Letošní první číslo Bulletinu advokacie právě vychází!

S pestrou nabídkou zajímavých a aktuálních článků i judikatury přichází ke svým čtenářům první letošní (dvoj)číslo Bulletinu advokacie. Jako obvykle je jeho součástí i obsah minulého ročníku BA, díky kterému tak možná někteří čtenáři odhalí zajímavý článek, recenzi či judikaturu, které jim v loňském hektickém, zcela „covidovém“ roce v BA unikly.

 

Prvním odborným příspěvkem letošního ročníku je analýza Jiřího Muláka a Jana Provazníka, věnovaná novým institutům trestního řízení, zavedeným novelou trestního řádu č. 333/2020 Sb. Novela účinná od 1. 10. 2020 výrazně zasáhla jak do oblasti trestního práva hmotného (materiálního), tak i do oblasti práva procesního. Autoři se soustředili především na změny trestního řádu (institut vyjádření k obžalobě, rozšíření aplikovatelnosti dohody o vině a trestu a také nesporných skutečnosti a rovněž i nového institutu prohlášení viny). Článek identifikuje aplikační problémy, které by tyto instituty mohly přinést, a nabízí jejich odůvodněná řešení.

Trestněprávní problematice se věnuje i článek Václava Cidliny a Jan Prokůpka Cizinec rovná se vazba? Příspěvek však není „prostou kritikou“ postupu českých soudů, které často automaticky přistupují k uvalení vazby u trestně stíhaných cizinců, a to zejména z důvodu dle § 67 písm. a) zák. č. 141/1961 Sb., ale především se snaží poskytnout jak obhájcům obviněných cizinců, tak orgánům činným v trestním řízení konkrétní návod, jak lze v praxi v případech, kdy je obviněný občanem EU, postupovat jinak. Existuje totiž alternativní možnost nahrazující vazbu, daná Rámcovým rozhodnutím Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie.


Aktuální trestněprávním (ale i pracovněprávním) otázkám nelegálního zaměstnávání cizinců
se pak věnuje příspěvek Štěpána Pastorka, který přináší i výběr rozhodnutí českých trestních soudů z let 2009 až 2020, týkajících se trestného činu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 3 trestního zákoníku nebo neoprávněného zaměstnávání cizinců podle § 342 trestního zákoníku.

Z „netrestních“ příspěvků bychom pak rádi upozornili na článek Davida Petra Ochrana osobních údajů ve společenstvích vlastníků jednotek a bytových družstvech, který rozebírá výkon některých práv a povinností orgánů SVJ či bytových družstev z hlediska GDPR (především evidenci členů, dále právo člena SVJ či bytového družstva na osobní údaje o ostatních členech společenství či družstva, povinnost sdělit osobní údaje na dožádání orgánům činným v trestním řízení, případně soudu a soudnímu exekutorovi, dále otázky kolem provozu a správy vstupních čipových systémů či kamerových systémů, ale i předávání osobních údajů o členech správcovským společnostem).


Velmi užitečný pro praxi je i příspěvek Jiřího Buryana a Františka Korbela Co se stane se stávajícími „černými stavbami“ po účinnosti nového stavebního zákona? Text nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. totiž neřeší zcela jednoznačně, jaký bude přístup vůči černým stavbám realizovaným před jeho účinností. Autoři, kteří se na přípravě stavebního zákona podíleli, v článku rozebírají tři možné přístupy, jak tento problém řešit.

V rubrice Z judikatury BA č. 1-2/2022 přináší mj. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, č. j. AFs 423/2020-35, podle něhož není povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 30. 6. 2017, v rozporu s povinností advokáta zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, či na nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 1921, sp. zn. III. US 1033/21, který se týká přiznání nákladů zmocněnce poškozeného v trestním řízení.

V rubrice Aktuality pak Bulletin advokacie připomíná, že odstartoval nový ročník ankety Zákon roku. Hlasovat pro nejlepší legislativní počin roku 2021 ale můžete samozřejmě nejen prostřednictvím BA, ale i v Advokátním deníku.

V nejnovějším vydání Bulletinu advokacie si můžete pohodlně listovat ZDE.


Redakce AD
Foto: ČAK; obrázek Lubomír Lichý

Go to TOP