Rozsudek NSS o referendu v Milovicích se dotkl i etického kodexu advokátů

Nejvyšší správní soud se v minulém týdnu zabýval sporem města Milovice a Přípravného výboru pro konání místního referenda v tomto městě. Přípravný výbor chtěl dosáhnout referenda o dalším využití Hakenova stadionu, který nyní slouží jeho plocha ke sportu a k akcím pro veřejnost. Město však chtělo pozemek prodat pro bytovou výstavbu a podalo kasační stížnost. NSS rozhodl v neprospěch města a při té příležitosti se dotkl úlohy advokáta při zastupování klienta předkládajícího nepodložená tvrzení.

 

V květnu 2022 podal výbor návrh na konání místního referenda. Městský úřad jej následně vyzval k odstranění nedostatku návrhu spočívajícího v nízkém počtu podpisů oprávněných osob. Výbor některé z vytčených vad odstranil a vedle toho shromáždil i další podpisy. Městský úřad reagoval další výzvou a vyřazením podpisů, takže jejich počet opět klesl pod zákonné minimum. Proti této výzvě se výbor bránil návrhem ke krajskému soudu, jímž se domáhal jednak určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, jednak vyhlášení referenda. Krajský soud vyhověl prvnímu z návrhů a vyslovil, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky a shromážděný počet podpisů je dostatečný.

Město proti tomuto rozhodnutí podalo kasační stížnost, kterou NSS projednal 31. srpna s tím, že kasační stížnost nebyla v žádném z bodů důvodná. V této souvislosti vyvstala otázka úlohy advokáta, který má u soudu kvalifikovaně tlumočit postoj klienta a odmítnout jeho nepravdivá tvrzení, která by chtěl použít.

Nejvyšší správní soud chápe, že účastník řízení se může proti rozhodnutí, které mu neprospívá, bránit jakkoli. Přesto je vhodnější, aby se argumentace držela toho, co bylo v řízení skutečně řečeno a napsáno, a nebyla založena na smyšlenkách, které lze snadno vyvrátit nahlédnutím do napadeného rozhodnutí. Zvláště v případě, že je účastník zastoupen advokátem, by soud očekával spíše racionální polemiku než nepodložená tvrzení. K úloze advokáta patří – kromě toho, že do sporu vnáší svou znalost práva – i to, aby argumentoval uměřeně, s profesionálním odstupem od věci, a aby se, pokud možno, distancoval od emocí, které by po soudní prohře snad mohl pociťovat jeho klient. Ačkoliv obsah podání může být výrazně ovlivněn klientovými pokyny, je úkolem advokáta poučit klienta o tom, že jím činěná podání mají být věcná, střízlivá, a nikoliv vědomě nepravdivá. Pokud by chtěl klient tuto hranici překročit, je advokát povinen jeho pokyn odmítnout [§ 16 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii; čl. 4 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ČAK, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex)],“ uvedl v rozsudku předseda senátu JUDr. Tomáš Langášek.

Na toto soudní líčení reagoval na Twitteru soudce NSS a bývalý advokát JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., s tím, že advokát má nezastupitelnou úlohu v nalézání spravedlnosti. „Úkolem advokáta musí být i to, vysvětlit klientovi, jaké podání má u soudu šanci uspět, jaké je nevhodné či dokonce kontraproduktivní. O tom jsem byl přesvědčen již jako advokát a setrvávám na tom jako soudce,“ dodal JUDr. Mikeš.

Zdroj: NSS
Foto: AD

Go to TOP