FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – červen 2022

Tentokrát z jednání představenstva ČAK ve Flash News přinášíme informace v poněkud nestandardním formátu, který odpovídá tomu, že 20. června v Praze proběhlo – po více než dvouleté covidové pauze – tradiční společné jednodenní jednání členů představenstva ČAK a předsednictva SAK. Den následující, tj. v úterý 21. června 2022, se pak konalo pravidelné řádné zasedání představenstva ČAK.

 

Jako vždy přinášejí Flash News pouze hlavní informace, podrobný zápis z jednání představenstva bude za několik dnů plně k dispozici na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.

 

ČAK a SAK proti kriminalizaci výkonu advokacie

Ihned po skončení pondělního zasedání informoval Advokátní deník o přijetí společného stanoviska ČAK a SAK, jež se týkalo množících se případů kriminalizace výkonu poskytování právních služeb, včetně zneužívání operativní techniky k zjištění informací, které jsou předmětem zákonné mlčenlivosti advokáta.

  

O jakých dalších tématech se diskutovalo na společném zasedání?

Tajemník SAK JUDr. Andrej Popovec popisoval zkušenosti SAK s loňskou advokátní konferencí slovenských advokátů (obdoba sněmu ČAK), jíž se advokáti mohli účastnit osobně, nebo se na jednání mohli připojit vzdáleně. Volby do orgánů SAK, které mají trochu jiná pravidla, než jaká platí pro volby v ČAK, úspěšně proběhly online hlasováním. Zkušenosti slovenských kolegů jsou inspirací pro české advokátní prostředí. Zcela jistě to nebylo poslední jednání, které členové představenstva o online volbách se svými slovenskými kolegy povedou.

Člen představenstva ČAK Mgr. Lukáš Trojan široce rozebral problematiku odposlechů obhájce a klienta v ČR. Obdobně o aktuálních případech v SR hovořili i členové předsednictva SAK doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., a JUDr. Peter Erdős.

Zkušenosti ČAK s celoživotním vzděláváním advokátů (jak je organizováno a jak jsou advokáti k celoživotnímu vzdělání motivováni) přednesla členka představenstva ČAK JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. Členové předsednictva SAK JUDr. Ľudovít Mičinský a JUDr. Zuzana Čižová informovali o vzdělávání advokátů na Slovensku.

O roli advokáta ve veřejném prostoru, i o tom, jak je na něj nazíráno a jak by měl být vnímán, referovali předseda SAK JUDr. Viliam Karas, PhD., a místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná.

Zatím s nemnoha zkušenostmi z implementace směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, která v SR již proběhla, vystoupil člen předsednictva SAK Mgr. Richard Karkó. O tom, v jaké fázi je tato implementace v ČR a co od ní lze očekávat, referoval člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský.

Člen představenstva ČAK JUDr. Tomáš Sokol a jeho kolegové ze SAK JUDr. Martin Puchalla, PhD., a JUDr. Peter Erdős se následně věnovali problematice trestních postihů advokátů v ČR a SR v souvislosti s poskytováním právních služeb. Toto téma a diskuse kolem něj podnítily vznik výše uvedeného společného stanoviska.

Členové orgánů ČAK a SAK se rovněž vzájemně informovali o formách a způsobech pomoci ukrajinským advokátům a obecně ukrajinským uprchlíkům.

 

Z jednání českého představenstva

 

Úprava a rozšíření stávajícího vyhledávače advokátů na webu

Představenstvo ČAK souhlasilo s úpravou a rozšířením stávajícího dotazníku vyhledávače advokátů na webu tak, aby si advokáti sami mohli doplnit své specializace, přičemž u základního dotazníku a na stránce konkrétního advokáta bude rovněž doplněno patřičné upozornění (disclaimer) ČAK, že toto nejsou informace verifikované Komorou.


O čem bude nutné jednat s Vězeňskou službou?

Členové představenstva JUDr. Tomáš Sokol a Mgr. Lukáš Trojan byli pověřeni jednat se zástupci Generálního ředitelství Vězeňské služby o potížích s přepojováním hovorů s obhájci. Hovory s klienty ve věznicích (pokud volají svým obhájcům) bývají automaticky přerušeny jen proto, že jsou z centrálních telefonních čísel advokátních kanceláří přesměrovány na pevnou linku či mobil konkrétního obhájce.

Zároveň se při jednání představenstva ukázalo, že je nutné upozornit GŘ VS na excesy, které Komora zaznamenala v poslední době při prohlídkách advokátů u vstupů do věznic.

Dalším tématem společných jednání by měla být možnost zjednodušení procesu prokazování pověření ex offo obhájců při vstupu do věznic.


Heslovitě z dalšího programu

Členové představenstva ČAK dále vzali na vědomí zprávu o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty, jež proběhly v květnu 2022, a zprávu o organizaci advokátních zkoušek v květnu a červnu 2022.

Představenstvo ČAK rovněž vyslovilo souhlas s iniciativou místopředsedy ČAK JUDr. Petra Tomana, LL.M., a Výboru pro vnější vztahy ČAK, aby formou jednodenní konference bylo připomenuto neblahé výročí sedmdesáti let od procesu s R. Slánským a dalšími (zejména pokud jde o role obhájců, kteří v procesu tehdy vystupovali). Konference by měla proběhnout 22. listopadu 2022 v historické síni Vrchního soudu v Praze, ve spolupráci s historiky Muzea paměti XX. století a dalšími experty. Program konference a rámcový rozpočet bude předložen na zářijovém zasedání představenstva ČAK.


Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK

Go to TOP