. 2023].

Go to TOP