Ministerstvo financí prosazuje plošný „reverse charge“

Česká republika bude usilovat o prodloužení platnosti výjimky, během níž by bylo možné využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Na jednání iniciovaném Ministerstvem financí dne 6. prosince 2019 se na tom dohodla ministryně financí Alena Schillerová se zástupci podnikatelských svazů, asociací i odborné veřejnosti. Důležitým tématem jednání byla také diskuse ohledně nového zákona o daních z příjmů. Ten by měl v budoucnu nahradit stávající, v mnoha ohledech zastaralou a nepřehlednou právní úpravu.

Jednání na MF ČR se zúčastnili zástupci Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Komory daňových poradců ČR a Svazu účetních ČR. Důležitým tématem společné schůzky byl také další postup při zavádění nového zákona o daních z příjmů. Naprostá většina účastníků setkání zdůrazňovala podmínku, aby zákon o daních z příjmů byl úzce navázán na nový zákon o účetnictví, jehož věcný záměr Ministerstvo financí představilo v nedávné době.

Členské státy EU se shodly na plošném reverse charge (tj. česky přenesená daňová povinnost, daňový mechanismus v oblasti DPH, kdy se povinnost prodávajícího přiznat a zaplatit daň na výstupu přesouvá na kupujícího) pro Českou republiku. V současnosti je ale výjimka pro aplikaci mechanismu časově omezena a platí do 30. června 2022. Kvůli standardní délce legislativního procesu by v ČR mohlo být opatření zavedeno nejdříve na konci příštího roku. „Karuselové podvody na DPH jsou celoevropským problémem. Účinným nástrojem při jejich potírání je právě reverse charge, protože odstraňuje skutečnou příčinu tohoto typu podvodů. Přes pět let jsme bojovali o jeho rozšíření, jenže vyjednávání byla příliš složitá a zdlouhavá. Kvůli tomu jsme se dostali do situace, že bychom mohli plošný reverse charge využívat jen zhruba rok a půl, což je velmi krátká doba. Aby firmy ani podnikatelé nebyli vystaveni nejistotě, na jak dlouho by měl být tento režim aplikován, rozhodli jsme se další postup prodiskutovat s jejich zástupci,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Z jednání vyplynulo, že Ministerstvo financí aktualizuje analýzu dopadů plošného reverse charge a dokončí příslušný legislativní návrh, jehož finální podoba bude projednána se zástupci všech zainteresovaných subjektů. Zároveň bude Ministerstvo financí na evropské úrovni usilovat o prodloužení doby, po kterou bude možné plošný reverse charge využívat. Účinnost opatření se přitom bude odvíjet jak od průběhu konzultací k návrhu, tak i od průběhu vyjednávání o prodloužení výjimky.

Prevence vzniku karuselových podvodů

Mechanismus přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, čímž se odstraňuje možnost vzniku karuselového podvodu. Jde především o podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Česká republika už nyní využívá sektorový režim reverse charge, a to ve všech odvětvích, kde to stávající legislativa Evropské unie umožňuje. Jedná se však pouze o relativně úzký výčet sektorů ekonomiky. „I tak se režim reverse charge velice osvědčil, protože po jeho zavedení karuselové podvody z těchto odvětví prakticky vymizely. Karuselový podvod je ale až příliš rychlý a flexibilní na to, abychom dokázali efektivně předjímat, v jakém sektoru se objeví příště. Právě proto o plošný reverse charge usilujeme,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Všeobecnému mechanismu přenesení daňové povinnosti u DPH dle výjimky prosazené ČR mají podléhat veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 17 500 eur (v přepočtu cca 450 000 korun). O udělení výjimky, která umožňuje členským státům EU plošný reverse charge zavést, požádala Česká republika v červnu 2014. Rada ECOFIN tuto žádost s konečnou platností schválila v listopadu 2019.

„I přes nesporná pozitiva, který režim všeobecného reverse charge přináší v oblasti boje proti řetězovým podvodům na DPH, je jeho zavedení pouze na dobu cca roku a půl s dalšími omezeními stanovenými legislativou Evropské unie z hlediska plátců DPH problematické. Ze statistických údajů také vyplývá, že dosavadní opatření v oblasti DPH již výraznému omezení tohoto typu podvodů napomohla. Pro případné zavedení všeobecného reverse charge je proto zásadní vyjednání významného prodloužení udělené výjimky pro jeho zavedení ještě před jeho implementací v českém daňovém řádu. V rámci případné legislativní úpravy je pak nezbytné věnovat pozornost zejména těm plátcům DPH, kteří nemohou uplatnit plný nárok na odpočet, zejména pak plátcům z veřejného sektoru, obcím, školským a zdravotnickým zařízením či finančním institucím, kteří budou nově povinni pod vlastní odpovědností odvádět DPH z celé hodnoty nakoupeného zboží či služeb a tento postup plátcům, pokud možno, co nejvíce usnadnit,“ uvedl viceprezident Komory daňových poradců Petr Toman

Nový zákon o účetnictví je netrpělivě očekáván

Dalším tématem jednání na Ministerstvu financí byl projekt nového moderního zákona o daních z příjmů, který by měl v budoucnu nahradit stávající, v mnoha ohledech zastaralou a nepřehlednou právní úpravu. V následné diskusi přítomní odborníci vyjádřili názor, že nezbytnou podmínkou pro zavedení nového zákona o daních z příjmů, který je těsně před dokončením, by měla být jeho úzká provázanost s novým zákonem o účetnictví. V praxi jsou totiž obě právní úpravy v podstatě neoddělitelné, a proto by pro jejich uživatele měly představovat kompaktní a fungující celek. „Na zcela novém zákoně netrváme. Za důležitou považujeme stabilitu a skutečnou srozumitelnost pro uživatele. Požádali jsme, abychom se ale dále věnovali dílčím oblastem zákona, které povedou ke zjednodušení, jako je například zatraktivnění pravidel pro odepisování majetku,“ uvedl Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy.

„Komora daňových poradců je přesvědčena, že zjednodušit lze daně z příjmů i bez nového zákona. Komplikace vidíme nejenom v politickém tématu výjimek. V této věci předkládá Komora daňových poradců opakovaně své návrhy na zjednodušení současného zákona. Jde například o snížení počtu odpisových skupin, či jiné další změny v oblasti dlouhodobého majetku a daňových výdajů. Kvitujeme, že tyto naše návrhy byly na podzim projednány s Ministerstvem financí,“ dodává vedoucí sekce daně z příjmů právnických osob a člen Prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal.

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, foto Pixabay.

Go to TOP