Generální advokát k odškodnění majitelů aut kvůli manipulaci s emisemi

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 2. června 2022 stanovisko generálního advokáta A. Rantose C-100/21 Mercedes-Benz Group (Odpovědnost výrobců vozidel vybavených odpojovacími zařízeními). Podle jeho názoru musí být kupujícímu vozidlo se vznětovým motorem vybavené zakázaným zařízením, které umožňuje manipulovat s emisemi, přiznán nárok na náhradu škody vůči výrobci automobilů. Konstatoval také, že je na členských státech, aby vymezily způsoby výpočtu takové náhrady, pokud je v souladu se zásadou efektivity přiměřená vzniklé škodě.

 

Kupující ojetého vozu Mercedes C 220 CDI se systémem recirkulace výfukových plynů, který funguje v rámci „teplotního okna“, podal proti výrobci Mercedes-Benz žalobu na náhradu škody k zemskému soudu v Ravensburgu (Německo). Na základě tohoto teplotního okna se snižuje míra recirkulace výfukových plynů, jsou-li venkovní teploty nižší, což má za následek zvýšení emisí oxidu dusíku (NOx).

Podle předběžného posouzení zemského soudu v Ravensburgu je dotčené teplotní okno zakázaným odpojovacím zařízením ve smyslu unijního práva, neboť podle všeho není určeno k ochraně motoru před bezprostředním rizikem poškození, které vyvolává konkrétní nebezpečí při řízení vozidla, ale pouze k ochraně motoru před opotřebením1.

Zemský soud v Ravensburgu se obrátil na Soudní dvůr s dotazem, zda unijní právo přiznává individuálnímu kupujícímu vozidla vybaveného zakázaným odpojovacím zařízením nárok na náhradu škody vůči výrobci automobilů z titulu deliktní odpovědnosti, a to i v případě pouhé nedbalosti. Společnost Mercedes-Benz totiž zřejmě nejednala úmyslně. V daném případě by taková odpovědnost podle německého práva znamenala, že unijní předpisy o ES schválení typu u vozidel, které taková zařízení zakazují, mají chránit též zájmy individuálního kupujícího.

Pokud tomu tak je, přeje si tento soud zjistit, jak se tato náhrada vypočítá, a zejména zda se prospěch, který kupující měl z používání vozidla, započte na úhradu kupní ceny tohoto vozidla.

Ve stanovisku z 2. června generální advokát Athanasios Rantos navrhuje, aby Soudní dvůr odpověděl zaprvé, že unijní předpisy o ES schválení typu u vozidel chrání zájmy individuálního kupujícího motorového vozidla, a zejména zájem nepořídit si vozidlo v případě, že je vybaveno zakázaným odpojovacím zařízením. ES prohlášením o shodě totiž výrobce dává kupujícímu záruku, že vozidlo, které pořídil, splňuje požadavky unijního práva.

Zadruhé generální advokát navrhuje konstatovat, že unijní právo ukládá členským státům povinnost stanovit, že kupující vozidla má nárok na náhradu vůči výrobci automobilů v situaci, kdy je toto vozidlo vybaveno zakázaným odpojovacím zařízením. Členské státy musí v tomto ohledu zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Zatřetí, pokud jde o výpočet náhrady, se generální advokát domnívá, že je na členských státech, aby stanovily pravidla pro způsob jejího výpočtu. V souladu se zásadou efektivity stanovenou unijním právem však musí být tato náhrada přiměřená vzniklé škodě.

V tomto případě musí zemský soud v Ravensburgu ověřit, do jaké míry zajišťuje započtení prospěchu ze skutečného používání vozidla za běžných provozních podmínek na úhradu kupní ceny za vozidlo kupujícímu přiměřenou náhradu.

V tomto ohledu dodává, že Soudnímu dvoru nepřísluší rozhodnout o tom, zda se prospěch z používání vozidla musí vypočítat na základě jeho celkové kupní ceny bez odpočtu ztráty hodnoty vyplývající z namontování zakázaného odpojovacího zařízení a/nebo z používání vozidla, které není v souladu s unijním právem.

Pokud jde konečně o otázku německého občanského práva procesního, generální advokát podpůrně zastává názor, že unijní právo brání vnitrostátní právní úpravě, pokud tato úprava ukládá samosoudci – má-li za to, že v rámci věci, kterou se zabývá, vyvstává otázka týkající se výkladu nebo platnosti unijního práva, která vyžaduje rozhodnutí Soudního dvora – aby tuto otázku předložil občanskoprávnímu senátu, a důsledkem toho je, že se tento samosoudce nemůže obrátit s předběžnou otázkou na Soudní dvůr.

Úplné znění stanoviska se na internetové stránce CURIA zveřejňuje v den, kdy je generální advokát přednesl.

Obrazové záznamy z přednesení stanoviska jsou dostupné na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

 


1 V tomto ohledu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 17. prosince 2020, CLCV a další (Odpojovací zařízení pro vznětové motory), C-693/18. Viz také stanovisko generálního advokáta A. Rantose ze dne 23. září 2021 v projednávaných věcech C-128/20, GSMB Invest, C-134/20, Volkswagen, jakož i C-145/20 Porsche Inter Auto a Volkswagen, které se stejně jako tato věc týkají teplotního okna.

Go to TOP