Další kredity mohou advokáti získat na sérii jarních seminářů ČAK

Autorizované konverze dokumentů, pojištění profesní odpovědnosti, zákoník práce v roce 2023, ale také například právní psaní – to jsou jen některé z odborných

Autorizované konverze dokumentů, pojištění profesní odpovědnosti, zákoník práce v roce 2023, ale také například právní psaní – to jsou jen některé z odborných seminářů, prezenčních i online, které pro Vás na duben a začátek května připravila Česká advokátní komora. Vyberte si ze široké nabídky témat a zvučných jmen přednášejících a přijeďte si do Prahy a/nebo do Brna pro další kredity.

 

Prezenční seminář

Odčinění újmy na zdraví a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu

Termín: středa 5. dubna 2023 od 9,00 do 16,00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu

 

Uzávěrka přihlášek: 3. dubna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Online seminář

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (novelizace a příklady z aplikační praxe)

Termín: čtvrtek 13. dubna 2023 od 9,00 do 16,00 hodin

Kurz povedou:                

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí Mediačního a edukačního centra a Manželských a rodinných poraden v Brně; od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu; od dubna 2019 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT)  v USA certifikovanou mediátorkou, od roku 2023 také Fellow of the ISCT a členkou správní rady tamtéž; pravidelně vede výcviky v mediaci v USA a Evropě (Polsko, Itálie apod.); je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších publikací a odborných článků v oblasti rodinného práva; od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.); vyučuje na několika univerzitách a vysokých školách.

Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D., mediátor v Mediačních centrech v Brně a Olomouci; působí jako zkušební komisař MSp pro zkoušku mediátora; je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči; od roku 2005 působí v oblasti sociálně-právním ochrany dětí, mezi lety 2015 a 2020 byl vedoucím mezinárodního mediačního programu na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně; od roku 2018 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) v USA certifikovaným mediátorem, roce 2023 byl jmenován Fellow of the ISCT; je spoluautorem několika oceňovaných publikací, včetně Rukověť mediátora, aneb co je nutné znát nejen ke zkouškám mediátora nebo Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších kapitol a odborných článků v oblasti rodinného práva; od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.).

 

Program kurzu

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která byla v roce 2022 schválená, představuje díky desítkám pozměňovacích návrhů, které poslanci předložili, docela rozsáhlou změnu, již musí praxe reflektovat. Jednotlivé změny se promítají jak do obecné části zákona, tak do specifických oblastí, např. náhradní rodinné péče, postavení a fungování ZDVOP nebo ústavních zařízení. Legisvakanční lhůta, kterou však zákonodárce nastavil, je pro jednotlivé oblasti změn rozdílná. K některým změnám dochází již od ledna 2022, zatímco některé budou na svoji účinnost čekat až do roku 2028. Díky tomu má odborná i laická veřejnost dostatečný prostor pro studium a zavedení změn. Kurz je zaměřený na důkladnou analýzu změn, které novela přináší, ale věnuje pozornost i kontextovým otázkám, které jsou dány systematikou zákona a systémem právního řadu, do kterého je zákon zasazen. Součástí kurzu jsou také příklady aplikační praxe z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rozlišení dvojí role OSPOD, a zásadní otázky týkajícího postavení OSPOD v opatrovnickém řízení.

Účastníci kurzu budou po skončení kurzu

 • mít přehled o změnách, které přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • rozumět dopadům změn v aplikační praxi
 • schopni analyzovat změny v závislosti na praxi.

 

Uzávěrka přihlášek: úterý 11. dubna, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Prezenční seminář

Trestní odpovědnost právnických osob

Termín: úterý 18. dubna 2023 od 9,00 do 16,00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., místopředseda Ústavního soudu

 

Uzávěrka přihlášek: 14. dubna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

 

Prezenční seminář

Zákoník práce v roce 2023 – Aktuální problémy v praxi, poučení z pracovněprávní judikatury

Termín: 20. dubna 2023 od 9,00 do 13,00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2  Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektor: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů zapsaný na seznamu MPSV ČR

 

Anotace semináře

tzv. transpoziční novela zákoníku práce a souvisejících předpisů – transpozice EU legislativy (směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách, směrnice o slaďování soukromého a pracovního života, whistleblowing) * změny na úseku informování o obsahu pracovního poměru a dohod * zásadní změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) * nové pojetí práce z jiného místa (home office) * změny v oblasti doručování písemností v pracovněprávních vztazích * změny na úseku minimálních nepřetržitých odpočinků (denního odpočinku a odpočinku v týdnu) – změny v rodičovské dovolené

– aktuální informace z oblasti pracovního práva – tzv. otcovská dovolená * novela vyhlášky o pracovnělékařských službách, zrušení časových normativů ve vyhlášce a další podstatné změny právní úpravy pracovnělékařských služeb * zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění * valorizace průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti * změna zákona o daních z příjmů a dopad na nízkoemisní služební vozidla * další novinky, které budou známy ke dni konání semináře

přehled aktuálních rozhodnutí soudů a jejich dopad na praxi, včetně rozhodnutí Soudního dvora EU

– diskuse

 

Uzávěrka přihlášek: 13. dubna 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Kombinovaný (hybridní) seminář

Pojištění profesní odpovědnosti – příklady z praxe

Termín: 27. dubna 2023 od 9,00 do 13,00 hodin

Místo konání:

 1. Školicí a vzdělávací centrum ČAKPraha 2  Nové Město, Myslíkova 258/8 (kinosál v přízemí) – zájemci o prezenční účast na tomto semináři nechť zašlou přihlášku označenou prezenční účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz
 2. anebo online (stream): aplikace Cisco webex – zájemci o online účast nechť zašlou přihlášku na online účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své případné dotazy.

Lektoři: Mgr. Tereza Poláková, jednatelka a ředitelka WI-ASS ČR, s. r. o., Ing. Stanislav Pažout, zástupce ředitelky WI-ASS ČR, s. r. o., a Mgr. Lucie Jandová, expertní právník likvidace Generali Česká pojišťovna, a. s

Program semináře

– Obecný úvod do problematiky pojištění, role pojišťovacího makléře

– Principy odpovědnostního pojištění

– Hromadné profesní pojištění advokátů prostřednictvím ČAK a možnosti jeho individuálního rozšíření

– Další možnosti profesního pojištění pro advokáty

– Další pojistné produkty vhodné pro výkon činnosti advokáta i pro oblast soukromou

– Postup při hlášení škodných událostí z profesního pojištění, základní povinnosti pojištěného

– Šetření škodných událostí – nejčastější příčiny vznášených nároků, šetření pojistitele, postup v případě soudního sporu proti advokátovi

 

Uzávěrka přihlášek: 24. dubna 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlásit se můžete ZDE nebo ZDE (pro sledování online)

 

Online seminář

Autorizovaná konverze dokumentů dle zákona č. 300/2008 Sb.

Termín: 4. května 2023 od 9,00 do 13,00 hodin

Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: Ing. Helena Duffková, odbor eGovernmentu, správce IS Czech POINT, gestor autorizované konverze dokumentů.

 

Anotace

Školení je určeno pro advokáty, kteří vykonávají autorizovanou konverzi dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverze dokumentů. Během školení se zaměříme na nejčastější chyby při provádění konverze a budou vysvětlena základní pravidla a postup provádění konverze.

Program školení

1) Základní právní předpisy, způsobilost k provádění konverze

2) Definice: konverze, vstupu, výstupu, doložky

3) Postup konverze

4) Povinnosti: evidence, poplatky/odměny za konverzi

5) Praktická ukázka

6) Nejčastější problémy při konverze

7) Prostor k diskusi

 Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své dotazy.

 

Uzávěrka přihlášek: 1. května 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Přihlásit se můžete ZDE.

 

 

 

Prezenční seminář

Právní psaní – umění přesvědčovat soudce

Termín: čtvrtek 4. května 2023 od 9,00 do 13,00 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povedou: JUDr. Martin Kopa, Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně, a Štěpán Janků, autor blogu PrávníPsaní.cz a spolupřekladatel knihy Právní psaní srozumitelným jazykem

Anotace semináře

Je dobré si jednu věc přiznat: my právníci moc neumíme psát. Přitom právě psané slovo je nejčastějším nástrojem naší práce. Operace chirurga, který to moc neumí se skalpelem, byste se asi báli. Na tomto semináři se proto seznámíte se základními „do’s and don’ts”, aby se Vás nemuseli bát Vaši klienti. Dovíte se, jak svým psaním přesvědčit jeho adresáty. A hlavně netrpělivé soudce.

Uzávěrka přihlášek: 2. května 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity semináře bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Prezenční seminář

Institut preventivní restrukturalizace

Termín: středa 10. května 2023 od 13,00 do 17,00 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povedou          

JUDr. Michal Žižlavský, zakládající partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti AS ZIZLAVSKY. Obdržel celojustiční ocenění Právník roku pro obor insolvenční právo a prestižní cenu Turnaround Management Association v Londýně za soudní reorganizaci textilní společnosti VEBA. Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou Sekce pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

Mgr. Lukáš Mikeska, MBA, ředitel oddělení restrukturalizací v pražské kanceláři společnosti EY (Ernst & Young). Oboru korporátních restrukturalizací a vymáhání se věnuje 16 let. V roli zástupce banky nebo poradce dlužníka se účastnil podstatné části významných restrukturalizačních případu v České republice. Je dlouholetým členem české pobočky mezinárodní organizace Turnaround Management Association.

JUDr. Adam Sigmund, seniorní partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. Jako insolvenční správce se zvláštním povolením se dlouhodobě zaměřuje na obchodní právo a insolvenční právo, včetně mezinárodních přesahů Je členem Rady Expertů Asociace insolvenčních správců a Sekce České advokátní komory pro insolvenční právo.

 

Program semináře

 • Kdy bude účinný zákon o preventivní restrukturalizaci a jaká nová řešení přináší – pohled advokáta
 • Jak probíhá preventivní restrukturalizace – case study ekonomického poradce
 • Sanační projekt, restrukturalizační plán, všeobecné a individuální moratorium, cram down, předběžný přezkum pohledávky a další nové právní nástroje – praktický pohled možností jejich využití
 • Role restrukturalizačního správce v restrukturalizačním řízení
 • Pravomoc restrukturalizačního soudu

Cílem semináře je poskytnout praktický pohled na nové možnosti, které přináší zákon o preventivní restrukturalizaci pro společnosti, kterým hrozí úpadek.

 

Uzávěrka přihlášek: 8. května 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity semináře bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Prezenční seminář

Promlčení práva

Termín: čtvrtek 11. května 2023 od 9,00 do 16,00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol.

 

Obsah semináře

 • pojem a podstata promlčení
 • která práva (ne)podléhají promlčení (práva majetková vs. konstituující)
 • obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek
 • zvláštní promlčecí lhůty a jejich počátek (podrobně k promlčení práv ze smlouvy, včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu, promlčení práva na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, promlčení věcných práv / vydržení svobody, zvláštnosti promlčení u zajištění, včetně regresních nároků plnivších poskytovatelů zajištění / přistupitelů k dluhu)
 • kontinuita běhu promlčení lhůty při změně subjektu závazku
 • přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu – jeho náležitosti, důsledky)
 • stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená)
 • meze smluvní volnosti v oblasti promlčení
 • praktická úskalí spojená se vzdáním se námitky promlčení
 • nepoctivé uplatnění námitky promlčení – obecná východiska a stěžejní judikované případy
 • další aktuální otázky

 

Uzávěrka přihlášek: 9. května 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Prezenční seminář

Společné jmění manželů 3

Termín: úterý 23. května 2023 od 9,00 do 16,00 hodin

 Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

 

Projekt „Společné jmění manželů“ 1 – X…. představuje širší koncept přednášek a seminářů připravený pro rok 2023 a následující, v rámci něhož budou odpřednášena a lektorována jednotlivá dílčí témata k problematice společného jmění manželů.

Semináře a přednášky jsou určeny posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů a budou zaměřeny i na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené na společné jmění manželů. Poslední období je totiž významné přijímáním zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu společného jmění manželů, která mění dosavadní právní praxi nebo vykládají nové otázky společného jmění manželů.

Program semináře Společné jmění manželů 3

 • Hmotněprávní způsoby vypořádání (rozhodovací praxe Nejvyššího a Ústavního soudu k otázkám způsobů vypořádání, pravidlům vypořádání a principům tzv. solventnosti) – pokračování navazující na tento bod z přednášky Společné jmění manželů 2 (březen 2023)
 • Disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů (hmotněprávní a procesní předpoklady uplatnění disparity, jednotlivé typové případy disparity, speciální a specifické případy disparity)
 • Rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení o vypořádání společného jmění manželů (principy rozhodování, judikatura Nejvyššího soudu České republiky)

 

Uzávěrka přihlášek: 19. května 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Více informací o akcích pořádaných v Praze získáte u paní Marie Knížové, tel. 273 193 251, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK, o akcích pořádaných v Brně u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115.

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka ČAK Brno
Foto: canva.com

   

Go to TOP