Bezplatnou právní pomoc Ukrajincům není třeba upravovat zvláštním zákonem

Válečný konflikt na Ukrajině vyhnal z domovů miliony uprchlíků, tisíce z nich přišly do České republiky. Dne 21. března 2022 nabyl účinnosti zákon „Lex Ukrajina“, tedy zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Od samého počátku konfliktu se do pomoci uprchlíkům zapojila i Česká advokátní komora – viz projekt HELP UKRAINE, i jednotliví advokáti a advokátky.

 

Advokáty a advokátky zapojení do projektu HELP UKRAINE (viz banner na webu ČAK a Advokátního deníku) poskytují ukrajinským občanům právní rady zdarma – tzv. PRO BONO. Aktuálně je do projektu začleněno celkem 323 advokátů a advokátek.

Informace o seznamu a možnosti získání právní porady zdarma předávají kontaktní místa pro uprchlíky i neziskovky, které s uprchlíky přicházejí do styku jako první – např. již na hranicích. Ihned po vzniku seznamu a spuštění projektu předala ČAK informace o této možnosti všem výše uvedeným subjektům, neboť vedení Komory vnímalo jako prioritní, aby zpráva o bezplatné právní pomoci co nejrychleji doputovala ke koncovým uživatelům, tedy k ukrajinským uprchlíkům.

 

Komora však organizuje i  bezplatnou právní pomoc vyplývající přímo ze zákona o advokacii. Ta umožňuje poskytování právních služeb všem osobám bez rozdílu státního občanství, pokud má právní pomoc spočívat v právních službách dle českého právního řádu.

V případech ukrajinských uprchlíků bude Komora vždy přihlížet k poměrům, v nichž se uprchlíci nacházejí, a nebude striktně vyžadovat prokazování podmínek v rozsahu právní úpravy (např. žadatel nebude povinen prokazovat odmítnutí poskytnutí právní služby dvěma oslovenými advokáty apod.), bude vycházet z prohlášení dané osoby. „Z uvedeného je patrné, že není třeba přijímat novou právní úpravu, jelikož stávající úprava zákona o advokacii poskytování právní pomoci uprchlíkům zahrnuje,“ uvedla tisková mluvčí ČAK PhDr. Iva Chaloupková.

 

Kromě zmíněných možností bezplatné právní pomoci Česká advokátní komora podporuje i aktivní zapojení ukrajinských kolegů-advokátů a advokátek, kteří přišli do České republiky, proto představenstvo ČAK schválilo na svém zasedání 4.–5. dubna 2022 přijetí dočasné speciální právní úpravy k zákonu o advokacii, která by po dobu platnosti obecného zvláštního zákona (tzv. „Lex Ukrajina“) umožnila ukrajinským advokátům poskytovat právní služby na území ČR za obdobných podmínek jako tzv. evropští advokáti, tj. buď v režimu dočasného či příležitostného výkonu advokacie, anebo v režimu dočasného zápisu do seznamu evropských advokátů vedeného ČAK, pokud budou chtít poskytovat právní služby v ČR soustavně.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP