FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – září 2022

Opět Vám nabízíme rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.


O čem tedy (kromě dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 9. schůzi v tomto volebním období, tedy 12. a 13. září 2022?Novela zákona o advokacii zamíří do legislativního procesu

Představenstvo ČAK schválilo návrh novelizace zákona o advokacii, a to v návaznosti na své programové prohlášení a úkoly mu uložené 8. sněmem ČAK.

Cílem novelizace je zejména úprava ochrany informací tvořících obsah komunikace advokáta, advokátního koncipienta a zaměstnanců advokáta při poskytování právních služeb. Předmětem ochrany by měly být veškeré informace, jimiž advokát při poskytování právních služeb disponuje, ať již je sám vytvořil či jinak získal (tedy ve smyslu mezinárodních standardů „Attorney Client Privilege“ – ACP).

Druhou významnou změnou zákona o advokacii by měla být možnost pro advokátní koncipienty vykonávat právní praxi formou zkráceného úvazku, tedy v rozsahu nižším, než je stanovena týdenní pracovní doba, pokud to bude opodstatněno důvody hodnými zvláštního zřetele (např. péče o osobu blízkou atd.).

Třetí navrhovanou změnou zákona o advokacii je úprava možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu.

Návrh novely ZA obsahuje celou řadu dalších dílčích změn, které vyplynuly z aplikační praxe.

 

Kritické stanovisko k návrhům trestního řádu

Představenstvo ČAK schválilo kritické stanovisko k Podkladům k návrhu nového trestního řádu, které rozeslalo Ministerstvo spravedlnosti ústavně-právním výborům Sněmovny a Senátu a které Komora obdržela rovněž, aby se k nim mohla vyjádřit.

Předložené podklady analyzovala Sekce ČAK pro trestní právo a zástupci Komory o nich již jednali i s předsedy obou ústavně-právních výborů. Podklady zatím neumožňují klasické připomínkové řízení a ani nedávají ucelený pohled na všechny instituty, které by nový trestní řád měl, nebo naopak neměl obsahovat, nicméně už nyní lze k zaslanému konstatovat, že s některými návrhy Komora rozhodně souhlasit nemůže a nebude.

Například jde o novou navrhovanou úpravu provádění domovních prohlídek u advokátů, která by zcela potlačila možnost stavovské kontroly a degradovala zástupce ČAK na pouhého diváka při jejich provádění. Dále ČAK nepovažuje za žádoucí např. vypuštění institutu stížnosti pro porušení zákona a zásadně rovněž nesouhlasí s posílením apelačního principu odvolacího řízení.

Zástupci ČAK již jednají i o možnostech připomínky veřejně prezentovat a obhajovat na debatách a při projednávání ve Sněmovně i v Senátu.

 

Novela usnesení představenstva ČAK o prohlášení advokáta o pravosti podpisu

Představenstvo ČAK schválilo změnu usnesení, kterým reaguje na změnu právní úpravy prohlášení advokáta o pravosti podpisu v § 25a zákona o advokacii. Změna usnesení přináší nový vzor prohlášení, který již nerozlišuje mezi vlastní a cizí listinou, dílčím způsobem upravuje vzor knihy o prohlášeních a upravuje i některé další náležitosti, např. možnost vyplňovat knihu pomocí předtištěných štítků.

Přechodné ustanovení upraví rovněž podmínky užívání Knihy o prohlášeních o pravosti podpisu vytištěných podle dosavadního vzoru do vypotřebování stávajících zásob.

Představenstvo ČAK v této souvislosti vzalo na vědomí i zprávu Odboru vnější a vnitřní legislativy o tom, že ustanovení § 25a zákona o advokacii, které umožňuje advokátovi učinit prohlášení o uznání zaručeného elektronického podpisu za vlastní, zatím není možné v praxi technicky realizovat, neboť stávající systém Czech Pointu neumožňuje k elektronicky podepsanému dokumentu připojit ověřovací doložku. Zástupci ČAK intenzivně jednají s ministerstvy spravedlnosti a vnitra, aby bylo nalezeno a co nejdříve zprovozněno technické řešení této situace.

 

Novela usnesení představenstva ČAK o provádění úschov

Představenstvo schválilo změnu usnesení o provádění úschov, kterým reaguje na situaci kolem Sberbank CZ, a. s., ve vztahu k advokátním úschovám. Nově bude advokát povinen identifikovat skutečného vlastníka peněžních prostředků nejen při přijetí finančních prostředků na úschovní účet, ale oznámit bance i jakoukoliv následnou změnu skutečného vlastníka uschovaných finančních prostředků.

Novou povinností bude i ohlášení ukončení úschovy do elektronické knihy úschov, kterou vede ČAK, a poučení klienta o rozsahu pojištění, které se vztahuje na předmět úschovy, včetně právní úpravy pojištění pohledávek z vkladů podle zákona o bankách.

 

Návrh novely zákona o bankách

Současně se změnou usnesení o provádění úschov se představenstvo ČAK rozhodlo iniciovat změnu zákona o bankách. Předmětem návrhu je zvýšení náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu na úschovním účtu advokáta a notáře na ekvivalent 500 tisíc EUR. ČAK dále navrhuje, aby v případech, kdy jde o částku předanou do notářské úschovy podle notářského řádu nebo do advokátní úschovy podle zákona o advokacii, měl postavení oprávněné osoby notář nebo advokát provádějící notářskou nebo advokátní úschovu.

 

ČAK a PF UK připravují pro studenty odborné právní praxe

Česká advokátní komora ve spolupráci s Právnickou fakultou UK připravuje pro studenty program odborných neplacených právních praxí v advokátních kancelářích, které se od letního semestru 2023 stanou volitelnou součástí právnického vysokoškolského studia. V nejbližších dnech bude podepsáno s děkanem PF UK memorandum o této spolupráci. Garantem předmětu se stává JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., členka představenstva ČAK. Představenstvo v této souvislosti schválilo program právní praxe studentů. Prostřednictvím advokátních médií budou advokáti seznámeni s celým projektem a vyzváni, aby se v případě zájmu zapojili.

 

Heslovitě z dalšího programu

Představenstvo ČAK rovněž vzalo na vědomí informaci o spotřebě energií a očekávaném cenovém vývoji, včetně finančních dopadů na Komoru, a souhlasilo s implementací úsporných opatření.

Členové představenstva vzali na vědomí přípravu konference: Rudolf Slánský a spol. – justice a politické procesy, která proběhne 22. 11. 2022. Formou jednodenní konference pořádané ve spolupráci s Vrchním soudem a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze a s Muzeem paměti XX. století bude připomenuto neblahé 70. výročí od procesu s R. Slánským a dalšími (zejména pokud jde o role obhájců, soudců a prokurátorů, kteří v procesu tehdy vystupovali). Široká advokátní, ale i další justiční veřejnost, bude o konferenci během října informována v advokátních médiích (a nejen v nich) tak, aby se zájemci mohli zaregistrovat k účasti.

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí průběžnou zprávu o postupu tvorby nového webu ČAK. Webové stránky budou připraveny v českém jazyce s tím, že podstatné informace, které jsou nezbytné pro zahraniční advokáty, budou rovněž v anglické verzi. Ostatní jazykové mutace nebudou vytvářeny s ohledem na pokročilé schopnosti webových prohlížečů provádět automatické překlady.


Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK

Go to TOP