FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – duben 2022

Nabízíme vám rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici

Nabízíme vám rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích. O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 6. schůzi v tomto volebním období, tedy 4. a 5. dubna 2022?

 

Informace o činnosti v období mezi zasedáními představenstva ČAK

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., v mezidobí mezi zasedáními představenstva kromě běžné agendy absolvoval hned několik významných jednání s představiteli nejvyšších justičních složek – s předsedou Ústavního soudu, s předsedou Nejvyššího soudu a s nejvyšším státním zástupcem.

Právě z posledně jmenovaného jednání vzešla myšlenka vyhodnotit před lety podepsané memorandum mezi ČAK a NSZ o problematice odklonů v trestním řízení. Představenstvo ČAK proto uložilo předsedovi výboru regionálních představitelů JUDr. Radimu Miketovi, aby ve spolupráci s regionálními představiteli připravil podkladové informace o praktických zkušenostech z implementace odklonů a dohod za účelem přípravy dalšího celostátního průřezového setkání zástupců advokátů se státními zástupci napříč jejich soustavou s cílem diskutovat o této oblasti a zvýšit úspěšnost využívání těchto institutů.

Na jednání představenstva ČAK byl přítomen jako host regionální zástupce ČAK pro Severní Čechy JUDr. Zdeněk Grus, který v této souvislosti informoval o tom, že v Ústí nad Labem se obdobné „krajské“ setkání již chystá na květen letošního roku.

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval dále o společném jednání se zástupci obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, na němž vedení obou institucí konstatovalo shodu mnoha cílů, v nichž by se mohla ku prospěchu potřebných rozvinout dobrá spolupráce, například pokud jde o možnost lépe zpřístupnit klientům Člověka v tísni bezplatnou právní pomoc, kterou dle zákona o advokacii poskytují advokáti určovaní Komorou.

 

Využití finanční prostředků na transparentním účtu Advokáti Ukrajině

Viceprezident Ukrajinské národní advokátní komory Valentin Gvozdnyi se v pátek 1. dubna 2022 osobně zúčastnil zasedání CCBE v Bruselu. Prostřednictvím vedoucího delegace ČAK v CCBE JUDr. Antonína Mokrého znovu poděkoval za dar z transparentního účtu ČAK Advokáti Ukrajině a ujistil, že bude české advokáty informovat o jeho konkrétním využití. Sdělil, že v současné době už Ukrajinská národní advokátní komora nemá akutní potřebu dalších finančních prostředků, a požádal, aby případná další pomoc advokátů z ČR byla směřována na jiné humanitární účely. Členové představenstva se dohodli, že předloží návrhy na efektivní využití téměř 1,2 milionu korun, které se na transparentním účtu aktuálně nacházejí a stále přibývají. ČAK hodlá finance vhodně použít co nejdříve, neboť jen taková pomoc bude v dnešní situaci smysluplná.

Viceprezident Valentin Gvozdnyi požádal ještě ČAK, aby v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům na území ČR připravila informační materiál zejména o možnostech získání zaměstnání, aby se běženci nestávali obětí nezákonných zprostředkovatelů. Vzhledem k tomu, že některé informace jsou již na webu ČAK a v Advokátním deníku pod bannerem Help Ukraine publikovány, budou sumarizovány a obohaceny o informace ze dvou již proběhlých seminářů pro advokáty, které byly věnovány právě této problematice, a budou přeloženy do ukrajinštiny.

V souvislosti s pro bono právní pomocí ukrajinským uprchlíkům v ČR představenstvo diskutovalo i o možnosti nahradit alespoň hotové výdaje, případně poskytovat jiný příspěvek advokátům, kteří takovou pomoc běžencům poskytují ve větší míře. Představenstvo ČAK pověřilo místopředsedkyni JUDr. Michalu Plachkou, LL.M., a JUDr. Irenu Schejbalovou, ředitelku pobočky ČAK v Brně, aby připravily a publikovaly informace pro zapojené advokáty, jak v takovém případě využít systém bezplatné právní pomoci v režimu § 18, odst. 2 a násl. zákona o advokacii.

 

Advokátní „Lex Ukrajina“

Představenstvo ČAK podporuje přijetí dočasné speciální právní úpravy k zákonu o advokacii, která by po dobu platnosti obecného zvláštního zákona (tzv. „Lex Ukrajina“) umožnila ukrajinským advokátům poskytovat právní služby na území ČR za obdobných podmínek jako tzv. evropští advokáti, tj. buď v režimu dočasného či příležitostného výkonu advokacie, anebo v režimu dočasného zápisu do seznamu evropských advokátů vedeného ČAK, pokud budou chtít poskytovat právní služby v ČR soustavně.

Tento zvláštní režim by skončil společně s platností daného zákona. Ukrajinští advokáti by se tedy nestali natrvalo tzv. evropskými advokáty ve smyslu zákona o advokacii a evropských směrnic, ale měli by dočasně obdobná oprávnění. V tomto smyslu předloží ČAK co nejdříve svůj návrh Ministerstvu spravedlnosti.

 

K problematice advokátních úschov

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval představenstvo o probíhajících jednáních s vedením Garančního systému finančního trhu o způsobu a výši výplaty náhrad pohledávek z pojištěných vkladů uložených na účtech advokátních úschov, včetně s tím souvisejících interpretačních problémů. ČAK se snaží o interpretaci, která v maximální možné míře poskytuje ochranu účastníkům advokátní úschovy.

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí stanovisko Generali České pojišťovny, a. s., ohledně odpovědnosti advokáta v souvislosti s advokátními úschovami a pojištění advokátních úschov u Sberbank CZ a. s., v rámci pojištění odpovědnosti advokáta. Rovněž vzalo na vědomí informaci od pojišťovacího makléře ČAK, společnosti WI-ASS ČR, s. r. o., že žádná z osmi oslovených nejvýznamnějších pojišťoven na trhu neposkytuje pojistný produkt, který by umožnil pojistit peníze uložené v bance na účtu advokátní úschovy proti riziku úpadku banky nad rámec zákonného pojištění vkladů ze zákona o bankách.

Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK bylo uloženo, aby ve spolupráci s Odborem matriky a Kontrolní radou provedl celkovou revizi právní a stavovské úpravy advokátních úschov a navrhl případné legislativní změny de lege ferenda.

 

Extranet (portál advokáta) – schválen základní koncept jeho funkcionalit

Představenstvo ČAK schválilo základní koncept funkcionality extranetu (portálu advokáta), který by měl umožnit advokátům a advokátním koncipientům vyřizování řady „komorových“ agend online. Představenstvo pověřilo místopředsedu ČAK JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb., sestavením pracovní skupiny, která tento koncept do květnového zasedání představenstva rozpracuje a připraví ho jako zadání pro vypsání výběrového řízení na implementaci extranetu.

 

Heslovitě z dalšího programu představenstva

Představenstvo ČAK zvýšilo jednu z věkových hranic pro možné snížení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu ČAK ze 70 na 75 let.

Představenstvo dále rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na dodávku IT řešení, které umožní advokátům identifikaci klienta prostřednictvím Bank ID.

Představenstvo uložilo sekci ČAK pro advokátní právo vypracovat stanovisko k vyjádření CCBE, jež se týká financování soudních sporů třetími stranami.

Představenstvo pověřilo Odbor mezinárodních vztahů ČAK provedením průzkumu, zda je možné v mezinárodním kontextu získat financování pro nadaci či nadační fond za účelem spolufinancování poskytování bezplatné právní pomoci a právního vzdělávání či dalších veřejně prospěšných činností v rámci právní promoci. Zároveň Komora sama prověří možnosti spolufinancování stávajícího systému bezplatné právní pomoci prostřednictvím nadace či nadačního fondu, pokud by je ČAK zřizovala.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK

 

 

Go to TOP