Kabinet schválil Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022

Na svém zasedání 7. prosince 2020 schválila vláda Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 a Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020.

 

Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 je v pořadí čtvrtý a zároveň poslední akční plán, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Oproti předchozím rokům kabinet v zájmu zachování kontinuity vládní protikorupční politiky a zajištění realizace mezinárodních závazků České republiky v oblasti boje proti korupci přistoupil k dvouleté periodicitě plánu. Protikorupční opatření tak budou pokračovat bez zbytečného prodlení i v povolebním období.

Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 obsahuje legislativní i nelegislativní opatření začleněná do čtyř prioritních oblastí, jimiž jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti. Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je Akčním plánem boje proti korupci na roky 2021 a 2022 též stanovena jasná odpovědnost jednotlivých resortů za plnění úkolů. Vyhodnocení naplňování cílů bude provedeno za každý rok implementace do konce března následujícího roku.

Mezi hlavní protikorupční opatření zakotvená v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 patří prosazení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, návrhu zákona o lobbování či plnění doporučení Skupiny států proti korupci při radě Evropy (GRECO) např. prostřednictvím novely zákona o soudech a soudcích.

Dalším protikorupčním materiálem, který vláda 7. prosince schválila, je Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Předložení dokumentu kabinetu předcházely veřejné konzultace, kdy se k návrhu zprávy mohli vyjádřit odborníci i laická veřejnost.

Ve středu 9. prosince si pak (nejen) členové kabinetu připomněli Mezinárodní den boje proti korupci, který se slaví už od roku 2003. Jeho vyhlášení předcházelo přijetí Úmluvy proti korupci Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 31. října téhož roku. Česká republika tuto úmluvu podepsala 22. dubna 2005 a ratifikovala dne 29. listopadu 2013.

Při této příležitosti stojí za zmínku, že většina legislativních návrhů protikorupčního charakteru, ke kterým se vláda zavázala ve svých programových dokumentech (s které jsou uvedeny výše), již byla předložena do legislativního procesu.

I přes to, že byl rok 2020 poznamenán pandemií covid-19, na poli boje proti korupci se letos dařilo. Do legislativního procesu byla předložena většina legislativních návrhů protikorupčního charakteru, ke kterým se vláda zavázala ve svých programových dokumentech, stejně tak byla realizována většina předsevzatých nelegislativních opatření,“ uvedla Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti.

Do konce roku 2020 a v roce 2021 bude hrát důležitou protikorupční roli dokončení započatého legislativního procesu u materiálů, které byly Parlamentu předloženy k projednání, nicméně došlo k jejich pozdržení z důvodu nutnosti prioritně řešit opatření spojená s pandemií covid-19. Jedná se například o novelu zákona o soudech a soudcích, novelu zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a návrh regulace lobbování. Dále je možné zmínit projednávání návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů úzce navázaného na novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který již byl podepsán prezidentem republiky. Mezi prioritními je v neposlední řadě i návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a který již byl k předložen vládě k projednání.

Protikorupční dokumenty vlády na období 2018–2022 naleznete ZDE.

Více o Partnerství pro otevřené vládnutí si můžete přečíst ZDE.

Více informací o boji proti korupci v České republice si můžete přečíst na webových stránkách Korupce.cz.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv AD

 

Go to TOP