FRA a E-justice připravily i pro advokáty souhrn informací k ochraně práv dětí

Na portálu evropské E-justice byl vytvořen nový oddíl „Děti z Ukrajiny – justiční spolupráce v občanských věcech“, který reaguje na důsledky ruské vojenské agrese proti Ukrajině, konkrétně na situace dětí, které jsou uprchlíky a které byly vysídleny z Ukrajiny do Evropské unie. Tento blok informací shrnuje všechny existující nástroje k zajištění ochrany dětí v evropském a mezinárodním právu, které mohou být velmi užitečné nejen advokátům, kteří poskytují služby pro bono ukrajinským uprchlíkům, ale i všem, kteří se ve své praxi mohou s takovými případy setkat.


Obsahují i zvláštní ustanovení o ochraně a pomoci dětem, které jsou dočasně nebo trvale zbaveny svého rodinného prostředí, a to i v mimořádných situacích, jako je ozbrojený konflikt, kdy je naléhavě nutné tyto děti ochránit před rizikem násilí, vykořisťování, nelegální adopce, únosu, prodeje nebo obchodování s dětmi. Z tohoto důvodu je nezbytné uplatnit nástroje na ochranu práv těchto dětí.

Advokáti najdou i užitečné odkazy, například na informace o ukrajinském právu a právních předpisech týkajících se ochrany dětí a nezletilých osob bez doprovodu, ale i na Haagskou úmluvu o ochraně dětí a její uplatňování, praktickou příručku k uplatňování nařízení Brusel IIa a další podnětné dokumenty k ochraně migrujících dětí.


Také Agentura EU pro základní práva (FRA) aktuálně publikovala Příručka evropského práva týkajícího se práv dítěte – vydání z roku 2022, která se týká ochrany dětí a jejich práv, problematiky azylu, migrace, ale i rovnosti, nediskriminace a dalších témat.

Příručka „Handbook on European Law relating to the rights of child 2022“ si klade za cíl ilustrovat, jak evropské právo a judikatura vyhovují specifickým zájmům a potřebám dětí. Zvažuje také význam rodičů a opatrovníků nebo jiných zákonných zástupců a v případě potřeby odkazuje na situace, ve kterých jsou práva a povinnosti nejvýrazněji svěřeny pečovatelům o děti. Je referenčním bodem pro právo Evropské unie (EU) i pro právo Rady Evropy (RE) související s těmito tématy a vysvětluje, jak je každá otázka upravena právem EU, včetně Listiny základních práv Evropské unie, jakož i podle Evropské úmluvy o lidských právech.

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP