Tradice právnických sjezdů bude po devadesáti letech obnovena

Po více než devadesátileté odmlce bude v letošním roce opět obnovena tradice právnických sjezdů. Na setkání zástupců všech právnických komor a spolků

Po více než devadesátileté odmlce bude v letošním roce opět obnovena tradice právnických sjezdů. Na setkání zástupců všech právnických komor a spolků v čele s Jednotou českých právníků v říjnu loňského roku bylo na základě přijatého Memoranda o spolupráci rozhodnuto obnovit v roce 2022 tradici Sjezdu českých právníků jako významného fóra pro vzájemné setkávání a diskusi zástupců právnických profesí, byl ustaven sjezdový výbor a řád a stanoveno pevné datum jeho konání. Ve čtvrtek 5. května 2022 se tak v prostorách pražského Karolina uskuteční první „novodobý“ Sjezd českých právníků. Přípravy na něj jsou již nyní v plném proudu.

 

Motto:

Bis vincit, qui se vincit in victoria! Dvakrát vítězí, kdo v hodině dobývání přemáhá sám sebe.

 

Slavná historie sjezdu sahá až do roku 1904 (na česko/slovenském území se sjezdy konaly v roce 1904 v Praze, v roce 1925 v Brně a v roce 1930 v Bratislavě) a je spjata se jménem význačného profesora občanského práva Antonína rytíře Randy. Tradice právnických sjezdů byla v Československu přerušena obdobím II. světové války a následně politickým vývojem po roce 1948.

„Považujeme v současné době za důležité se k této tradici, která v okolních demokratických zemích úspěšně pokračuje, znovu přihlásit,“ prohlásili v říjnu 2021 v rámci semináře „Právnické sjezdy – model pro Českou republiku“ konaného na půdě Právnické fakulty UK zástupci akademické sféry, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, notářů, exekutorů, obecných soudů i Ústavního soudu a ústy svého (nyní již bývalého) předsedy JUDr. Vladimíra Jirouska, duchovního otce celého projektu, Česká advokátní komora. Následně bylo také formulováno Memorandum o spolupráci právnických komor a spolků, ustaven Sjezdový výbor a přijat Sjezdový řád se záměrem uspořádat v roce 2022 pod vedením Jednoty českých právníků Sjezd českých právníků.

Téma prvního obnoveného sjezdu zní: Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti.“ Nebylo vybráno náhodou. Současná společenská realita se všemi svými atributy, zejména nestabilitou, se přirozeně dotýká také právnického stavu. Role právníků ve společnosti bývá zpochybňována jak z odborných, tak osobních pozic, názory veřejnosti jsou někdy formovány politickým populismem, demagogií a dezinformacemi. Význam juristů pro fungování demokratického právního státu je přitom nezpochybnitelný, stejně jako význam každé z právnických profesí pro garanci základních lidských práv a svobod jednotlivce i pro dobrou správu věcí veřejných a stav celé společnosti. Aby mohli všichni právníci plně rozvinout svůj potenciál, potřebují všeobecný respekt společnosti a záruky svého postavení. Cesta k nim vede prostřednictvím aktivní práce při vědomí vlastní (spolu)odpovědnosti za profesní a etickou úroveň profese a rovněž prostřednictvím dobré informovanosti veřejnosti. Podstatné je přitom poznání nutnosti vykonávat právnické povolání podle nejlepšího vědomí a svědomí.

„A právě vlastní odpovědnost – nejen profesní, ale i společenská – je vhodným výchozím bodem pro zahájení kolegiálního dialogu na půdě právnického sjezdu. Jeho smyslem je hlubší reflexe naší práce a principů, na nichž spočívá a jež je nutno ctít a dodržovat,“ uvedli signatáři Memoranda ve svém otevřeném dopise. „Věříme, že je možné najít společné hodnoty, na nichž lze stavět spolupráci, respekt a pochopení, to vše při vědomí zcela přirozených odlišných názorů, pozic a zájmů, které výkon jednotlivých profesí přinášejí. Je to logicky právnický stav jako celek, který nese zvýšenou odpovědnost za úroveň právního státu, za zachování demokratických procedur a principů, na nichž stojí svobodná pluralitní společnost.“

Zástupci všech zainteresovaných subjektů vyjádřili v dopise také důvěru v to, „že se Sjezd českých právníků stane značkou, která bude tyto demokratické hodnoty reprezentovat a hlásat, a to i pro případ, kdy by některá z právnických profesí čelila tlakům, ohrožujícím řádné plnění její role.“

V závěru dopisu se signatáři Memoranda zároveň obrátili na své kolegy-právníky s výzvou, aby se nad tématem sjezdu zamysleli. „Úvahy o profesní a společenské odpovědnosti každého z nás se mohou stát motivací i potenciálem příznivých společenských změn, současně přispějí k širokému dialogu napříč právnickými profesemi, který, jak věříme, vyústí v plodné výsledky obnoveného Sjezdu českých právníků.“

 

 

Signatáři Memoranda o spolupráci právnických komor a spolků

 

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Jednoty českých právníků

JUDr. Robert Němec LL.M., předseda České advokátní komory

Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR

Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR

JUDr. Jan Lata, Ph.D., prezident Unie státních zástupců ČR

 

                 

 

 

O všech důležitých krocích, týkajících se této výjimečné akce, vás bude Advokátní deník podrobně a včas informovat, tématu nadcházejícího sjezdu se ale budou věnovat i profesní časopisy signatářů Memoranda, včetně Bulletinu advokacie.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP