Projekt „Skype obhajoba“ funguje téměř dva roky ve všech věznicích

Před téměř dvěma lety Česká advokátní komora a Vězeňská služba ČR spustily projekt Skype obhajoba, který umožnil všem advokátům komunikovat s jejich vězněnými klienty vzdáleně. Tuto jedinečnou možnost komunikace urychlil v roce 2020 nouzový stav.


“První pilotování projektu jsme zahájili již v lednu 2020 ve vazebních věznicích Liberec a Brno. Pandemie covidu-19 celou realizaci projektu akcelerovala a již v dubnu roku 2020 bylo vybaveno 14 věznic potřebnou technikou. Momentálně projekt úspěšně pokračuje ve všech věznicích. V rámci našeho vyhodnocení projektu musím konstatovat, že tato forma komunikace nejenže umožňuje ušetřit finanční náklady a eliminovat bezpečnostní rizika, ale také podstatnou měrou může eliminovat průnik infekčních onemocnění do věznic,“
řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA.


Téměř dvouleté fungování projektu Vězeňské služby ČR a České advokátní komory je hodnoceno veskrze kladně, a to jak ze strany bezpečnostního sboru, tak advokátů.

Ani v době vyhlášení nouzového stavu a omezení či úplného zákazu návštěv ve věznicích nebyla přirozeně dotčena práva vězněných osob na kontakt a komunikaci s obhájci. Pro bezpečnější a často i rychlejší komunikaci byla navíc Vězeňskou službou ČR ve spolupráci s Českou advokátní komorou zřízena alternativní možnost kontaktu obhájce s vězněnou osobou, a to komunikace prostřednictvím běžně dostupné aplikace Skype.

Možnost dálkového hovoru s advokátem je umožněna všem vězněným osobám. U obviněných vzatých do výkonu vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu se postupuje na základě dohody s příslušným orgánem činným v trestním řízení. S tímto způsobem komunikace musí písemně vyslovit souhlas advokát i jeho klient.

Pilotní provoz provedený v prvním čtvrtletí roku 2020 ve čtrnácti věznicích prokázal, že realizace tohoto způsobu komunikace je technicky možná i za dodržení všech bezpečnostních požadavků, jako je například zajištění důvěrnosti hovoru mezi obhájcem a vězněnou osobou. Obhájcům dálková komunikace umožňuje šetřit čas nutný k cestě do věznice a čekání na předvedení klienta, což v celoročním součtu znamená stovky ušetřených hodin. To se projeví také v úspoře nákladů státního rozpočtu na náhradách pro ex-offo ustanovené obhájce.

„Jsem nesmírně rád, že to, co se kdysi zrodilo jako myšlenka a snaha zjednodušit advokátům přístup ke klientům ve věznicích, se přerodilo do funkčního a hodnotného projektu, který prokázal, že komunikace s klienty v dnešní době již nutně nevyžaduje dlouhé cestování do věznice a čekání na předvedení klienta. Rozvoj této formy komunikace je dílem otevřeného a nadšeného přístupu České advokátní komory a Vězeňské služby ČR, který považuji za příkladný. Nadále však nesmíme zapomínat, že videokonferenční forma komunikace je doplňkem pro komunikaci osobní a slouží efektivně jen tam, kde to dovoluje její obsah“, míní garant projektu Skype obhajob za Českou advokátní komoru, pražský advokát JUDr. Jiří Novák ml., který je s dosavadním vývojem projektu velmi spokojen a doufá, že bude zdárně pokračovat i po překonání pandemie. „Ostatně, původní důvod jeho vzniku byl mimopandemický. Jen jsme reagovali na aktuální situaci, kdy se videokonferenční jednání stávají čím dál častějšími v běžné komunikaci, takže nebyl důvod, aby se nestala normálem i ve vězeňství,“ dodal.

Vězeňské službě ČR přináší tato forma komunikace úspory omezením dílčích úkonů spojených se zajištěním osobního vstupu osob do věznic a do jisté míry i eliminuje případná zdravotně-bezpečnostního rizika. V dnešní době, kdy by exponenciální šíření koronaviru ve věznicích mohlo mít nedozírné následky, je snížení rizika nákazy zásadní. V současné době již každá věznice disponuje prostory vybavenými potřebnou technikou. Věznice se vždy spojuje, na základě rezervace, s advokátem. Obvyklá doba videohovoru trvá zhruba hodinu a probíhá bez účasti příslušníků bezpečnostního sboru.

I přesto, že pro stávající formu spolupráce a provádění „videohovorů“ advokátů není legislativní změna nezbytná, chce Vězeňská služba ČR Ministerstvu spravedlnosti navrhnout legislativní zavedení pravidel pro obdobnou dálkovou komunikaci vězněných osob s osobami blízkými, pracovníky Probační a mediační služby, neziskovými organizacemi, pracovníky veřejného ochránce práv a dalšími.

Elektronická komunikace je nedílnou součástí našeho života a v tomto konkrétním případě se osvědčila jako efektivní a rychlá náhrada osobní návštěvy obhájců a advokátů vězněných osob ve věznicích. V době nouzového stavu v ČR bezesporu přispěla k prevenci a eliminaci potenciálního přenosu nákazy covidu-19.

Úspěšnost projektu postaveného na spolupráci Vězeňské služby ČR a České advokátní komory lze doložit počtem uskutečněných kontaktů v letech 2020 a 2021. Od zahájení projektu v roce 2020 bylo uskutečněno celkem 5 381 videohovorů mezi vězněnými klienty a advokáty, proto je Skype obhajoba projektem, který chtějí obě instituce i nadále společně budovat a rozvíjet.

Statistika projektu počet obviněných, odsouzených a chovanců, kteří využili v roce 2021 Skype obhajobu      

Zdroj: ČAK, Vězeňská služba ČR
Foto: Vězeňská služba ČR

Go to TOP