Prezident republiky podepsal novelu zákona o volbách do Parlamentu ČR

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dnes, tedy 4. května 2021, celkem čtyři zákony – kromě jiného zákon z 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, či novelu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

 

Zákon ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty a nižší kvora ke vstupu volebních koalic do Sněmovny.

Tzv. volební novela je de facto reakcí na verdikt Ústavního soudu z počátku února t. r., který především zrušil dosavadní způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty jako nespravedlivý pro méně úspěšné strany. Nový způsob přepočtu sice opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud. Mandáty se budou přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran.

Ústavní soud také zrušil vstupní limit do sněmovny pro koalice. Dvoučlenná uskupení budou muset získat nově alespoň sedm procent hlasů místo původních deseti, vícečetná 11 procent. Podle předchozí úpravy musely tříčlenné koalice dosáhnout alespoň na 15 procent hlasů. V případě samostatně kandidujících stran novela zachovává pětiprocentní hranici.

Zákon ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, přináší hned několik změn – například možnost vymáhání peněžitého dluhu dítěte jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost, nebo ohraničení vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

Nová pravidla pro dětské dluhy se budou vztahovat na lidi do 21 let věku. Zejména veřejné instituce, jako jsou radnice a dopravní podniky, budou moci odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku.

Práva věřitelů brání novela tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky – jednak dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, a jednak dovolí-li jeho majetkové poměry. Jde například o případy, kdy dětí zdědí rozsáhlé jmění.

Novela, která bude účinná od 1. července t. r., dále znemožňuje soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Obecně předloha mění pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Nejprve se budou splácet náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky a nakonec úroky z prodlení. Protože nyní mají přednost úroky před jistinou, roste podle zdůvodnění riziko dalšího zadlužování dlužníka.

Posledními dvěma předpisy, které dnes prezident republiky podepsal, jsou novela zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, a novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

V souladu s posledně zmíněným předpisem už nebudou mít žáci autoškol neomezený počet pokusů opakování zkoušek k získání řidičského oprávnění. Neúspěšným uchazečům o průkaz bude v krajním případě hrozit i nutnost opětovného absolvování celé výuky a výcviku v autoškole.

Omezení počtu pokusů opakování zkoušek má podle předkladatelů zamezit zahlcení zkušebního systému. Má také aspoň částečně zabránit praxi některých autoškol, které uchazeče o řidičský průkaz připravují nedostatečně, aby inkasovaly platby za opakované zkoušky.

Pokud žadatel o řidičský průkaz u některé části zkoušky neuspěje, bude ji moci podle novely opakovat ještě dvakrát. Pokud ji ani tak nesloží, bude muset projít příslušnou částí výuky nebo výcviku znovu. Následně bude mít uchazeč další tři pokusy. Pokud neuspěje, bude muset absolvovat celý řidičský kurz.

Členové dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se budou moci účastnit všech jednání výboru fondu. Změna má pomoci posílit kontrolu nad řízením fondu. Návrh novely zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury předložila skupina poslanců napříč sněmovními kluby již loni v lednu. Dosavadní znění zákona podle nich nespecifikuje formu, jakou má dozorčí rada na činnost a hospodaření SFDI dohlížet.

Státní fond dopravní infrastruktury, který hradí dopravní stavby, funguje od roku 2001. Loni měl fond v rozpočtu původně 87 miliard korun, po posílení to bylo 124 miliard Kč.

 

Zdroj: ČTK, Hrad.cz
Foto: canva.com

Go to TOP