Díky nové právní úpravě dosáhnou na podporu i technologické start-upy

Na začátku tohoto roku, tedy 1. 1. 2022, vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 458/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 221

Na začátku tohoto roku, tedy 1. 1. 2022, vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 458/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb. Nově schválená pravidla mohou přinést podstatnou změnu nejen pro velké investory, ale i pro malé a střední technologické společnosti, které budou moci nově taktéž dosáhnout na přímou finanční podporu. 

 

Česká republika se stala ekonomikou vysoce orientovanou na průmysl, avšak na průmysl s nízkou přidanou hodnotou. Vlády v 90. letech podporovaly model maximalizace pracovní síly, kdy stát lákal do České republiky výrobní podniky, které měly zaměstnat co nejvíce osob. Tuzemský model ekonomiky založený zejména na průmyslové výrobě s malou přidanou hodnotou je však v moderním světě neudržitelný. Jedním z možných řešení tohoto problému české ekonomiky je motivace investorů k tvorbě projektů s vysokou přidanou hodnotou pro tuzemskou ekonomiku prostřednictvím poskytnutí přímé finanční podpory na tyto projekty.

Novela přináší do oblasti investičních pobídek podstatné změny, které mají za cíl motivovat a zefektivnit poskytování investičních pobídek jak v oboru pokročilých technologií, tak i v problematických regionech České republiky. Podstatnou změnou je rozšíření možnosti přímé finanční podpory pro strategické investiční akce, která se v praxi ukázala jako velmi efektivní motivační nástroj pro investory, aby skutečně realizovali svůj projekt.

Dle nové právní úpravy bude moci investor získat až 20 % svých nákladů na investici, aniž by byla stanovena horní hranice takové částky, pokud bude investovat v Karlovarském kraji, Ústeckém kraji nebo Moravskoslezském kraji. V ostatních krajích zůstává poměr pobídek k nákladům projektu na 10 % a limit pobídek je „zastropován“ na 1,5 miliardy Kč.

Pro získání takové přímé platby bude muset investor vytvořit minimálně 250 nových pracovních míst a investovat minimálně 2 miliardy Kč, z čehož minimálně polovinu musí vynaložit na nákup strojů.

To znamená, že pokud investor investuje příslušných regionech alespoň 2 miliardy Kč a vytvoří alespoň 250 nových pracovních míst, stát přímo zaplatí investorovi až 20 % jeho nákladů, přičemž nebude existovat žádná horní hranice takové přímé platby.

 

Podpora pokročilé technologie

Žádná z výše uvedených podmínek pro investiční pobídky ve formě přímých plateb (tj. minimální počet nových pracovních míst a minimální výše celkové investice) se však nebude vztahovat na určitá privilegovaná odvětví.

Vláda podpoří investice do výroby produktů strategického významu pro ochranu života a zdraví osob (např. respirátory, chirurgické přístroje, defibrilátory apod.), a dále investice zaměřené na vybraná odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností. Tedy např. výrobu farmaceutických výrobků a přípravků, výrobu počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výrobu letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení, které budou realizovány činnostmi s vyšší přidanou hodnotou (např. pokročilé technologie materiálů, nanotechnologie, pokročilé výrobní technologie, biotechnologie, fotonika, mikroelektronika, nanoelektronika, technologie umělé inteligence).

Za ideálního stavu by mohla výše uvedená privilegovaná odvětví získat investiční pobídku ve formě přímé platby až do výše 20 % (přičemž není limitována celková výše těchto přímých plateb) bez ohledu na výši investice a počet pracovních míst.

Taková změna výrazně podpoří střední a malé technologické start-upy, které nemohou investovat obrovské množství peněz a zaměstnávat mnoho zaměstnanců. Takové start-upy však mohou přinést výzkum a vývoj, který může z České republiky vytvořit moderní ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou.

 

Změna tuzemské ekonomiky

Českou republiku je třeba změnit směrem k moderní ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. Nová pravidla týkající se investičních pobídek nejsou pro investory jedinou příležitostí k modernizaci.

Česká republika zpracovala Národní plán obnovy představující plán reforem a investic, který hodlá využívat prostředky v rámci fondů EU. Národní plán obnovy vstoupí v platnost v roce 2022, na digitalizaci, udržitelnou energii a bezpečnou dopravu, dekarbonizaci, čistou mobilitu, vědu nebo zdravotní prevenci vyčlení miliardy. České republika je na přelomu strukturálních změn ve své ekonomice.

 

Mgr. Michal Janíček, advokát, a Mgr. Matěj Korduliak, advokátní koncipient, AK Noerr
Foto: canva.com

Go to TOP