Novela advokátního tarifu finalizována, míří do připomínkového řízení

Komentováno pro AD

 V úterý 18. dubna 2023 se uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory, na jehož základě došlo k dohodě na finální podobě novely advokátního tarifu. „Výsledek považuji za velice rozumný kompromis mezi mnoho let odkládanou potřebou valorizace advokátního tarifu a zároveň požadavky neziskových organizací na ochranu sociálně slabých občanů. Jsem rád, že naše odhodlání zasadit se o úpravu a indexaci advokátního tarifu i všechna jednání, která jsme vedli, přinesly své ovoce,“ komentuje dohodnutou podobu novely pro Advokátní deník předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., který stál v čele vyjednávacího týmu Komory.

 

Navrhovaná novelizace bude podle Ministerstva spravedlnosti v nejbližší době zaslána do meziresortního připomínkového řízení. „Právní úprava odměny advokáta byla v zásadě naposledy valorizována v roce 2006. Cílem našeho návrhu je změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců. Je také zapotřebí vzít v úvahu odbornou náročnost vykonávaných činností a míru odpovědnosti advokáta, vůči které je odměna advokáta vždy v přímé úměře,“ vysvětluje ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. Adekvátní nastavení výše odměny za vysoce odbornou a specializovanou činnost advokáta by mělo přispět rovněž k řádnému zajištění potřebné sítě advokátů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.

Aktuálně připravená novela má za cíl zejména sjednotit pásma sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty do 10 000 Kč, na částce 1500 Kč. U zbývajících pásem je poté navrženo navýšení tarifní hodnoty. Při obhajobě v trestním řízení se nově stanoví namísto pěti tarifních hodnot tři, a to (jako doposud) v návaznosti na horní hranici trestu odnětí svobody za trestný čin, o který při obhajobě jde.

Stejná výše tarifních hodnot jako v případě obhajoby v trestním řízení se navrhuje pro případ zastupování v řízení o přestupku, přičemž namísto výše trestu odnětí svobody se jako určující kritérium stanoví horní výše pokuty.

Samostatnou právní úpravu představuje v advokátním tarifu náhrada nákladů řízení, tedy odměna za zastupování účastníka řízení advokátem pro účely rozhodování soudu nebo jiného orgánu. Stávající úprava obsahuje zvláštní ustanovení o náhradě těchto nákladů při tzv. formulářových žalobách, u nichž je mimo jiné také navrhována dílčí valorizace.

„V souvislosti s touto právní úpravou předpokládáme diskuse, které se budou týkat dopadů navrhovaných změn na státní rozpočet. Nicméně aktuální ekonomický vývoj a délku časového období od poslední valorizace odměn advokátů lze považovat za objektivní důvody pro přijetí novely tohoto právního předpisu,“ dodal náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

Účinnost novelizovaného advokátního tarifu předpokládá Ministerstvo spravedlnosti od 1. července 2023.

 

„Jsem ráda, že jsme při projednávání advokátního tarifu našli shodu i se zástupci neziskového sektoru, konkrétně Člověkem v tísni,“ připomíná další členka komorového vyjednávacího týmu, místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná.Jejich připomínka se týkala jen upřesnění definice formulářových žalob, kterou jsme chápali jako technickou a bez jakýchkoli rozporů jsme ji akceptovali. S ohledem na to, že navýšení odměny za ex offo obhajoby se dotkne státního rozpočtu, bude nutné navrhovanou novelu obhájit i před Ministerstvem financí – a věříme, že v tom Ministerstvu spravedlnosti pomůže i zmíněná podpora neziskového sektoru. Tu chápeme jako důkaz, že navrhovaná novela advokátního tarifu je zakotvením spravedlivé odměny za právní služby.“

Po celou dobu za Komoru vyjednával novou podobu advokátního tarifu i tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp, jenž má mnohaleté zkušenosti s výkonem advokacie samostatného advokáta, pro které je právě advokátní tarif často životně důležitý. „Dohodnutý návrh zohledňuje celkovou míru inflace za roky 2006 až 2022, která podle údajů Českého statistického úřadu činí 51,6 %. Obdobně, o polovinu vzrostly od roku 2009 výdaje na justici a v jejich rámci platy státních zástupců.  Průměrná mzda v podnikatelské sféře i minimální mzda pak za uplynulých 17 let vzrostly dokonce dvojnásobně.“

Neméně důležitý je advokátní tarif i pro obhájce, kteří často zastupují v režimu ex offo. Na to, aby i jejich zájmy byly v návrhu dostatečně zohledněny, myslel při vyjednávání Mgr. Lukáš Trojan, člen představenstva ČAK a prezidia Unie obhájců. Poté, co Česká advokátní komora dosáhla v roce 2021 zrušení tzv. povodňové solidární daně došlo nyní aktuálně, po 17 letech (!), i k finálnímu konsensu valorizace sazeb advokátního tarifu. Bohužel, stávající ekonomická situace státu je hlavní překážkou, proč z jeho strany, zejména v položkách, které hradí, tedy dominantně u nákladů obhajob ex offo, naráží Komora na poměrně tuhý odpor. K navýšení však nepochybně dojde, i když je jisté, že legislativní proces bude nelehký. Mohu však nejen za sebe, ale i za celé vedení Komory, ujistit všechny advokátky a advokáty z krajů i Prahy, samostatné i ty vykonávající advokacii ve sdružení či jinou formou, že děláme a nadále budeme dělat maximum pro to, aby advokátní tarif zajistil důstojnější a proporcionálnější odměňování, než je tomu nyní.“

 

AD informoval o vyjednávání novely AT i ZDE:

Rozhovor s předsedou ČAK Robertem Němcem k návrhu novely AT – Advokacie – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

ČAK a MSp se shodly na advokátním tarifu a novele zákona o advokacii – Advokacie – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

MSp jednalo se zástupci profesních komor o navrhovaných změnách tarifů – Zprávy – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

ČAK jednala o valorizaci advokátního tarifu s Ministerstvem spravedlnosti – ČAK informuje – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

 

Redakce AD, Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv ČAK

Go to TOP