Do legislativního procesu míří novela zák. o advokacii, ČAK ji odeslala MSp

Exkluzivně pro AD

 Návrh novely zákona o advokacii, který představenstvo ČAK schválilo na zářijovém zasedání, a to v návaznosti na své programové prohlášení a úkoly mu uložené 8. sněmem ČAK, byl dne 3. října 2022 zaslán na Ministerstvo spravedlnosti.

 

Cílem novelizace je zejména úprava ochrany informací tvořících obsah komunikace advokáta, advokátního koncipienta a zaměstnanců advokáta při poskytování právních služeb. Předmětem ochrany by měly být veškeré informace, jimiž advokát při poskytování právních služeb disponuje, ať již je sám vytvořil či jinak získal (tedy ve smyslu mezinárodních standardů „Attorney Client Privilege“ – ACP).

Druhou významnou změnou zákona o advokacii by měla být možnost pro advokátní koncipienty vykonávat právní praxi formou zkráceného úvazku, tedy v rozsahu nižším, než je stanovena týdenní pracovní doba, pokud to bude opodstatněno důvody hodnými zvláštního zřetele (např. péče o osobu blízkou atd.).

Třetí navrhovanou změnou zákona o advokacii je úprava možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu.

 

Detailně se lze s navrženými změnami seznámit z následujících příloh v plném znění:

Zákon o advokacii_Důvodová zpráva

Zákon o advokacii_Návrh zákona

Zákon o advokacii_Úplné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

Go to TOP