FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – říjen 2022

Opět Vám nabízíme rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.

 

O čem tedy (kromě dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 10. schůzi v tomto volebním období, tedy 10. a 11. října 2022?

 

Roční kontrola plnění programového prohlášení

Téměř na rok přesně od 8. sněmu ČAK, na němž bylo zvoleno aktuální představenstvo ČAK, se jeho členové zabývali kontrolou průběžného plnění programového prohlášení.

Konstatovali, že základním předpokladem pro realizaci některých kroků programu je novelizace zákona o advokacii (ZA). Ta byla Komorou připravena a předložena Ministerstvu spravedlnosti do připomínkového řízení.

Jedním z hlavních cílů novelizace je úprava důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, kdy předmětem ochrany by měly být veškeré informace, jimiž advokát při poskytování právních služeb disponuje, ať již je sám vytvořil, či jinak získal (tedy ve smyslu mezinárodních standardů „Attorney Client Privilege“ – ACP).

Významnou změnou ZA by měla být i možnost advokátních koncipientů vykonávat právní praxi formou zkráceného úvazku, pokud k tomu budou důvody hodné zvláštního zřetele (např. péče o osobu blízkou atd.) Úměrně zkrácení úvazku se logicky přitom prodlouží doba právní praxe advokátního koncipienta.

Dalším návrhem v novele ZA je úprava možnosti advokátů účastnit se jednání a hlasování sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu.

Pokud jde o vlastní činnost Komory a závazek zefektivnit její fungování, předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., připomněl, že probíhá procesní audit, na základě jehož výsledků se bude dále postupovat. V současné době se například již vedou jednání s dodavatelem komplexního informačního systému ČAK, jejichž cílem je aktualizace a upgrade systému tak, aby digitalizace agend mohla postupovat a umožnila i interakci advokátů s ČAK prostřednictvím tzv. intranetu.

V oblasti komunikace ČAK nejen s advokátní veřejností byly založeny další účty na sociálních sítích (LinkedIn @ČAK – Česká advokátní komora a Twitter @CAK_vBruselu) a o činnosti představenstva Komora rychle informuje prostřednictvím Flash News v Advokátním deníku.

Podařilo se připravit pro advokátní koncipienty možnost využívat při skládání písemných advokátních zkoušek notebooky (podrobněji dále). Ve zkušebním režimu bylo uspořádáno několik vzdělávacích seminářů pro advokáty v čisté online a hybridní podobě.

Projekt nových webových stránek ČAK zůstává v realizaci, k jeho zpoždění došlo zejména proto, že vícero funkcionalit nového webu bude nutné provázat se vznikajícím intranetem, který umožní i částečnou vlastní individuální správu advokátních dat. Ve fázi průzkumu trhu a ověřování možností (se státní správou) zůstává prozatím projekt elektronického identifikačního průkazu advokáta.

 

Revize stavovských předpisů a návrhy dalších opatření k provádění advokátních úschov

V souvislosti s aktuálním případem advokátky a její koncipientky, které čelí podezření ze zpronevěry značných finančních prostředků z účtů advokátních úschov, představenstvo ČAK konstatovalo, že ačkoliv ČAK vynakládá obrovské úsilí na preventivní a kontrolní činnosti zaměřené právě na advokátní úschovy, není a nikdy nebude v silách Komory zkontrolovat nakládání s finančními prostředky u každé jednotlivé úschovy každého jednotlivého advokáta do doby, než je vypořádána.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK aktuálně provedl rešerši režimů advokátních úschov v jednotlivých evropských jurisdikcích, ze které jednoznačně vyplynulo, že s výjimkou Francie, kde jsou advokátní úschovy vedeny přes finanční instituci řízenou přímo advokátní komorou, jsou ve všech ostatních uplatňovány podobné principy prevence a kontroly, jaké realizuje ČAK.

I přes toto konstatování představenstvo ČAK rozhodlo o revizi stávajících stavovských předpisů a o vytvoření pracovní skupiny, která zároveň i posoudí podněty advokátů, jež ČAK obdržela.

Představenstvo ČAK ještě v souvislosti s výše zmíněným podezřením ze zpronevěry pověřilo tajemníka ČAK JUDr. Petra Čápa vypracováním doporučení pro poškozené klienty (kteří si nemohou advokáta dovolit) o možnostech využití systému bezplatné právní pomoci při uplatňování jejich nároků.

 

Notebooky k písemným advokátním zkouškám od května 2023

Advokátní koncipienti budou konečně psát písemné části advokátních zkoušek na noteboocích vybavených právním informačním systémem. Projekt připravil Výbor pro výchovu a vzdělávání v součinnosti s Odborem výchovy a vzdělávání a s IT oddělením ČAK. Notebooky a jejich přípravu pro zkoušky si ČAK pronajme u společnosti, která vzešla z výběrového řízení. Pro jednodušší organizaci a průběh písemných zkoušek bude do doby zrekonstruování prostor v paláci Dunaj zajištěn i pronájem dvou velkých přednáškových sálů v Praze a adekvátně i v Brně, aby již v květnu 2023 nový systém mohl začít fungovat.

 

Výběrové řízení na dodavatele interiérového řešení prostor ČAK v paláci Dunaj

Mezi pronajímatelem paláce Dunaj a ČAK probíhala během září a začátkem října jednání o alokaci investic na fit-out mezi pronajímatele a nájemce. V souladu s harmonogramem prací na rekonstrukci paláce vypíše ČAK z rozhodnutí představenstva do konce října 2022 výběrové řízení na dodavatele interiérového řešení prostor ČAK. Toto řízení bude vyhlášeno jako otevřené pro neuzavřený počet zájemců a informace o něm budou dostupné na webu ČAK, v Advokátním deníku a na sociálních sítích. Představenstvo ČAK dále v souladu s článkem 65 Organizačního řádu ČAK jmenovalo i výběrovou komisi pro toto řízení.

 

Právní praxe studentů PF UK v advokátních kancelářích

K podpisu předsedy ČAK a děkana PF UK je připraveno Memorandum o spolupráci ČAK a PF UK při právní praxi studentů v advokátních kancelářích. Pro zájemce z řad samostatných advokátů i velkých advokátních kanceláří je připravena výzva k participaci na projektu a k umožnění odborných stáží studentů. Ve všech médiích ČAK se rozeběhne dlouhodobá informační kampaň pro zájemce o zapojení do projektu. Sledujte proto AD, BA, web a sociální sítě ČAK.

 

Letos můžete poprvé uhradit povinné platby individualizovaným QR kódem doručeným do datové schránky

Komora zjednodušuje hrazení povinných plateb – tedy příspěvku na činnost ČAK, odvodu do sociálního fondu a případně pojistné (je-li advokát účasten hromadného pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného Komorou). Právě v tomto týdnu, jak informoval členy představenstva ČAK předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., budou do datových schránek advokátů doručovány individualizované QR kódy, jimiž bude možné platby jednoduše uhradit. Pochopitelně stále bude možné využít i převodní příkazy, jako v letech minulých. Všechny informace naleznete na webu ČAK a v Bulletinech advokacie č. 10–12/2022.


Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK

 

Go to TOP