Unikl vám webinář o pracovněprávních vztazích Ukrajinců v ČR? Zde je záznam

Aktualizováno

Zaměstnávání a pracovněprávní vztahy občanů Ukrajiny pobývajících v České republice v důsledku válečného konfliktu byl v pátek 11. března druhým online seminářem, který se podařilo ČAK na toto aktuální téma zorganizovat. A stejně jako ten z minulého týdne o pobytovém režimu válečných uprchlíků se stal podle slov jeho účastníků vítaným zdrojem informací, zejména pro všechny advokáty, kteří nyní pomáhají pro bono Ukrajincům. Navíc ČAK pořídila videozáznam tohoto webináře, takže je k dispozici v případě potřeby kdykoliv později. Na tomto odkazu si ho můžete stáhnout a uložit. ZDE je k dispozici prezentace ze semináře.

 

Seminář se týkal státní politiky zaměstnanosti směrem k občanům Ukrajiny a veřejnoprávní regulace zahraniční zaměstnanosti vůbec, ale lektoři se zabývali také soukromoprávními hledisky zaměstnávání cizinců a specifickými podmínkami občanů Ukrajiny zasažených válečným konfliktem, stejně jako riziky na trhu práce, která s tím souvisejí, jako jsou nelegální zaměstnávání, pracovní vykořisťování atd.

„Bohužel i naši advokáti se při poskytování právních rad zdarma setkali se zprostředkovateli, kteří za úplatu nabízejí nejrůznější služby, včetně zprostředkování práce, takže je rozhodně dobře, že budou naši advokátní dobrovolníci o všech novinkách v pracovněprávních vztazích Ukrajinců v ČR informováni a mohou jim tím pádem předat užitečné a fundované  rady,“ uvedl předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., který se na webinář připojil hlavně proto, aby poděkoval jednak advokátkám a advokátům za jejich dosavadní pro bono pomoc, dále lektorům, že si v tak hektické době dokázali udělat čas na proškolení advokátů a také člence představenstva JUDr. Lucii Dolanské Bányaiové, která má oblast vzdělávání na starosti, stejně jako Odboru výchovy a vzdělávání za organizaci webináře, který je pro advokáty zdarma.

„Je dobře, že se ČAK zapojila do této aktivity, aby se cizinci zbytečně nestali snadnými obětmi zneužití ze strany nejrůznějších zprostředkovatelů nebo dokonce pracovního vykořisťování. Vaše pomoc je velmi důležitá při ochraně jejich práv,“ doplnil vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV Mgr. Antonín Seidel, který byl také jedním z lektorů webináře a potvrdil, že z asistenčních center má MPSV signály, že se tyto případy objevují, a o to více je důležité, že budou mít u advokátů zastání a dostanou kvalifikovanou pomoc. Podle jeho slov budou situaci bedlivě kontrolovat orgány inspekce práce.

Magistr Seidel pak seznámil účastníky s dosud aktuální právní úpravou zaměstnávání cizinců v ČR, kdy je zahraničním zaměstnancům umožněn vstup na trh práce na základě tří pracovních oprávnění – prostřednictvím zaměstnanecké karty, povolení k zaměstnání nebo prostřednictvím Modré karty pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Poté poukázal na specifické podmínky zaměstnávání občanů Ukrajiny zasažených válečným konfliktem. „Nově příchozím státním příslušníkům Ukrajiny začalo Ministerstvo vnitra udělovat dlouhodobá víza za účelem strpěni pobytu na území ČR. Tato víza však jejich držitele neopravňují ke vstupu na trh práce a tito lidé musí požádat Úřad práce o povolení k zaměstnání. Rozhodnutím Rady EU č. 2022/382 ze 4. března 2022 došlo ke spuštění mechanismu vedoucího k udělování dočasné ochrany, což v praxi znamená, že držiteli dočasné ochrany jako držitele povolení k trvalému pobytu umožňuje volný přístup na trh práce.“

Ve vládním návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, známým jako Lex Ukrajina a který prochází právě jednáním ve Sněmovně (Sněmovní tisk 170) a následně bude projednáván Senátem, se v praxi sjednotí a zjednoduší proces udělování víz a potažmo i povolení k zaměstnání.

 

Aktuálně z Poslanecké sněmovny P ČR
Snazší postupy udělování pobytového oprávnění uprchlíkům z Ukrajiny po ruské vojenské invazi zakotví vládní návrh zákona, který dne 11. března schválila Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze. Předloha vychází z dohody ministrů vnitra členských států Evropské unie z minulého týdne o zavedení dočasné ochrany pro běžence. Upravuje také vstup Ukrajinců do systému veřejného zdravotního pojištění.

Dočasnou ochranu bude podle předlohy udělovat ministerstvo vnitra nebo policie státním příslušníkům Ukrajiny a lidem, kteří měli před ruskou invazí na Ukrajině trvalý pobyt a jejichž vycestování do země původu není možné. Nárok nebudou mít podle návrhu lidé s přechodným pobytem na Ukrajině. Úředníci nebo policisté budou moci stanovit místo, kde mohou uprchlíci žádost o dočasnou ochranu podat, vízum s platností na jeden rok získají prakticky obratem.

Uprchlíci z Ukrajiny budou moci v Česku nejspíš už brzy pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek. Cizinci ze zemí mimo EU v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nemusí je mít migranti, kteří smějí v ČR žít trvale. „Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,“ stojí v návrhu zákona. O povolení by žádat nemuseli. Práci by si mohli najít přímo, zaměstnavatelé by je bez překážek mohli přijmout.

Návrhy obou zákonů, jež mají být účinné do konce března příštího roku, nyní dostane k posouzení Senát. Jeho schůze se plánuje na příští středu 16. března.

 

Dále se ve svém příspěvku zabýval povolením k zaměstnání, o které žádá cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, připomněl všechny náležitosti této žádosti a zastavil se u sporné záležitosti, kterou je povinné udání čísla cestovního dokladu.

„Velmi často se stává, že lidé prchající před válkou nemají doklady, takže jsou jim vydávány pouze hraniční průvodky, které jsou evidenčním dokumentem, nikoliv cestovním. V tuto chvíli však jejich držitelé mohou podat žádost o povolení k zaměstnání i přesto, že nemají cestovní doklad. Krajské pobočky Úřadu práce jsme v tomto duchu instruovali, takže by tyto žádosti neměly zastavovat, ale povolení vydat. Dalším sporným bodem je i správní poplatek, který zatím nelze odpustit, což se nesetkává s pochopením žadatelů, ale vyvíjíme veškeré snahy o odbourání poplatku, což by měl umožnit Lex Ukrajina, pokud bude přijat v navrhované verzi,“ doplnil Mgr. Seidel.

Dále se zabýval také přílohami k žádosti, zejména doklady, které osvědčují odbornou způsobilost a náležitostmi pracovní smlouvy, která se k žádosti přikládá.

Pak už převzal slovo Mgr. Petr Schweiner z odboru pracovněprávní legislativy MPSV hovořil o tom, jakou legislativou se řídí aktuální zaměstnávání cizinců s dlouhodobým oprávněním k pobytu i se speciálním vízem, zabýval se i otázkou povolávacího rozkazu. „Aktuální stanovisko, které se týká povolávacího rozkazu zni, že jde o jinou důležitou osobní překážku v práci, takže zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance omluvit a absence není důvodem k výpovědi ze strany zaměstnavatele. Těm ukrajinským zaměstnancům, kteří se chtějí zúčastnit bojů dobrovolně, nezbývá než rozvázat pracovní poměr dohodou anebo se domluvit se zaměstnavatelem na poskytnutí neplaceného volna,“ dodal rady advokátům k situaci již aktuálně zaměstnaných Ukrajinců v ČR.

Dále připomněl webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je zpracováno Desatero pro Ukrajince pracující v ČR a publikovány další informace pro zaměstnavatele i cizince, stejně jako aktuality, jež se týkají mimořádné okamžité pomoci a jiných dávek pro občany Ukrajiny, a to jak v češtině, tak i ukrajinštině. Advokátům doporučil navést jejich klienty právě na tyto stránky, které jsou pravidelně aktualizovány.

Ve svém příspěvku zmínil také informační povinnosti druhé strany, tedy zaměstnavatelů, vedení evidence a uchovávání dokladů. Veškerá důležitá sdělení budou advokátkám a advokátům k dispozici v prezentaci, kterou přislíbili lektoři zaslat a kterou ČAK zveřejní na svém webu v sekci HELP UKRAINE. Na stejném místě budou i k dispozici odpovědi na dotazy advokátů.

„Průběžně budeme zpracovávat statistiky o složení zaměstnanců, kteří k nám z Ukrajiny přicházejí, z pohledu vzdělání a kvalifikace, jazykových schopností a dalších kritérií, abychom měli představu, jak se mají šanci zapojovat na trhu práce. Chceme je hlavně soustřeďovat na úřadech práce, kde zjistíme jejich kariérní historii, dovednosti… a potřebujeme je zařadit mezi žadatele o práci, protože jedině tak s nimi můžeme dál pracovat a nabízet jim patřičné uplatnění. Jsme si vědomi i toho, že nejčastěji k nám přicházejí matky s dětmi, což je i pro nás příležitost více využívat speciální projekt sdílených míst financovaný z programu zaměstnanost. Naší snahou je přicházející zaměstnance podchytit v oficiálních institucích a nebráníme se ani spolupráci s osvědčenými a prověřenými agenturami práce, které však respektují práva svých zaměstnanců. Může to být pro obě strany velmi přínosné,“ uzavřel seminář Mgr. Seidel a upozornil na leták (na snímku), který MPSV vytvořilo a který varuje před nesolidními nabídkami zaměstnání a je distribuován ve všech centrech pro uprchlíky.

Lektoři pak poskytli důležité odkazy na stránky, kde advokáti a jejich klienti najdou odpovědi na otázky a další informace, které pro ně mohou být užitečné. Odměnou za to jim byla okamžitá a hromadná advokátní slova díků za skvělý seminář a perfektní přípravu.

 

Redakce AD
Foto: ČAK

 

Go to TOP