Ústavní soud k likvidaci zajištěného konopí v přípravném řízení

Ústavní soud zveřejnil dne 28. března 2023 nález sp. zn. IV. ÚS 1714/22, podle něhož platí, že ke zničení věci by se mělo přistupovat zdrženlivě a uváženě. Zničení věci (v tomto případě rostlin technického konopí) v průběhu trestního řízení totiž představuje zásah do vlastnického práva chráněného podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Pokud dojde v přípravném řízení ke zničení věci, která však není v zákoně výslovně uvedena (není uvedena v demonstrativním výčtu § 81b trestního řádu), a za této situace nedojde na základě dokazování přímo a jednoznačně k prokázání, že věc sama o sobě představuje nebezpečí pro lidi nebo majetek, jedná se podle ÚS o porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

 

Vůči stěžovateli a další osobě, jako podezřelým, bylo vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (dle § 285 odst. 1 trestního zákoníku). V rámci domovních prohlídek nemovitostí užívaných podezřelými byly jako stopy zajištěny rostlinné materiály – konopí. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Příbrami rozhodla usnesením podle § 81b odst. 1 trestního řádu o zničení věcí (konopí). Proti usnesení státní zástupkyně podal stěžovatel stížnost.

Okresní soud v Příbrami stížnost jako nedůvodnou zamítl. Dospěl k závěru, že rozhodnutí státní zástupkyně je zcela bez závad. Ztotožnil se přitom s jejím závěrem, že s ohledem na možnou kontaminaci plísněmi představuje zajištěné konopí velké riziko pro zdraví lidí. Navíc jde o psychotropní a omamnou látku včetně obalů, která již není potřeba k provedení důkazu, protože již byla odborné zkoumána.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal, že napadená rozhodnutí byla založena na chybných závěrech, že zajištěné konopí ohrožuje bezpečnost lidí výskytem plísní, které mohou vyvolat alergické reakce (v nejhorším případě i rakovinné onemocnění), a že zajištěné konopí je psychotropní a omamnou látkou včetně obalů. 

Ústavní soud stížnosti stěžovatele vyhověl a napadená rozhodnutí zrušil. V projednávaném případě totiž nebyly splněny předpoklady pro rozhodnutí o zničení věcí podle § 81b trestního řádu. Podle uvedeného ustanovení, zjednodušeně řečeno, byla-li odňata určitá věc, která ohrožuje bezpečnost lidí nebo majetku, byl z ní odebrán přiměřený vzorek a pokud věc již není třeba uchovávat k provedení důkazu, lze již v průběhu trestního řízení rozhodnout o jejím zničení.

Orgány činné v trestním řízení v projednávané věci rozhodly v přípravném řízení o zničení věci, která však není v zákoně výslovně uvedena (není uvedena v demonstrativním výčtu § 81b trestního řádu). Pokud za této situace nedojde na základě dokazování přímo a jednoznačně k prokázání, že věc sama o sobě představuje nebezpečí pro lidi nebo majetek, dojde podle Ústavního soudu k porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. V napadených rozhodnutích byla nebezpečnost věcí podložena jen v obecné rovině tím, že jsou pravděpodobně napadeny plísněmi, aniž by se rozhodnutí konkrétně zabývalo reálným stavem prostor pěstírny. Podle Ústavního soudu tedy šlo ze strany státní zástupkyně o nepodložené tvrzení. Ze zajištěného konopí sice byl odebrán přiměřený vzorek, nebyl však odborně zkoumán za účelem posouzení, zda jde o zdraví a životu nebezpečnou věc.

Ke zničení věci by se dle Ústavního soudu mělo přistupovat zdrženlivě a uváženě. Zničení věci v průběhu trestního řízení totiž představuje zásah do vlastnického práva chráněného podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Tento zásah musí orgány činné v trestním řízení poměřovat s cílem, kterého má být zničením dosaženo – opatření totiž představuje nejzazší možné řešení. Nadto slouží zničení věcí pouze k odbřemenění policie ve vztahu k nákladné úschově nebezpečných látek po dobu trestního řízení.

Ústavní soud považoval za významné, že v případě stěžovatele došlo k odložení trestní věci, protože nešlo o rostliny obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle aktuální právní úpravy (od 1. 1. 2022 totiž byla zvýšena zákonná hranice účinné látky THC z 0,3 % na 1 %). V době vydání napadených rozhodnutí byla zabavená věc tzv. technickým konopím, s nímž lze zacházet bez povolení. Odůvodnění státní zástupkyně, že zajištěné konopí je psychotropní a omamnou látkou včetně obalů, proto je dán důvod k jeho zničení, tedy zjevně neobstojí a je projevem libovůle.

Čtvrtý senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.) zrušil usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 10. 5. 2022 č. j. 2 Nt 2302/2022-14 a usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 8. 4. 2022 č. j. 3 ZN 25/2021-62, protože jimi byla porušena práva stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Ve zbytku (vůči druhému stěžovateli) stížnost odmítl pro předčasnost.

Jelikož konopí bylo nenávratně zničeno a nelze rozhodnout o jeho vrácení či o jeho uložení do úschovy, zrušující nález Ústavního soudu vezmou orgány činné v trestním řízení pouze na vědomí.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1714/22 je dostupný ZDE.

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: canva.com

Go to TOP