Červnové semináře ČAK nabízejí pestrý výběr témat i volná místa

Česká advokátní komora připravila na červen další prezenční i online semináře, které se týkají jak tématu válečného konfliktu na Ukrajině, tak i dalších

Česká advokátní komora připravila na červen další prezenční i online semináře, které se týkají jak tématu válečného konfliktu na Ukrajině, tak i dalších právních změn, jež si vynutil také covid-19. Další dva webináře se pak týkají aktuálních úprav v právu obchodních korporací či rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v otázkách věcných práv.

 

MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ SPRAVEDLNOST V KONTEXTU RUSKÉ AGRESE NA UKRAJINĚ

Termín semináře: čtvrtek 2. června 2022, 9 – 13 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, sál v přízemí nebo suterénu
Lektorka: JUDr. Ivana Janů, bývalá předsedkyně ÚOOÚ, emeritní soudkyně ÚS ČR a ad litem soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY).

Obsah semináře:

 • vývoj mezinárodního trestního soudnictví;
 • zkušenosti soudkyně z Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii;
 • možnosti trestního postihu zločinů spáchaných na Ukrajině;
 • stálý trestní soud nebo zvláštní tribunál;
 • univerzální trestní jurisdikce národních soudů.;
 • nesplacený dluh mezinárodního společenství vůči obětem novodobých totalit.


ZMĚNA OKOLNOSTÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY V DŮSLEDKU COVID-19 A VÁLKY NA UKRAJINĚ

Termín semináře: pondělí 13. června 2022, 9 – 13 hodin
Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex
Lektor: doc. JUDr. Filip MELZER, LL.M., Ph.D., advokát a vysokoškolský pedagog

Seminář se zabývá úpravou změny okolností, která nastala v důsledku pandemie covid-19 a následně v důsledku války na Ukrajině. Analyzovány budou jak případy, kdy změna okolností vede ke vzniku hrubého nepoměru mezi plněními obou stran, tak i ke zmaření účelu smlouvy.


AKTUÁLNÍ OTÁZKY Z PRÁVNÍ ÚPRAVY SRO a AS

Termín semináře: čtvrtek 9. června 2022, 9 – 16 hodin
Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex
Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na Katedře obchodního práva PF UK

Obsah semináře:

 • obchodní rejstřík a zápisy do něj
 • rozkrývání skutečných majitelů a dopady sankcí za jejich nezapsání do evidence
 • převod podílu / akcií, zánik účasti bez právního nástupce / vypořádací podíl
 • rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku
 • postavení člena voleného orgánu (vznik / zánik funkce, smlouva o výkonu funkce, odměňování, důsledky porušení péče)
 • valná hromada (svolání, průběh, protest, neplatnost / zdánlivost usnesení)
 • další aktuální otázky

 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚCNÝCH PRÁV V ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

Termín semináře: čtvrtek 16. června 2022, 9 – 16 hodin
Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex
Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

Obsah semináře:

 1) Materiální publicita a nabývání od neoprávněného
2) Právní pojetí staveb – soukromoprávní hledisko
3) Informační (sdělovací) činnost soudu
4) Superficiální zásada – vybrané otázky

Seminář bude zaměřen na vybraná dílčí témata a jejich objasnění v návaznosti na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky s vysvětlením na praktických příkladech a jednotlivých soudních rozhodnutích.

Na všechny semináře je možné se přihlašovat standardně na stránkách vzdělávacích akcí ČAK, kde jsou k dispozici podrobnější informace nejen k těmto seminářům, ale i dalším, které jsou Odborem výchovy a vzdělávání připravovány.

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP