ČAK doporučila prezidentu P. Pavlovi tři významné osobnosti na soudce ÚS

Na mimořádném brífinku dne 4. dubna 2023 představila Česká advokátní komora ústy svého předsedy JUDr. Roberta Němce, LL.M., tři kandidáty, které ČAK doporučí prezidentu republiky Petru Pavlovi na posty ústavních soudců – jsou jimi JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK, JUDr. Irena Schejbalová, vedoucí pobočky ČAK v Brně, a advokát JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M. Předseda Komory zároveň představil stanovisko ČAK k procesu výběru ústavních soudců, které na svém dnešním zasedání přijalo představenstvo Komory. 

„V reakci na výzvu, kterou jsem obdržel od prezidenta republiky Petra Pavla dne 22. března 2023 a jejímž obsahem byla žádost o součinnost při hledání vhodných kandidátů na posty soudců Ústavního soudu, představenstvo ČAK na svém dnešním zasedaní doporučilo prezidentu republiky celkem tři kandidáty,“ řekl v úvodu brífinku Robert Němec. „Jsou jimi dvě zeny – Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK, a Irena Schejbalová, vedoucí pobočky ČAK v Brně, a jeden muž – advokát Petr Bříza.“

Předseda Komory JUDr. Robert Němec, LL.M., a člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský dále informovali o tom, že představenstvo České advokátní komory zároveň přijalo stanovisko k procesu výběru kandidátů na ústavní soudce: „Česká advokátní komora je přesvědčena, že by složení Ústavního soudu mělo být doplněno nejenom o významné osobnosti z řad soudnictví a akademické sféry, ale také z řad advokacie. Advokáti tvoří největší právnickou profesní skupinu, a proto mají mít i osoby s advokátní praxí odpovídající zastoupení mezi soudci Ústavního soudu, stejně jako je tomu v jiných zemích. V současné době mají takovou praxi pouze tři soudci z patnácti. Rozšíření počtu soudců o významné zástupce právní praxe může ještě více přiblížit rozhodovací praxi Ústavního soudu reálnému životu. Stěžejní agendou Ústavního soudu je rozhodování o individuálních ústavních stížnostech na porušování základních práv a svobod. Jsou to právě advokáti, kteří mají s jejich uplatňováním nejvíce praktických zkušeností. Vyvážené zastoupení právnických profesí ve složení Ústavního soudu proto považuje Česká advokátní komora za nezbytné.“

Na dotaz novinářů, jak se Komora staví k průběhu nominací uvedl člen představenstva ČAK Mgr. Lukáš Trojan: „Česká advokátní komora si velice váží toho, že se pan prezident rozhodl přistoupit k procesu jmenování ústavních soudců transparentně. Oceňujeme, že ČAK je jednou z institucí, která byla v této souvislosti oslovena. Respektujeme právo prezidenta výběr konzultovat se svým poradním týmem (konzultačním panelem). Je podle nás ale škoda, že v poradním týmu prezidenta nejsou adekvátním způsobem zastoupeni odborníci z právní praxe. V této souvislosti je pro nás překvapivé, že několik dnů před termínem k podávání doporučení od oslovených institucí, již byla zveřejněna jména některých favoritů, ale chápeme, že pan prezident zatím žádného kandidáta oficiálně nenominoval. Pevně věříme, že celý proces vedoucí k rozhodnutí prezidenta o jmenování ústavních soudců bude transparentní a nabídne rovné podmínky všem doporučovaným osobnostem.“

Kandidáti České advokátní komory na funkce ústavních soudců (v abecedním pořadí)

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., je absolventem PF UK, studoval též na New York University School of Law a University of Cambridge.

Je členem sekce ČAK pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, sekce ČAK pro rozhodčí řízení, je zkušebním komisařem u advokátních zkoušek pro obor obchodní právo, bývalým členem kárné komise ČAK. Je rovněž členem LRV, vyučuje na PF UK a působí také na Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR, Národním rozhodčím soudu pro sport, je rozhodcem při London Court of International Arbitration, rozhodce sporů při VIAC, člen Komise ICC pro mezinárodní arbitráž ad.

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na právo EU, mezinárodní obchod a arbitráže, přeshraniční transakce/spory a spornou agendu obecně. Je uznávaným právním expertem, vyhledávaným lektorem a autorem mnoha odborných publikací.

JUDr. Monika Novotná

JUDr. Monika Novotná působí v advokacii od r. 1989, kdy jako advokátní koncipientka nastoupila do pražské Advokátní poradny č. 2. Ve svých začátcích tak měla možnost podílet se na obhajobách i civilním zastoupení osob, postihovaných pro jejich politické projevy. Od r. 1995 je advokátkou. V letech 2013-2017 působila jako členka Kontrolní rady ČAK, od r. 2017 je členkou představenstva, v r. 2019 se stala jako první žena v historii české advokacie místopředsedkyní ČAK.

Vede sekci pro veřejné právo ČAK. Je zkušební komisařkou pro obchodní právo a pro uznávací zkoušky. Je náhradní členkou kárného senátu NSS.

V rámci své profesní působnosti se věnuje zejména daňovému a správnímu právu, je vyhledávanou autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací z daňového i občanského práva, pravidelně přednáší na významných odborných konferencích. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 v oboru finančního práva.

JUDr. Irena Schejbalová

JUDr. Irena Schejbalová působí v advokacii od r. 1996, nejprve jako advokátní koncipientka a od r. 1999 jako samostatná advokátka. Od roku 2001 je členkou Kontrolní rady ČAK, přičemž od roku 2009 je její místopředsedkyní. Od letošního roku je pověřena jako konzultantka ČAK v rámci přijímání oznámení o nevhodném chování členů ČAK. Je zkušební komisařkou pro advokátní zkoušky v oboru občanské, rodinné a pracovní právo a v oboru předpisy upravující výkon advokacie.

Od roku 2005 se plně věnuje zajišťování práva na právní pomoc prostřednictvím institutu advokáta určeného ČAK k poskytování právních služeb podle zákona o advokacii. Vede pobočku ČAK v Brně jako její ředitelka.

Za dobu svého působení v advokacii byla nebo stále je členkou či předsedkyní řady poradních orgánů Komory. Kromě toho byla členkou autorských týmů ustanovovaných pro tvorbu či úpravy různých stavovských předpisů a podílela se na zákonné úpravě bezplatné právní pomoci.  Je autorkou či spoluautorkou řady publikací věnovaných zejména advokátnímu právu, věnuje se i lektorské činnosti.

Redakce AD

Foto: archiv ČAK

Go to TOP