Od dubna se mění procesní pravidla Tribunálu Evropské unie

Dne 1. dubna 2023 vstupují v platnost důležité změny procesních pravidel Tribunálu Evropské unie. Těmito změnami pokračuje Tribunál v prosazování moderního a efektivního soudnictví.

 

Tribunál přijal změny svého jednacího řádu s cílem optimalizovat délku soudního řízení, a to zejména tím, že vyjasnil či zjednodušil některá ustanovení. Tyto změny rovněž reagují na určité potřeby, jako je možnost využití videokonference na jednání. Podporují také proaktivní přístup k vyřizování soudních věcí a zohledňují vývoj právní úpravy o ochraně osobních údajů fyzických osob.

Návrhy změn byly odsouhlaseny Soudním dvorem a schváleny Radou Evropské unie1.

Tribunál rovněž přijal změny prováděcích předpisů ke svému jednacímu řádu2.

 

Co se mění?

Změny procesních pravidel spočívají ve vyjasnění, doplnění či zjednodušení některých ustanovení. Povedou zejména k omezení případů, kdy je třeba odstraňovat vady spisů účastníků řízení, a přinášejí rovněž odpovědi soudu a jeho soudní kanceláře na určité potřeby.

 

Videokonference

Tribunál ve svých dokumentech předpokládá možnost využití videokonference na jednáních, k čemuž přijal právní rámec a opatření technického charakteru. Tento prostředek se ukázal být zásadní pro zajištění kontinuity soudnictví v období sanitární krize. Žádost o použití videokonference podaná zástupcem, který se fyzicky nemůže účastnit jednání, musí být opřena o „zdravotní, bezpečnostní nebo jiné závažné důvody“ (článek 107a jednacího řádu). Technické podmínky účasti na jednání prostřednictvím videokonference jsou upřesněny v prováděcích předpisech k jednacímu řádu. Tuto úpravu doplňuje dokument „Praktická doporučení pro zástupce přednášející řeč prostřednictvím videokonference“.

 

Elektronický podpis

V souladu se svým přáním prosazovat moderní a efektivní soudnictví začal Tribunál v březnu 2022 podepisovat své rozsudky a usnesení elektronicky. Prováděcí předpisy k jednacímu řádu Tribunálu proto upřesňují podmínky podepisování jeho rozhodnutí kvalifikovaným elektronickým podpisem a pravidla trvalého a zabezpečeného uchovávání elektronických originálních verzí těchto dokumentů.

 

Proaktivní přístup

Změny procesních pravidel přinášejí soudu nové možnosti, které jsou v souladu s požadavkem na proaktivní přístup k vyřizování soudních věcí a navazují na úvahy obsažené ve zprávě Soudního dvora z roku 2020.

 

Pilotní věc

Článek 71a jednacího řádu zakotvuje pojem „pilotní věc“. V tomto článku jsou upřesněny případy, kdy je jedna z více projednávaných věcí nastolujících stejnou právní otázku označena za pilotní věc a v ostatních věcech je řízení přerušeno. Jsou poskytnuty nové záruky: pilotní věc bude projednána přednostně a účastníci řízení ve věcech, v nichž bylo řízení přerušeno, budou vyslechnuti, jakmile bude v jejich řízení pokračováno.

 

Společné jednání

Článek 106a jednacího řádu umožní Tribunálu pořádat společná jednání v několika věcech, jsou-li mezi nimi dány podobnosti, a to bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky pro spojení věcí.

 

Ochrana údajů

Tribunál rovněž zohledňuje vývoj právní úpravy o ochraně osobních údajů fyzických osob v Evropské unii. Jeho jednací řád nyní jasně rozlišuje zpracování osobních údajů fyzických osob (článek 66) a zpracování jiných než osobních údajů (článek 66a). Ve sdělení „Odstranění údajů ve vztahu k veřejnosti v soudních řízeních“ je připomenuta nutnost žádat o odstranění údajů samostatným podáním již v okamžiku předložení podání, aby se zamezilo jejich předčasnému zpřístupnění na internetu.

 

Užitečné dokumenty pro účastníky řízení

Tribunál konečně aktualizoval celou řadu dokumentů pro zástupce účastníků řízení (Příručka pokynů k žalobě, Vzor shrnutí žalobních důvodů a hlavních argumentů uplatněných v žalobě, Příručka pokynů k jednání, Sdělení o odstranění údajů ve vztahu k veřejnosti v soudních řízeních). Byly také vypracovány nové dokumenty, které mají zástupcům účastníků řízení pomoci s přípravou žaloby (poskytnutí orientačních vzorů žalob) a posloužit jim jako vodítko v případě, že jim bylo povoleno přednést řeč prostřednictvím videokonference (Praktická doporučení pro zástupce přednášející řeč prostřednictvím videokonference).

 

Nová procesní pravidla budou zpřístupněna na stránkách curia.europa.eu v rubrice Tribunál/Řízení: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: curia.europa.eu

 


1 Tyto změny byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. února 2023 (Úř. věst. 2023, L 44, str. 8)

2 Tyto změny byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. března 2023 (Úř. věst. 2023, L 73, str. 58).

Go to TOP