Nový prezident CCBE Panagiotis Perakis: Chceme zřídit Výbor mladých advokátů

 Na Plenárním zasedání CCBE 25. listopadu loňského roku bylo zvoleno nové užší vedení CCBE – novým prezidentem se stal Panagiotis Perakis. Od

Rozhovor

 Na Plenárním zasedání CCBE 25. listopadu loňského roku bylo zvoleno nové užší vedení CCBE – novým prezidentem se stal Panagiotis Perakis. Od 1. ledna 2023 tedy stojí v čele Rady evropských advokátních komor řecký advokát. Pozice tří místopředsedů pak obsadili Švýcar Pierre-Dominique Schupp, Thierry Wickers z Francie a Slovinec Roman Završek. U příležitosti jeho zvolení jsme požádali nového prezidenta CCBE Panagiotise Perakise o krátký rozhovor.

 

Proč jste se ucházel o funkci prezidenta CCBE?

CCBE je hlasem advokátní profese v Evropě. Díky nesmírně zkušeným a obětavým národním delegátům a dalším osobám a výjimečným kvalitám svých zaměstnanců CCBE propojuje zástupce advokátů všech evropských zemí, jejich potřeby, myšlenky a společnou budoucnost. V Evropě sice existují i jiné organizace advokátů, avšak CCBE má jednak statutem upravený vztah ke všem národním advokátním komorám (a proto je považována za oficiálního mluvčího této profese) a jednak vydává významné dokumenty obsahující právní analýzy ke všem novým důležitým otázkám dotýkajícím se advokátní profese, soudního systému anebo právního státu. V tom spočívá hodnota stanovisek CCBE a síla jejího hlasu.

Z  těchto důvodů je činnost CCBE po celém světě uznávána a vysoce hodnocena, zejména evropskými institucemi, s nimiž jsme navázali trvalé vztahy a jejichž prostřednictvím se snažíme prosazovat, aby osoby odpovědné za rozhodování braly v úvahu názory této právnické profese.

Činnost CCBE spočívá jednak v soustavném zpracovávání stanovisek, odůvodnění a argumentů v souladu s principy právního státu a základními hodnotami naší profese, jednak v neustálém přesvědčování, prosazování a jejich hájení.

V dnešní době, kdy čelíme tolika bezprecedentním výzvám, musí naše profese prokázat odolnost a přizpůsobivost, aniž by však slevila ze svých základních hodnot; musí uspokojovat aktuální potřeby lidí, ale zůstávat při tom strážcem jejich základních práv a demokracie. A jelikož jsou rozhodnutí stále častěji přijímána na centrální, celoevropské úrovni, jsem pevně přesvědčen, že toho lze dosáhnout jedině prostřednictvím CCBE.

To je – spolu s podporou každého jednotlivého advokáta po celé Evropě v souvislosti s jejich postavením a respektem, který si v každodenním životě zaslouží, a s prací na budoucnosti, jejíž budou advokáti součástí – podle mého názoru posláním CCBE.

Bylo by mi velkou ctí, pokud bych mohl přispět k naplnění tohoto poslání, a proto jsem se rozhodl ucházet o funkci prezidenta CCBE.

 

Jaké budou hlavní priority CCBE během Vašeho prezidentství?

Jednou z našich priorit v letošním roce bude ochrana komunikace mezi advokátem a klientem proti sledování, zejména s ohledem na připravovanou zprávu Evropského parlamentu o používání spyware Pegasus. Skandál kolem tohoto spyware ukázal, že používání sledovacích softwarů představuje významné ohrožení základních práv, například práva na důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem. To je také důvod, proč se CCBE rozhodla jednat a vydala prohlášení vyzývající evropské orgány k přijetí opatření na ochranu a posílení důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem při používání moderních technologií a proč v říjnu 2022 uspořádala setkání se zástupci Evropského parlamentu a evropským inspektorem ochrany údajů. Evropský parlament mezitím zřídil zvláštní vyšetřovací výbor k údajnému porušování práva EU v důsledku používání podobného software v některých členských státech, například v Maďarsku a Polsku. Vyšetřování bude pokračovat i v roce 2023 a mělo by být rozšířeno. Pro CCBE se jedná o důležitý impuls, neboť výsledky vyšetřování by mohly být podnětem k přijetí společných standardů a právního rámce používání spyware a sledovacích technologií. Je to vhodná příležitost k dosažení pokroku v oblasti nutnosti ochrany profesní mlčenlivosti na úrovni EU, předložení návrhu evropské definice národní bezpečnosti a vytvoření řádného právního rámce pro sledovací činnosti.

CCBE se v tomto roce bude také snažit zvyšovat povědomí všech zainteresovaných stran o významu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem. Ta je nezbytná pro zachování důvěry mezi klientem a jeho advokátem. Bez ní nemůže být občanům poskytována potřebná právní pomoc.

 

Na fotografii zleva: Thierry Wickers, Panagiotis Perakis. Pierre-Dominique Schupp a Roman Završek.

 

CCBE bude i nadále hájit zásadu neztotožňování advokátů s jejich klienty. Nedávné události na evropské i mezinárodní úrovni vedly k situacím, kdy byli advokáti prezentováni jako pomocná ruka při nezákonných nebo neetických praktikách. Je potřeba jasně říci, že CCBE a její členské komory nepřivírají a nikdy nebudou přivírat oči nad jednáním advokátů, kteří se vědomě podílejí na trestné činnosti klienta, ať už by se jednalo o praní špinavých peněz, daňové úniky nebo jinou trestnou činnost. Nedávné návrhy by však měly závažné dopady na advokátní stav a v širší rovině i na celou společnost. Je důležité, aby CCBE pozvedla svůj hlas a zajistila, že budou vysvětlena a pochopena veškerá rizika a důsledky navrhovaných opatření.

Jednou z našich hlavních priorit bude i nadále snaha o vytvoření nového právního nástroje na ochranu profese advokáta (evropské úmluvy). CCBE podporovala úsilí Rady Evropy v tomto směru již od počátku v roce 2017. CCBE je pevně přesvědčena, že je zapotřebí závazný právní nástroj, který bude odpovědí na stále častější útoky a výzvy, jimž advokátní profese čelí a které přímo brání dodržování zásad právního státu a ztěžují klientům advokátů přístup ke spravedlnosti. Výbor ministrů Rady Evropy zřídil v loňském roce Výbor expertů pro ochranu advokátů. Tento výbor byl pověřen úkolem připravit v letech 2022–2023 návrh nového právního nástroje. Letošní rok bude tedy pro vypracování tohoto nástroje klíčový. CCBE se bude účastnit činnosti Výboru expertů jako pozorovatel, nadále bude přispívat k přípravě návrhu a zasadí se o to, aby v tomto novém nástroji byly zohledněny názory i praktické zkušenosti evropských advokátů.

CCBE bude v této obtížné době samozřejmě i nadále podporovat advokacii na Ukrajině. Budeme zejména dále podporovat Ukrajinskou národní advokátní komoru i ukrajinské advokáty, pokud budou potřebovat naši pomoc.

Kromě toho se chci zasadit o další zviditelňování činnosti CCBE, především mezi samotnými advokáty, zejména pokud jde o výzvy, jimž čelí mladí advokáti. Za tímto účelem bude zřízen nový Výbor mladých advokátů, který se bude zabývat otázkami důležitými pro kolegy na začátku jejich profesní kariéry. Představují totiž budoucnost našeho povolání, a proto jim budeme věnovat takovou pozornost, jakou si zaslouží.

Všechno, co jsem uvedl, patří spolu s průběžným (a v případě potřeby také velmi aktivním) sledováním otázek souvisejících s dopady digitálních technologií na naši práci a soudní systém, zejména umělé inteligence, její nezbytné kontroly a nastavení potřebných mantinelů bránících odlidštění spravedlnosti, mezi naše priority pro letošní rok. Jedná se o ambiciózní úkol, ale věřím, že uspějeme. Důvěru mi dodává vysoká kvalita našich pracovníků pod vedením generálního tajemníka Simone Cuoma, cenné příspěvky trvale poskytované našimi členy a moje téměř každodenní spolupráce se třemi zkušenými a obětavými viceprezidenty CCBE Pierre-Dominique Schuppem, Thierry Wickersem a Romanem Završkem. Není to sázka na jednotlivce, bude to týmová práce a kolektivní úspěch.

Děkujeme za rozhovor!

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: CCBE

Go to TOP