FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – duben 2023

Flash news

 I tento měsíc Vám nabízíme bleskové zprávy čili Flash News z posledního jednání představenstva České advokátní komory. Jako obvykle v nich ale najdete pouze ty nejdůležitější informace, podrobnosti budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 16. schůzi v tomto volebním období konané ve dnech 3. a 4. dubna 2023?

 

Představenstvo ČAK nominovalo na posty ústavních soudců tři advokátní osobnosti

V souvislosti s výzvou prezidenta republiky, aby ČAK, stejně jako další justiční i jiné instituce, poskytla součinnost při výběru kandidátů na posty ústavních soudců, projednalo představenstvo všech patnáct jemu předložených a zaslaných návrhů na případné nominace.

Jednomyslnou podporu členů představenstva ČAK (s výjimkou těch, kteří se z daného hlasování vyloučili – jmenovitě JUDr. Monika Novotná o své osobě a JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., o JUDr. Petru Břízovi, Ph.D., LL.M.) získali v abecedním pořadí: advokát JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M., advokátka a místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná a advokátka a ředitelka pobočky ČAK v Brně JUDr. Irena Schejbalová.

Představenstvo ČAK dále přijalo stanovisko k procesu výběru ústavních soudců.

Veškeré podrobné informace publikoval Advokátní deník již v úterý 4. dubna 2023.

 

ČAK ve dvou fázích přistoupí ke zvýšení bezpečnosti advokátních úschov

Pracovní skupina zřízená představenstvem ČAK předložila návrh možných řešení k zajištění větší bezpečnosti advokátních úschov, který mj. reflektuje výsledky jednání se zástupci největších bankovních domů v ČR a analýzu zahraničních zkušeností.

Představenstvo ČAK předložený materiál schválilo s tím, že na konkrétním řešení se bude dále pracovat jak po stránce technické, tak po stránce legislativní.

První změnou by mělo být vytvoření nového typu advokátní úschovy se zvýšenou transparentností, který umožní, aby všechny osoby zúčastněné na advokátní úschově měly průběžně aktuální přehled o pohybech na účtu advokátní úschovy. Tento typ úschovy bude advokát povinen účastníkům smlouvy o advokátní úschově nabídnout. Jeho použití však bude záviset na rozhodnutí smluvních stran, resp. na tom, zda budou souhlasit s poskytnutím svých kontaktních údajů pro notifikaci o pohybech na účtu bance, resp. Komoře. Tento typ úschovy ovšem nebude vhodný pro všechny druhy transakcí, jichž může být nepřeberné množství. Bude však nepochybně plně vyhovující například pro vypořádání kupní ceny při prodeji nemovitých věcí.

Ve druhé fázi se pak bude Komora ve spolupráci s bankami snažit o propojení bankovních údajů s  Elektronickou knihou úschov ČAK. To však  bude vyžadovat další investice do IT systému ČAK, přičemž konečná podoba a termín realizace  této funkcionality závisí na více faktorech.

Představenstvo ČAK uložilo Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK připravit novelu stavovského předpisu „o úschovách“, která by zakotvila povinnosti advokátů v rámci 1. fáze, a IT oddělení ČAK, aby připravilo detailní podmínky 2. fáze s návrhem na zajištění její realizace.

 

Postup prací na přípravě online sněmu a interaktivním webu ČAK

Místopředseda ČAK JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., představil zadání výběrového řízení pro potenciální dodavatele řešení konání online sněmu ČAK. Toto zadání bylo schváleno. V souladu s ním bude veřejně osloven okruh potenciálních dodavatelů tak, aby bylo možné vybrat nejvhodnější nabídku.

V souvislosti s pokračujícími přípravami nového webu ČAK a jeho interaktivních funkcionalit vzalo představenstvo na vědomí i informaci Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK o tom, že tzv. samoobslužný portál je jedním z povinných komunikačních kanálů dle zákona o právu na svobodný přístup k informacím, který podle plánu digitalizace musí být splněn do konce ledna 2025. Proto IT ČAK musí povinnosti vyplývající z tohoto zákona zohlednit i při přípravě vybraných interaktivních funkcionalit nového webu. Podrobněji se problematice bude věnovat představenstvo ČAK na svém příštím zasedání.

Zároveň členové představenstva uložili místopředsedovi ČAK JUDr. Martinu Maisnerovi, PhD., MCIArb., aby – vzhledem k  užívání umělé inteligence při poskytování právních služeb, kdy je třeba dbát na ochranu důvěrnosti informací, které sdílí advokáti s otevřenými portály umělé inteligence – připravil návrh stanoviska představenstva ČAK, jež by oblast užívání umělé inteligence a souvisejících technologií upravilo.

 

ČAK se bude ucházet o pořadatelství výroční konference IBA v Praze v roce 2026 

Představenstvo ČAK vyslovilo souhlas s tím, aby se Komora přihlásila jako zájemce o pořádání výroční konference IBA v Praze v roce 2026, a uložilo Odboru mezinárodních vztahů ČAK tuto přihlášku připravit.

 

Z dalšího programu jednání

Představenstvo schválilo záměr uspořádat na podzim 2023 v Brně setkání a seminář advokátek a advokátů středoevropského regionu.

V rámci poradní Sekce ČAK pro právo veřejné byla zřízena pracovní skupina pro cizinecké právo, jejímž předsedou byl jmenován advokát Mgr. Miroslav Krutina.

Sekce pro advokátní právo ČAK zaujala shodné stanovisko jako Výbor pro advokátní etiku ČAK k podnětu místopředsedy Vrchního soudu v Praze k tzv. doplňkům odvolání těsně před nařízeným veřejným zasedáním odvolacího soudu, tedy, že tento postup advokáta nelze a priori považovat za porušení povinností stanovených advokátovi v právních předpisech, a nelze tedy obecně vyslovit nepřípustnost takového jednání.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: redakce AD

 

 

Go to TOP