Vláda projednala epidemiologickou situaci i návrhy několika zákonů

Na svém zasedání v pondělí 21. prosince 2020 se kabinet zabýval nejen aktuální situací související s pandemií onemocnění covid-19 a prodloužením všech tří režimů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, ale i návrhy nových zákonů nebo novel zákonů.

 

Podle vyjádření kabinetu je důvodem pro prodloužení programu Antivirus, a to až do 28. února 2021, přetrvávající nepříznivá epidemiologická situace, která vyžaduje vládou nařízené regulace, a také zdržení legislativního procesu novely zákona o zaměstnanosti zavádějící tzv. kurzarbeit. Ta dosud nebyla finálně projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Z programu Antivirus, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 korun v zavřených provozech, poskytuje také 80 procent náhrady lidem v karanténě, do výše 39 000 korun superhrubé mzdy. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 000 korun superhrubé mzdy.

Dalším z projednaných a zároveň jeden z nejdůležitějších tisků byl návrh novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, která se týká zvýšení přídavků na děti. Po zasedání kabinetu míří nyní do sněmovny verze novely, která zvyšuje přídavek na dítě o 26 procent a zároveň rozšiřuje okruh rodin, které na něj budou mít nárok tak, že navyšuje klíčový parametr – násobek částky životního minima – z hodnoty 2,7 na 3,4. Díky tomu přibude dětí, které budou podpořeny touto dávkou na přibližně dvacet procent z celkového počtu nezaopatřených dětí (dávku by tak mohlo pobírat asi 490 000 dětí, v současné době je to přibližně 240 000 dětí). Odpovídajícím způsobem chce vláda navýšit i přídavek na nezaopatřené dítě. Přídavky nyní činí pro děti do šesti let 500 korun, pro děti od šesti do 15 let 610 korun a pro studenty od 15 do 26 let 700 korun. V rodinách, v nichž alespoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely zákona by se nově mělo – v závislosti na věku dítěte – poskytovat 630, 770 a 880 korun, resp. 930, 1070 a 1180 korun v rodinách s pracujícím rodičem.

Další vládou schválenou normou byl návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Jeho cílem je transponovat do české legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Nový zákon stanoví požadavky na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Pro objednavatele hromadné dopravy to bude znamenat, že budou muset koncipovat výběrová řízení tak, aby naplnili povinné kvóty ekologičtějších vozidel.

„Na silnicích se tak výrazně zvýší počet ekologických vozidel používaných státem, kraji či obcemi. Rovněž se výrazně navýší počet ekologických vozidel používaných dopravci k zajišťování dopravní obslužnosti. Veřejný sektor půjde v tomto směru soukromému příkladem,“ uvedlo Ministerstvo dopravy v předkladu zákona. Minimální podíl ekologických vozidel do konce roku 2025 je stanoven pro osobní automobily a lehká užitková vozidla na 29,7 procenta, pro autobusy 41 procent a pro nákladní automobily devět procent. V dalším období do konce roku 2030 se limity dále zvýší.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předložil kabinetu návrh věcného záměru zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů. Navrhovaný věcný záměr zákona směřuje k legislativnímu naplnění § 108 odst. 4 atomového zákona, aby bylo dosaženo konzistence právní úpravy a aby se ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona nestalo ustanovením obsoletním, nýbrž došlo k naplnění vůle zákonodárce vyjádřené v tomto ustanovení. Norma, kterou kabinet také schválil, má ošetřit práva dotčených obcí i občanů v procesu vyhledávání lokality pro úložiště jaderného odpadu, má posílit legitimitu výběru nového úložiště a zvýšit transparentnost celého procesu. Kabinet současně projednal i Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2021 a schválil návrh na zúžení počtu lokalit pro budoucí hlubinné úložiště na čtyři preferované.

Kabinet též projednal a následně i schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Novela si klade za cíl zavedení nových nástrojů podpory inovací nebo zjednodušení administrativy poskytování vědeckých grantů. Úprava má i zpřehlednit členění výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Navrhuje, aby předmětem institucionální podpory byly čistě peníze na rozvoj výzkumných organizací a účelová podpora zahrnovala jen peníze získané na základě veřejné soutěže.

Posledními dvěma schválenými normami byly návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů a návrh zákona o dozoru nad trhem a o souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů. Posledně jmenovaným zákonem by se mělo do vnitrostátního právního řádu implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. Zákonem se vymezuje ústřední styčný úřad a jeho úkoly, institucionální uspořádání dozoru nad trhem s výrobky upravenými právními předpisy EU uvedenými v příloze I nařízení, doplňuje se seznam kontrolních pravomocí orgánů dozoru a stanoví se opatření, které mohou orgány dozoru ukládat v případě zjištění porušení požadavků právních předpisů a postup jejich ukládání. Stanoví se povinnost používat informační a komunikační systém zřízený a spravovaný EK za účelem sdílení informací o kontrolách výrobků. Navrhuje se novelizace ustanovení některých právních předpisů, které obsahují ustanovení související s dozorem nad trhem s výrobky, pokud by tato ustanovení mohla být duplicitními k návrhu zákona.

 

Zdroj: vláda.cz, ČTK
Foto: Úřad vlády ČR

 

Go to TOP