EK vydala pokyny pro členské státy k uplatnění směrnice o dočasné ochraně

Na 28. března je naplánováno mimořádné zasedání ministrů vnitra EU, které má koordinovat příchod uprchlíků z Ukrajiny a Moldavska do EU. Evropská komise již minulý týden zveřejnila operační pokyny na podporu členských států při uplatňování směrnice o dočasné ochraně uprchlíků. Komplexní pokyny pomohou těm, kteří přicházejí, mít konzistentní a efektivní úroveň práv a členským státům, aby převzaly své nové povinnosti.

Od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu dne 24. února uprchlo před válkou na Ukrajině více než 3 miliony lidí, přičemž podle odhadů OSN více než polovina z nich jsou děti. V reakci na tuto bezprecedentní situaci se EU v rekordním čase dohodla na aktivaci směrnice o dočasné ochraně s cílem pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Směrnice vstoupila okamžitě v platnost dne 4. března a nyní nabízí okamžitou ochranu a jasný právní status milionům lidí.

Evropská komise pak také minulý týden představila operační pokyny, které mají členské státy podpořit při uplatňování této směrnice. Komplexní pokyny napomohou tomu, aby ti, kdo přicházejí, požívali konzistentní a účinné úrovně práv a aby členské státy mohly plnit své nové povinnosti.

„Bezprecedentní rozhodnutí poskytnout okamžitou ochranu všem, jejichž domovem je Ukrajina, se nyní převádí do praxe. Aby tento proces byl co nejhladší, podporuje Komise členské státy prostřednictvím operačních pokynů. Chceme například zajistit, aby se lidé mohli pohybovat po celé Unii bez překážek, a proto objasňujeme, že by měli mít možnost získat 15denní víza na hranicích a že dopravci by v žádném případě neměli být za jejich přepravu bez dokladů pokutováni. Jedním z nejpalčivějších problémů je nyní velký počet dětí přicházejících bez doprovodu, které musí být registrovány a musí jim být poskytnuta specializovaná péče,“ uvedl místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas.

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Během několika dní překročily hranice do EU 3 miliony lidí. Vidíme obrovskou vlnu solidarity i neméně působivou reakci orgánů; existují však skutečné výzvy, neboť je třeba zajistit, že vnitrostátní systémy nebudou přetíženy a že se lidem dostane ochrany, kterou si zaslouží. V reakci na dotazy ze strany členských států navrhujeme následující operační pokyny, které budeme pravidelně aktualizovat, abychom zajistili, že Komise bude podporovat členské státy ve všech krocích – od příchodu osob až po jejich integraci.“

 

Operační pokyny pro členské státy při uplatňování směrnice o dočasné ochraně uprchlíků

Pokyny jsou zamýšleny jako živý dokument, který má odrážet reálnou situaci a náležitě zohledňovat vyvíjející se potřeby členských států. Mezi hlavní prvky patří:

  • Vyjasnění otázky, kdo má nárok na dočasnou ochranu, včetně například osob, které před 24. únorem požívaly mezinárodní ochrany nebo rovnocenné vnitrostátní ochrany na Ukrajině a které byly dne 24. února nebo později vysídleny z Ukrajiny, jakož i jejich rodinných příslušníků.
  • Definice „přiměřené ochrany“ podle vnitrostátního práva, což je možná alternativa k dočasné ochraně, jež mohou poskytovat členské státy a která nemusí být totožná, ale která musí respektovat Listinu základních práv Evropské unie a ducha směrnice o dočasné ochraně. Každému musí být zajištěna úcta k lidské důstojnosti, a tudíž i důstojná životní úroveň.
  • Specifikace důkazů potřebných k tomu, aby platil nárok na dočasnou ochranu nebo přiměřenou ochranu podle vnitrostátního práva.
  • Vybízení členských států ke zvážení možnosti rozšíření dočasné ochrany na osoby, které nemusí formálně spadat do oblasti působnosti rozhodnutí, ale potřebují ochranu, jako jsou osoby, které uprchly z Ukrajiny nedlouho před 24. únorem 2022.
  • Děti: pokyny obsahují zvláštní kapitolu věnovanou dětem. Dětem a dospívajícím bez doprovodu by měl být okamžitě jmenován zákonný opatrovník nebo vhodný zástupce. Komise rovněž koordinuje relokační úsilí v souvislosti s přesuny dětí a dospívajících bez doprovodu do jiných členských států. Všechny děti prchající před válkou, bez ohledu na jejich status, by měly mít plnou ochranu a rychlý přístup ke svým specifickým právům (vzdělávání, zdravotní péče, psychosociální pomoc).
  • Pokyny ke zvláštním právům podle směrnice o dočasné ochraně: povolení k pobytu by mělo sloužit jako doklad prokazující status určité osoby u jiných orgánů, jako jsou úřady práce a služby práce, školy, nemocnice. Pokud povolení k pobytu dosud nebylo vydáno, měly by členské státy usnadnit otevření bankovního účtu a přístup k příslušným službám na základě dokladu totožnosti nebo dokladu o vstupu do EU po 24. únoru 2022.
  • Pokyny k zajištění volného pohybu před vydáním povolení k pobytu i po něm: Státní příslušníci Ukrajiny, kteří jsou držiteli biometrických pasů, nebo státní příslušníci osvobození od povinnosti mít krátkodobé vízum pro vstup do Unie, mají právo volně se pohybovat v schengenském prostoru poté, co byli přijati na území na dobu 90 dnů během období 180 dnů. Pokud jde o státní příslušníky podléhající vízové povinnosti, Komise doporučuje, aby členské státy prvního vstupu vydávaly patnáctidenní víza jako na hranicích a aby sekundární členské státy neukládaly finanční sankce dopravcům přepravujícím osoby požívající dočasné ochrany, kteří však nejsou držiteli platných dokladů ke vstupu. Po vydání povolení k pobytu mají osoby s dočasnou ochranou právo volného pohybu.
  • Poskytování pomoci při repatriaci osobám, které nemají právo pobývat v EU, tj. například v případě potřeby poskytnutí konzulární pomoci pro repatriaci, kterou může podpořit agentura Frontex.

Za účelem koordinace operační podpory pro členské státy prvního vstupu svolává Komise v rámci Unijního plánu pro připravenost na migraci a pro migrační krize zasedání o situaci na Ukrajině. V rámci „platformy solidarity“, kterou Komise koordinuje, se navíc shromažďují a zkoumají informace o potřebách členských států, aby mohla být poskytnuta operační podpora. Tyto pokyny rovněž doplní stávající pokyny pro správu vnějších hranic s cílem usnadnit překračování hranic mezi EU a Ukrajinou.

Zdroj: Evropská komise
Foto: canva.com

Go to TOP