Rozhovor s předsedou ČAK Robertem Němcem k návrhu novely AT

Rozhovor

 Advokátní tarif (AT) je klíčovým nástrojem především pro advokáty, kteří poskytují právní pomoc mimo velká města, a podle slov předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M., je třeba dělat vše pro to, aby právní pomoc byla dostupná ve všech regionech napříč republikou. K tomu má pomoci i novela advokátního tarifu, který nebyl valorizován dlouhé roky. Stávající návrh novely advokátního tarifu (AT) je prozatímním výsledkem jednání, resp. kompromisu dosaženého při jednáních s Ministerstvem spravedlnosti společně se zástupci neziskových organizací hájících zájmy spotřebitelů. Jeho definitivní znění bude záviset na výsledku připomínkového řízení, zejména stanovisku Ministerstva financí.

 

Pane předsedo, čeho se týkají zásadní otázky?

Změny, které Komora navrhuje, vycházejí zejména ze skutečnosti, že naposledy byl tarif valorizován v roce 2006. Inflace v letech 2007 až 2022 přitom v součtu činila 49,1 %. V mezidobí tak došlo k devalvaci odměny advokáta o téměř 50 %. Nezvýšení mimosmluvní odměny tak existenciálně ohrožuje zejména advokáty ex offo, kteří poskytují právní služby nemajetným na náklady státu.

 

V čem spatřuje Komora hlavní těžiště návrhu? Z čeho se bude při určení tarifu vycházet?

Hlavní těžiště návrhu spatřuje Komora v zakotvení pravidla, podle kterého se za tarifní hodnotu vždy považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva s tím, že výjimky se návrhem omezují na minimum. Tomu odpovídá nová úprava § 8 a 9 AT, kdy se v § 9 ruší dosavadní speciální tarifní hodnoty ve výši 35 tisíc a 50 tisíc pro specifické případy s tím, že i v těchto případech se navrhuje, aby se při určení tarifní hodnoty vycházelo z předmětu řízení, resp. jeho kapitalizace. Jediná souhrnná výjimka by měla platit pro věci péče soudu o nezletilé, osvojení, podpůrných opatření, svéprávnosti, nezvěstnosti a smrti, přivolení k zásahu do integrity, přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, ve věcech opatrovnických a ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění, v nichž je navržena tarifní hodnota 10 000 Kč.

 

A co je další významnou změnou?

Druhou významnou změnou je valorizace sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby v § 7 AT. Slučují se první čtyři pásma, takže nejnižší odměna by měla činit 1 500 Kč za úkon v případě, kdy tarifní hodnota nepřevýší 10 tisíc Kč. Odměna ve zbývajících tarifních pásmech, tj. od 10 tisíc Kč, od 200 tisíc Kč a od 10 milionů Kč by se měla postupně zvyšovat v závislosti na nárůstu tarifní hodnoty.

 

Jak to bude v případech, kdy hodnotu věci nebo práva nelze vyjádřit v penězích, nebo ji lze zjistit s nepoměrnými obtížemi?

V takových případech se tarifní hodnota zvyšuje ze současných 10 tisíc Kč na 50 tisíc Kč. Jde-li o právo k nemovité věci, právo z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo věc rozhodovanou v řízení v otázkách svěřenských fondů, obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, považuje se v takových případech za tarifní hodnotu částka 1 000 000 Kč.

 

Jak je to s tarifní hodnotou u obhajoby v trestním řízení?

U obhajoby v trestním řízení se zrušuje zvláštní tarifní hodnota 500 Kč ve věcech, ve kterých soud prvního stupně rozhoduje v neveřejném zasedání; nově se i v těchto případech navrhuje, aby odměna byla určována podle tarifní hodnoty určené dle horní hranice trestu odnětí svobody. Dále se slučují první dvě pásma s tím, že u trestných činů do pěti let se navrhuje, aby tarifní hodnota činila 20 tisíc Kč, tedy 2 100 Kč za úkon obhajoby. U trestných činů do 10 let se navrhuje tarifní hodnota 50 tisíc Kč a u trestných činů převyšujících 10 let pak 100 tisíc Kč, tedy odměna by měla činit 3 900 Kč, resp. 6 900 Kč.

 

K jakým úpravám dojde u odměny zmocněnce poškozeného?

Nová úprava by se měla týkat také odměny zmocněnce poškozeného, u něhož se navrhuje, aby za tarifní hodnotu byla považována stejná částka jako v případě obhajoby. Pouze u úkonů potřebných k účelnému uplatnění nároku poškozeného se navrhuje, aby za tarifní hodnotu byla považována přiznaná peněžní částka.

 

Nově se navrhují i pásma tarifní hodnoty při zastupování v řízení o přestupku. V jaké výši?

Ano, je pravda, že se zcela nově navrhují pásma tarifní hodnoty při zastupování v řízení o přestupku, a to ve výši odpovídající pásmům u obhajoby (tj. 20 tisíc, 50 tisíc a 100 tisíc Kč) s tím, že pásma budou rozdělena dle horní hranice pokuty (do jednoho milionu, do 10 milionů a nad 10 milionů Kč).

 

Jak by to mělo být u zastupování ve správním řízení a správním soudnictví?

Zvláštní tarifní hodnota se navrhuje u zastupování ve správním řízení (včetně řízení daňového) a ve správním soudnictví. Tarifní hodnota by v těchto případech měla být určena předmětem řízení, lze-li jej vyjádřit penězi. Pokud to nelze, nebo lze-li hodnotu zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, považuje se za tarifní hodnotu částka 50 tisíc Kč. Ovšem je-li předmětem řízení právo k nemovité věci nebo právo z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, považuje se za tarifní hodnotu částka 1 000 000 Kč.

 

Co se mění v návrhu v části vyhlášky týkající se vymezení úkonů právních služeb?

Další navrhovaná změna se týká vymezení úkonů právních služeb dle § 11 AT. U časových úkonů, u kterých byly za úkon doposud považovány každé dvě započaté hodiny, se navrhuje stanovit úkon za každou započatou hodinu. Do výčtu úkonů dále přibývá výslovně stížnost proti rozhodnutí o vazbě, stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, provedení identifikace a kontroly klienta advokátem podle tzv. AML zákona.

 

Jaké se navrhuje zvýšení paušální náhrady hotových výdajů?

Navrhuje se zvýšení ze 300 na 450 Kč na jeden úkon právní služby.

 

Jaká úprava se očekává v určení odměny advokáta v rámci náhrady nákladů občanského soudního řízení?

Náhrada nákladů právního zastoupení v občanském soudním řízení by měla v zásadě vycházet z advokátního tarifu. Určitou výjimkou by měla být náhrada nákladů v tzv. bagatelních sporech, kde se jako prevence nepřiměřeného navyšování počtu úkonů s ohledem na ochranu práv spotřebitele navrhuje zavedení paušální náhrady, která by měla činit pětinásobek sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby, a pokud řízení skončí vydáním platebního rozkazu, potom trojnásobek sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby. Tím dojde k ochraně spotřebitelů v rámci spotřebitelských sporů před extenzivními náklady soudního řízení.

 

A u formulářových žalob?

Částečné navýšení se týká i náhrady nákladů řízení v případě formulářových žalob.

 

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek přislíbil účinnost nového advokátního tarifu k 1. červenci letošního roku, stihne se tento termín?

Věříme, že ano.

 

Děkuji za rozhovor!

 

JUDr. HANA RÝDLOVÁ
Foto: Jan Kolman

 

Go to TOP