Jednodušší a hospodárnější fungování má zajistit novela o obcích a krajích

Možnost distanční účasti na jednání zastupitelstev a rad, rozšíření pravomoci starostů při nepředvídatelných událostech, zejména při živelních pohromách. Institut společenství obcí, létající úředník, odměňování zastupitelů na základě objektivních statistických dat. To přináší novela tří zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která má samosprávám ulehčit práci a pomoci fungovat efektivněji a hospodárněji. 

 

Vláda schválila 12. června 2023 novelu zákonů o obcích (č. 128/2000 Sb.), krajích (č. 129/2000 Sb.) a hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.), kterou připravilo Ministerstvo vnitra na základě praktických zkušeností a podnětů od představitelů místních samospráv. „Novela obcím a krajům pomůže efektivněji a hospodárněji fungovat. Nepřináší žádné nové zatížení povinnostmi, naopak ulehčí a zjednoduší to, co lidem v obcích a krajích komplikuje práci,“ zdůraznil ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan

V oblasti meziobecní spolupráce zákon přináší novinku v podobě institutu společenství obcí. Nejde o obdobu již existujícího dobrovolného svazku obcí, který je zaměřen jen na určité druhy činností. Společenství obcí umožní hlubší spolupráci mezi obcemi v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností.

„Má představovat novou institucionální formu meziobecní spolupráce, jejíž hlavním cílem je sdílení personálních a administrativních kapacit potřebných k zajištění kvalitního a efektivního výkonu veřejné správy prostřednictvím takzvaného létajícího úředníka,“ stojí v materiálu.

Členským obcím pomůže efektivněji plánovat různé aktivity a realizovat rozvoj v řadě činností, například při plánování péče o seniory, zajišťování školní i předškolní docházky, řešení odpadů či dopravních služeb.

Tzv. létající úředník pomůže obcím se snížením administrativy, zvýšením kvality a rychlosti rozhodování či s úsporou nákladů. Půjde o úředníka, kterého budou členské obce společenství obcí sdílet především pro výkon státní správy. „Zejména malé obce nemají potřebné odborníky na všechny činnosti, které zajišťují. Tím, že je společně budou sdílet, ušetří čas i peníze a zrychlí a zkvalitní rozhodování,“ doplnil Vít Rakušan.

Novelizace všech tří zákonů rovněž sjednocuje odměňování zastupitelů. „Odměňování nebude závislé na vůli vlády, ale na objektivně daném údaji. Budou se vypočítávat pro každý daný rok a bude záležet na zastupitelstvu, zda ze svého rozpočtu uvolní vyšší odměny v rámci systému, jak je nastaven,“ uvedl ministr vnitra. Nově se budou odměny vypočítávat pro každý kalendářní rok dle stanoveného vzorce vycházejícího z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy.

Na základě zkušeností během covidové epidemie novela mimo jiné nastavuje jasná zákonná pravidla pro distanční účast zastupitelů a veřejnosti na jednáních zastupitelstva obce. Půjde však pouze o doplněk a nikdo nebude zastupitelům ani veřejnosti účast na dálku nařizovat.

Novela upravuje i správu obce ve „volebním mezidobí“. Díky tomu už tak například nemůže dojít k situaci, která nedávno nastala v Praze, kde společně působil nový primátor a stará rada. Nové vedení obce se funkcí ujme najednou, a nikoli postupně.

Zkušenosti z období pandemie covidu nebo tornáda na Moravě ukázaly, že starostové v mimořádných situacích nemají vždy efektivní nástroje, které by jim umožnily rychle a operativně jednat. Proto v případech, kdy je nutné okamžitě reagovat, dojde k posílení jejich pravomocí. Například pro sjednání firem k odstranění následků živelních událostí bude místo kolektivního orgánu mimořádně svěřeno do rukou starosty. Při mimořádných stavech by postačovaly na svolání zastupitelstva dva dny. Na takto nestandardně svolaném zasedání by však mohly být řešeny pouze věci, které s mimořádným stavem přímo souvisí.

Návrh zákona počítá s tím, že všechny novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.

 

Zdroj: mvcr.cz, ČTK
Foto: archiv AD

Go to TOP