ČAK se vyjádřila k nájemním smlouvám „Myslíkova“ a „Palác Dunaj“

Aktualizováno! Vzhledem k nezvyklému zájmu médií o interní záležitosti advokátního stavu související s nezbytným zajištěním takových provozních podmínek, jež umožňují České advokátní komoře plnění zákonem stanovených povinností, považuje vedení Komory za nutné podat podrobnou informaci o genezi jednání, jež finalizovalo jednak uzavřením nájemní smlouvy zajišťující po dobu rekonstrukce Paláce Dunaj náhradní prostory, jednak uzavřením nájemní smlouvy, která kontinuálně (!) naváže na původní nájemní smlouvu, uzavřenou ohledně prostor v Paláci Dunaj v roce 2004 na dobu určitou, do 31. prosince 2034! Již v úvodu je třeba zdůraznit, že bylo od začátku jasné, že obě nájemní smlouvy musejí být svou podstatou „spojenými nádobami“ a při komplexním řešení vzniklé situace logicky navazující. Jednání související s generální rekonstrukcí Paláce Dunaj vede Komora již od září 2017, přitom o základním obsahu jednání byl advokátní stav průběžně informován, což potvrzuje i podrobný souhrnný přehled na konci tohoto příspěvku!

Když bylo najisto postaveno, že rozhodnutí o rekonstrukci nemůže Komora jakkoli ovlivnit, trvalo vedení ČAK na takovém řešení, jež bude reflektovat skutečnost, že na základě dosavadní smlouvy byly až do roku 2034 zajištěny v Paláci Dunaj prostory pro chod Matriky ČAK, Kontrolního oddělení, Oddělení pro věci kárné, Odboru výchovy a vzdělávání, to vše včetně jednacích sálů pro vzdělávání koncipientů, advokátů, sálů pro jednání Kontrolní rady, Kárné komise či Odvolací kárné komise (1 240 m2; 325 Kč/m2/měsíc), dále že v kontaktu se sídlem Komory musí být po dobu rekonstrukce zajištěny náhradní prostory.

O konkrétních výsledcích jednání vedených s vlastníkem Paláce Dunaj, jež následně vedly ke koncipování konkrétních smluvních závazků, byli členové Kontrolní rady, ale mj. též členové Kárné komise a Odvolací kárné komise informováni na společném výjezdním zasedání v roce 2019. Je na místě ještě připomenout, že všechny orgány ČAK byly obeznámeny s faktickým (nevyhovujícím) stavem stávajících pronajatých prostor, jež přinejmenším vyžadovaly nemalé úpravy a opravy.

V průběhu ledna až května 2020 byla s vlastníkem Paláce Dunaj vedena řada složitých jednání, jež byla ze strany ČAK v první řadě zaměřena na zajištění dostatečných náhradních prostor, a to při technickém zabezpečení umožňujícím komplexní chod Komory. Tato jednání vyústila v zajištění prostor pro Odbor výchovy a vzdělávání, Kontrolní oddělení, Oddělení pro věci kárné, včetně zajištění přednáškových místností s možným ad hoc nájmem prostor na PF UK a v komplexu Mánes (pro Matriku ČAK byly upraveny prostory ve dvorním traktu Kaňkova paláce). Každé informované osobě bylo jasné, že uzavření nájemní smlouvy Myslíkova bylo primární a podmiňovalo možné pokračování v jednání o nájemní smlouvě Dunaj, jež by kontinuálně navazovala na původní smlouvu z roku 2004 a sanovala přerušení nájemních práv ČAK, jež Komoře svědčila do roku 2034.

Smlouva Myslíkova byla z výše uvedených důvodů uzavřena již 29. dubna 2020, a to mj. za těchto podmínek: předmět nájmu 675 m2; úspora na straně ČAK za cca dva roky předpokládané rekonstrukce 5 118 325 Kč.

Po uzavření smlouvy Myslíkova byla dokončena jednání ohledně nájemní smlouvy Dunaj, přitom návrh nájemní smlouvy byl předložen představenstvu ČAK ke schválení 19. května 2020. I když je mimo rozumnou pochybnost, že řešení situace podmíněné rozhodnutím o rekonstrukci Paláce Dunaj bylo nezbytné pro zajištění provozu Komory (plnění zákonných povinností) a nepodléhá ani projednání, ani souhlasu Kontrolní rady, přesto představenstvo postupovalo analogicky ve smyslu čl. 64 odst. 3 Organizačního řádu ČAK a nájemní smlouvu schválenou představenstvem předložilo předsedovi Kontrolní rady. Předseda Kontrolní rady ve spolupráci s místopředsedkyní KR rozeslali nájemní smlouvu k posouzení členům ekonomické sekce a teprve poté, mj. i na základě souhlasného vyjádření členů ekonomické sekce ze dne 20. května 2020, předseda ČAK nájemní smlouvu dne 29. května 2020 podepsal. Pro úplnost, a při opakovaném zdůrazňování nezbytné kontinuity nové a předešlé nájemní smlouvy Dunaj, se konstatuje, že předmětem smlouvy jsou prostory o celkové výměře 1 510 m2 (rozdíl 270 m2), nájemné bylo sjednáno za obdobných finančních podmínek jako v předešlé smlouvě (mírné navýšení reflektuje výrazné zlepšení kvality pronajatých prostor a jejich vybavení), navíc bylo uvedené „novelizace“ nájemního vztahu využito v tom smyslu, že doba nájmu bude činit 30 let od zahájení užívání rekonstruovaných prostor, tj. cca do r. 2052.

Na závěr považujeme za nutné zdůraznit, že letitá jednání s vlastníkem Paláce Dunaj vedlo vedení Komory nejen ve směru dosažení optimálních obchodních podmínek, ale též tak, aby vnitřní členění rekonstruovaných prostor vyhovovalo jednak stále se zvyšujícím potřebám optimálního výkonu veřejné správy advokacie, jednak se vším všudy odpovídalo těm požadavkům dnešní moderní doby, jež jsou kladeny na vzdělávací systémy, ať již ve vztahu k povinnému vzdělávání koncipientů, tak např. ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání advokátů. A jsme přesvědčeni, že dosažené výsledky zaručí mj. to, že ČAK bude v nejbližší době disponovat jedním z nejmodernějších advokátních vzdělávacích center v Evropě. O těchto a jiných skutečnostech je každý z advokátů oprávněn se v sídle Komory přesvědčit studiem předmětné nájemní smlouvy Dunaj, (mj. seznámit se s ujednáním o výši nájemného, která tvoří důvěrnou část předmětné smlouvy), jak to před několika dny učinila např. kolegyně JUDr. Klára Samková.

 

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK

JUDr. Petr Čáp, tajemník ČAK

Mgr. Miroslava Sedláčková, vedoucí Odboru hospodářského a organizačního


Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech zvedla zjevně neoprávněná vlna kritiky směřující na nízkou informovanost ze strany ČAK ohledně nájemních smluv „Myslíkova“ a „Palác Dunaj“, sumarizujeme níže, jakými informačními kanály s advokátní veřejností Česká advokátní komora komunikuje, kde a kdy byly příslušné informace k nájemním smlouvám zveřejněny a vždy byly a nadále jsou veřejnosti zcela přístupné:

Ústředním rozcestníkem jsou webové stránky ČAK www.cak.cz. Zde jsou uveřejňovány mj. zápisy z představenstva – viz níže.
Několik týdnů zde byl umístěn rovněž speciální banner, upozorňující na stěhování pracovišť ČAK z Paláce Dunaj po dobu jeho rekonstrukce. Stejný banner byl umístěn i zde, na Advokátním deníku.

 

Advokáti a advokátky jsou pravidelně informováni o dění na Komoře a v advokacii prostřednictvím Newsů a Rychlých zpráv z představenstva, které dostávají do svých e-mailových schránek – viz níže.

Dalšími významnými komunikačními kanály jsou Twitter @CAK_cz, zpravodajsko-odborný portál Advokátní deník www.advokatnidenik.cz a tištěný stavovský časopis Bulletin advokacie, který je distribuován všem advokátům a koncipientům. Dostupný je rovněž on-line: ZDE na Advokátním deníkuwww.cak.cz ZDE.

Pokud jde o informace o rekonstrukci Paláce Dunaj, uvádíme níže jejich přehledný souhrn, tak jak byly postupně zveřejňovány a byly a jsou přístupné všem osobám, které se o danou problematiku zajímají:

Zápisy z představenstva: 

Zápis z 21. schůze 9. a 10. září 2019 – bod 14 b)

Byla podána souhrnná informace o užívání prostor Paláce Dunaj před rekonstrukcí.

Zápis z 22. schůze 14. a 15. října 2019 – bod 7 – k bodu 14 b)

Předseda informoval představenstvo o situaci ohledně nájmu prostor v paláci Dunaj, zejména pak tlumočil sdělení stávajícího vlastníka, že začátek generální rekonstrukce objektu by měl být zahájen po dubnu 2020, tzn. se stěhováním do náhradních prostor je třeba počítat koncem prvního kvartálu 2020. Dr. Jirousek zároveň sdělil, že probíhají seriózní jednání jak ohledně zajištění náhradních prostor, tak ohledně nájmu nových prostor v paláci Dunaj, jež jsou projektovány v součinnosti s ČAK a dle požadavků zástupců ČAK. Představenstvo vzalo informaci na vědomí a pověřuje vedení ČAK, aby danou situaci pečlivě sledovalo a řešilo.

Zápis z 23. schůze 11. a 12. listopadu 2019 – bod 1 – k bodu 7/14 b)

Předseda informoval mj. členy představenstva, že v rámci opakovaných schůzek s vlastníkem paláce Dunaj byly dořešeny veškeré detaily ohledně náhradních prostor a jejich obsazení. 

Zápis z 28. schůze 21. dubna 2020 – bod 5 b) – pozn. před podpisem smluv!

Předseda konstatoval, že představenstvo ve smyslu článku 9 organizačního řádu České advokátní komory přijalo mimo schůzi s níže uvedenými výsledky hlasování, jež proběhlo ve dnech 17. až 20. dubna 2020, toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí stručnou informaci s názvem Nájem prostor – Myslíkova ul. a Palác Dunaj po rekonstrukci, která bude přílohovou součástí zápisu z 28. schůze představenstva z 21. dubna 2020. Předseda dále informoval, že jak návrhy, tak přílohy předjednávaných smluv (situační plány předmětu nájmu v Paláci Dunaj atd.) jsou kdykoli k nahlédnutí na Hospodářském odboru ČAK. Předseda, tajemník a Mgr. Sedláčková se ve spolupráci s místopředsedkyní JUDr. Novotnou pověřují finalizací příslušné smluvní dokumentace.

Zápis z 29. schůze 19. května – bod 6 a)

Předseda informoval, že představenstvo ve smyslu článku 9 organizačního řádu České advokátní komory přijalo mimo schůzi s níže uvedenými výsledky hlasování, jež proběhlo ve dnech 15. až 18. května 2020, toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh nájemní smlouvy, kterou si Česká advokátní komora pronajme na 30 let prostory specifikované dále v článku I. této smlouvy v Paláci Dunaj, tedy budově č. p. 138 na adrese Národní 10, Praha 1. Představenstvo ukládá předsedovi České advokátní komory, aby tuto nájemní smlouvu jménem České advokátní komory uzavřel.

Zápis z 30. schůze 15. a 16. června – bod 4 – k bodu 6 a)

Předseda informoval, že Ekonomická sekce kontrolní rady ČAK odsouhlasila nájemní smlouvu „Dunaj“ a nájemní smlouvu „Myslíkova“, to vše s tím, že předseda obě tyto smlouvy podepsal.

Zápis z 31. schůze 14. a 15. září – bod 12 d)

Předseda přednesl návrh na jmenování členů výběrové komise pro výběr dodavatele na vytvoření architektonické studie a projektové dokumentace ohledně zařízení a vybavení nebytových prostor v rekonstruované části paláce Dunaj. Představenstvo jednohlasně odsouhlasilo výběrovou komisi v tomto složení: JUDr. Jirousek, JUDr. Novotná, JUDr. Čáp, JUDr. Schejbalová, Mgr. Sedláčková.


Zápisy z jednání Kontrolní rady:

Zápis z 16. a 17. 10. 2019 – č.j.: 08.01-000001/19-010

Mgr. Miroslava Sedláčková, vedoucí hospodářského a organizačního odboru, informovala o plánované kompletní rekonstrukci paláce Dunaj s tím, že náklady na přestěhování do náhradních prostor během rekonstrukce uhradí Palác Dunaj, zároveň seznámila Kontrolní radu s projektem budoucího předmětu nájmu. JUDr. Jirousek poděkoval za pozvání a ve svém vystoupení se věnoval následujícím i rekonstrukci paláce Dunaj – počátkem dubna 2020 by mělo začít stěhování odboru výchovy a vzdělávání, kontrolního oddělení a oddělení pro věci kárné do náhradních prostor.

Zápis z 15. 11. 2019 – č.j.: 08.01-000001/19-011

Informace o postupu rekonstrukce a o tom, že se Kontrolní rada na svém zasedání bude scházet na adrese Myslíkova 8, kam kromě jiných oddělení a odborů, bude přesunuto i kontrolní oddělení.

Zápis z 14. 2. 2020 – č.j.: 08.01-000001/20-002

JUDr. Střížová informovala o stěhování kontrolního oddělení do ulice Myslíkova 8.

Rychlé zprávy ČAK:

č. 19 z 24. září 2019 – bod 5

Pod vedením ČAK probíhá v současné době řada konzultací a přípravných jednání, jež se týkají prostor v Paláci Dunaj (v roce 2020 má začít generální rekonstrukce objektu) a prostor v Kleinově paláci v Brně (v současně probíhá soudní spor o platnost výpovědi nájmu učiněné vlastníkem městem Brno vůči společnosti, s níž má ČAK uzavřenu podnájemní smlouvu).

 č. 20 z 20. listopadu 2019 – bod 1

Na závěr zasedání Kontrolní rady ČAK podal předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek obsáhlou informaci o činnosti představenstva a také o rekonstrukci Paláce Dunaj, zajištění náhradních prostor a o souvisejících nákladech.

č. 26 z 29. května 2020 – bod 5

Podrobná informace o kompletním přestěhování příslušných odborů ČAK a školicího centra z Paláce Dunaj do nových prostor a informace o tom, že se podařilo dohodnout opětovný dlouhodobý nájem ČAK v budoucích prostorách rekonstruovaného paláce Dunaj se zaměřením na zajištění odpovídajícího školicího a vzdělávacího centra ČAK.

 č. 29 z 2. října 2020 – bod 2

Informace o tom, že vedení ČAK schválilo budoucí podobu pronajatých prostor v Paláci Dunaj. O finální podobě nebytových prostor a mimo jiné i budoucího vzdělávacího centra Komory, které má v nájmu ČAK, jednalo ve čtvrtek 3. září 2020 vedení Komory se zástupci investora rekonstrukce Paláce Dunaj. V souladu s uvedeným jednáním přednesl na jednání představenstva předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek návrh na ustavení výběrové komise pro výběr dodavatele architektonické studie a projektové dokumentace na zařízení a vybavení uvedených prostor. Ustavení komise i její složení představenstvo ČAK jednohlasně odsouhlasilo.

News:

č. 4-5/2020

č. 6/2020

č. 7/2020

Informace o stěhování pracovišť ČAK z Paláce Dunaj po dobu jeho rekonstrukce.

Twitter:

Informace o stěhování pracovišť ČAK z Paláce Dunaj po dobu jeho rekonstrukce (13.5.)

 

Advokátní deník:

Informace o stěhování pracovišť ČAK z Paláce Dunaj po dobu jeho rekonstrukce (13.5.)

Informace o nájemních smlouvách (poprvé vyšlo 30. října 2020).

 

Bulletin advokacie:

BA 03/2020 – str. 6

BA 04/2020 – str. 9

BA 05/2020 – str. 8

BA 06/2020 – str. 6

Informace o stěhování pracovišť ČAK z Paláce Dunaj po dobu jeho rekonstrukce. V každém čísle tomuto tématu byla věnována jedna celostrana v rubrice Aktuality.

 

Autor: redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP