Zástupci asociace, svazů a komor, včetně ČAK, zabránily zneužití legislativní nouze

V minulých dnech upozornily společnou tiskovou zprávou Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR, Komora daňových poradců spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a také Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR na předem neprojednané přílepky k návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, které s návrhem zákona nesouvisely, a přesto byly Poslaneckou sněmovnou schváleny ve stavu legislativní nouze. Advokátní deník tuto zprávu zveřejnil v příspěvku Stát opět komplikuje zaměstnávání v ČR.

Všechny instituce velmi ocenily, že si senátoři této skutečnosti všimli a při svém projednávání dne 25. února absolutní většinou rozhodli o jejich vypuštění. O den později, při opětovném projednávání v Poslanecké sněmovně, nakonec nebyla schválena ani senátní verze ani původní verze s přílepky.


V této souvislosti by výše zmíněné komory, svazy a asociace chtěly zdůraznit, že nebyly proti vlastnímu návrhu zákona, ani nepožadovaly žádnou změnu jeho parametrů. To, proti čemu se zásadně ohradily a nadále se ohrazují, jsou zmíněné přílepky a způsob jejich schválení. Považují za nepřípustné, aby byl uvedený návrh s popsanými dvěma přílepky předložen v rámci stavu legislativní nouze znovu.

V průběhu projednávání nebylo řádně zdůvodněno, proč je nutné hlásit nová pracovní místa i v situacích, kdy si zaměstnavatel zaměstnance vybere sám a nepotřebuje součinnost Úřadu práce. Jediným argumentem bylo konstatování „Chceme mít přehled.“ Touto argumentací se za chvíli můžeme dostat do situace, kdy pro přehled státu budou muset všichni zaměstnavatelé povinně posílat pracovní smlouvy se všemi jejich dodatky. Považuji za velmi nešťastné, aby vzápětí poté, co obě komory Parlamentu ČR odmítly navrhované změny, snaží se Ministerstvo práce a sociálních věcí předložit Poslanecké sněmovně ke schválení totožný text, a to s oběma přílepky,“ připomněla místopředsedkyně České advokátní komory JUDr. Monika Novotná.


Při projednávání v Senátu opakovaně zazněly argumenty, které jsme uváděli v naší tiskové zprávě. V této souvislosti musíme odmítnout vyjádření paní ministryně Maláčové, která zastává názor, že jde pouze o to, převést údaje, které již zaměstnavatelé mají, do elektronické podoby a odeslat. S tím se neztotožňujeme. Jednoznačně jde o novou administrativní povinnost, která zabere čas a náklady a musela by být promítnuta i do informačních systémů zaměstnavatele,“ uvedl daňový poradce a vedoucí Sekce správy daní a poplatků Ing. Tomáš Hajdušek.

Místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Pavla Břečková, Ph.D., doplnila, že „povinnost oznamovat do 8 dnů nástup a ukončení zaměstnání realizovaného na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti by znamenalo mimo jiné i přepracování pracovních postupů. V praxi je běžnou záležitostí, že jsou tyto dohody předávány ke mzdovému zpracování – často externí účetní – až na konci měsíce, neboť jedinou povinností, v souladu s jejich flexibilitou, je jen odvést srážkovou daň. Administrativní zátěž by se tímto skutečně významně zvýšila.

„V průběhu projednávání nebyla vůbec vysvětlena drakonická pokuta za porušení evidence těchto dohod ve výši až 1 mil. Kč. Argument, že jde o maximální hranici, neobstojí. Pokud by došlo k drobnému provinění, mohl by stát argumentovat, že pokuta ve výši 10 % z maxima je v pořádku, ale to by ve svém důsledku znamenalo 100 tis. Kč, což považujeme za neadekvátní,“ komentoval navrhovaný postih předseda Expertního týmu pro daně a pojištění Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Je třeba také odmítnout opakovaný argument o zneužívání dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. Zneužít lze obecně cokoliv. Při projednávání v Senátu ani při opětovném projednávání v Poslanecké sněmovně ministryně Jana Maláčová, ani autorka pozměňovacího návrhu poslankyně Alena Gajdůšková, nepředložily žádné údaje o tom, jaká část těchto dohod je podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí zneužívána. „Přitom tyto dohody podléhají pravidelné, důkladné a detailní kontrole ze strany správy sociálního zabezpečení. To znamená, že určitý přehled o nich stát má již nyní a má také možnost sankcionovat jejich případné zneužívání. Není sebemenší důvod v této věci dále zatěžovat zaměstnavatele,“ doplnil člen Prezidia Komory daňových poradců a vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob Ing. Bc. Jiří Nesrovnal.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR Ing. Tomáš Prouza, k tomu dodal: „Odmítáme i argument, že uvedené návrhy jsou ve prospěch zaměstnanců. Je tomu přesně naopak. Pokud by vzrostla administrativní zátěž například u dohod o provedení práce, tak zvláště malí zaměstnavatelé by je přestali využívat. Zejména v dnešní složité době by mělo být cílem mít fungující zaměstnavatele, kteří nejsou zavaleni nesmyslnou byrokratickou zátěží a mohou se soustředit na podnikání. Právě to je v zájmu zaměstnanců i státu.

To, že předmětný návrh nesouvisí se současnou situací a už vůbec ne s původní materií, potvrzuje i posunutí jeho účinnosti o 6 měsíců. Z projednávání jednoznačně vyplynulo, že jde o návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl načten poslanci, a ministryně Jana Maláčová v přímém přenosu fakticky potvrdila zneužití stavu legislativní nouze,“ doplnil Tomáš Hajdušek.

Na jeho vyjádření navázal závěrem Ing. Nesrovnal tím, že „z projednávání také vyplynulo, že si Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo vědomo potencionálního nesouhlasu zástupců podnikatelů a odborné veřejnosti s tímto návrhem, a proto de facto zvolilo toto obejití řádného legislativního procesu. Tento postup je nutné zásadním způsobem odmítnout, což platí zvláště v dnešní době. Představitelé státu se neustále diví, proč nejsou dodržována stávající opatření, ale sami zákonná pravidla porušují a v tomto případě zcela flagrantním způsobem zneužívají stav legislativní nouze.

Představitelé komor, svazů a asociace pevně věří, že do budoucna tímto způsobem vláda nebude postupovat a podobné zásadní systémové změny budou předem konzultovány s odbornou veřejností, zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů a budou zohledněny jejich připomínky. V této věci stejně jako v minulosti státu nabízejí své praktické zkušenosti a odborníky.


JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK
Ing. Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní a poplatků KDP ČR
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce DPPO
Ing. Pavla Břečková, Ph.D., místopředsedkyně představenstva AMSP ČR
Ing. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident HK ČR
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda Expertního týmu pro daně a pojištění Svazu průmyslu a dopravy ČR 

Ilustrační foto: www.canva.com

Go to TOP