EK vydala doporučení k uznávání kvalifikací osob prchajících z Ukrajiny

Dne 6. dubna 2022 bylo v Ústředním věstníku Evropské unie zveřejněno doporučení Evropské komise 2022/554 ze dne 5. 4. 2022 týkající se uznání kvalifikací osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajině. V souladu s ním EK vyzývá členské státy, aby zajistily odborníkům požívajícím dočasné ochrany podle směrnice 2001/55/ES přístup k pracovním místům, která odpovídají jejich úrovni kvalifikace, a to prostřednictvím účinného, rychlého a dobře fungujícího systému uznávání jejich odborných kvalifikací.

 

S ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména článek 292 této smlouvy, a v souvislosti s nevyprovokovanou ruskou vojenskou agresí a invazí na Ukrajině, které začaly 24. února t. r., přijala Evropská komise doporučení, v němž kromě jiného uvádí, jak postupovat v případě uznávání odborných kvalifikací osob požívajících dočasné ochrany, při poskytování informací a používání elektronických nástrojů, v případě neúplných dokladů o kvalifikaci, či jak postupovat v případě regulovaných povolání.

„Komise doporučila členským státům, aby zajistily příchozím občanům Ukrajiny požívajícím dočasné ochrany co nejrychlejší uznávání jejich odborných kvalifikací. Členské státy by tedy měly uprchlíkům zajistit přístup k pracovním místům, která odpovídají jejich kvalifikaci, a to bez administrativních překážek či poplatků. Doporučení není závazné, nicméně členské státy by se jím měly dle našeho názoru ve vlastním zájmu řídit. Pokud totiž budou uprchlíci z Ukrajiny pracovat na pozicích v souladu se svou kvalifikací, pomůže to důležitým odvětvím, kde odborná pracovní síla chybí. Zároveň takový krok omezí možnost, aby běžence využívali jako levnou pracovní sílu nesolidní zaměstnavatelé,“ uvedl k dokumentu advokát KPMG Legal Mgr. Ing. Ladislav Karas, LL.M.

 

Představenstvo České advokátní komory ještě před přijetím a publikováním uvedeného doporučení Evropské komise a v souladu s aktivitami, jež ČAK průběžně vyvíjí v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům a ukrajinským kolegům-advokátům, schválilo na svém zasedání 4.–5. 4. 2022 přijetí dočasné speciální právní úpravy k zákonu o advokacii, která by po dobu platnosti obecného zvláštního zákona (tzv. „Lex Ukrajina“) umožnila ukrajinským advokátům poskytovat právní služby na území ČR za obdobných podmínek jako tzv. evropští advokáti, tj. buď v režimu dočasného či příležitostného výkonu advokacie, anebo v režimu dočasného zápisu do seznamu evropských advokátů vedeného ČAK, pokud budou chtít poskytovat právní služby v ČR soustavně.

Tento zvláštní režim by skončil společně s platností daného zákona. Ukrajinští advokáti by se tedy nestali natrvalo tzv. evropskými advokáty ve smyslu zákona o advokacii a evropských směrnic, ale měli by dočasně obdobná oprávnění. V tomto smyslu předloží ČAK co nejdříve svůj návrh Ministerstvu spravedlnosti.

 

 

Redakce AD, KPMG ČR
Foto: canva.com

 

 

 

 

 

Go to TOP