Advokáti jsou připraveni uplatňovat na své chování vyšší morální standardy

Stanovisko ČAK k rozhodnutí Městského soudu v Praze ke zrušení kárného rozhodnutí ČAK v kauze JUDr. K. A. Samkové, Ph.D.

Městský soud v Praze ve středu 27. dubna 2022 zrušil rozhodnutí Odvolacího kárného senátu České advokátní komory (ČAK), jímž bylo potvrzeno rozhodnutí kárného senátu Kárné komise ČAK, podle něhož se advokátka JUDr. Klára Alžběta Samková, Ph.D., dopustila kárného provinění tím, že 7. června 2016 na shromáždění občanů před budovou velvyslanectví Turecké republiky vystoupila s projevem mířícím proti velvyslanci Turecké republiky, když pronesla: … „a protože, pane velvyslanče, nerozumíte diplomatickému protokolu, udělám teď něco, čemu budete rozumět: proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás, umřete, umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti…“, za což jí byla jako kárné opatření uložena pokuta ve výši 25 000 Kč.

Podle ústního odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze, jehož písemné vyhotovení zatím ČAK nemá k dispozici, není výše citované vyjádření advokátky kárným proviněním, neboť je nevyslovila při výkonu advokacie.

Městský soud v Praze má tedy – na rozdíl od kontrolních a kárných orgánů ČAK – za to, že za svá veřejná vyjádření pronesená mimo výkon advokacie není advokát kárně odpovědný, bez ohledu na jejich obsah.

Tento případ je jedním z dokladů toho, že sami advokáti jsou připraveni, prostřednictvím nezávislých orgánů stavovské samosprávy, uplatňovat na chování a jednání advokátů vyšší morální standardy než Městský soud v Praze.

Názor, že jednání advokátů v běžném životě, která snižují důstojnost advokátního stavu, jsou nepřijatelná a jsou porušením povinností advokáta stanovených v článku 4 odst. 1 Etického kodexu, bude Česká advokátní komora zastávat i nadále.

Podrobnější argumentaci k závěrům Městského soudu v Praze ve shora uvedené věci uvede ČAK případně po doručení písemného vyhotovení citovaného rozsudku.


PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí a vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: ČAK

 

Go to TOP