Vzdělávání advokátů a koncipientů ČAK prodělává on-line restart

Každoročně kolem 160 seminářů pro advokátní koncipienty, 40 školení pro advokáty, to vše jen v Praze, o něco méně pak v Brně a další desítky konferencí a dalších akcí v ostatních regionech po celé republice. Takové bylo vzdělávání advokátů zajišťované Českou advokátní komorou do března loňského roku. A jaké bude poté, kdy pro ně letošní jaro a následně hlavně tyto podzimní dny a týdny připravily náročnou zatěžkávací zkoušku? Přesune se ze sálů a fakultních aul pouze do virtuálního prostředí?

Koncepci online vzdělávání připravujeme již od jara 2020. V průběhu doby jsme zjišťovali možnosti realizace tohoto vzdělávání jak vlastními silami Komory, tak externími subjekty, přičemž byla zvažována veškerá, a to nejen ekonomická, kritéria obou řešení,“ uvedl JUDr. Radim Miketa, člen představenstva ČAK, v jehož gesci je právě vzdělávání advokátů.

Dosavadní poznatky z tohoto průzkumu projednal v září Výbor pro výchovu a vzdělávání a v nejbližších dnech by o zvoleném řešení mělo rozhodnout představenstvo ČAK.

„Doposud zaznívají poměrně jednoznačné závěry, že on-line vzdělávání by mělo být pouze doplňkem klasických seminářů a školení, když zejména v oboru práva se jeví osobní kontakt lektora s posluchači jako nanejvýš vhodný. Domnívám se také, že je užitečné, aby se advokáti a advokátní koncipienti při podobných setkáních potkávali a navzájem se seznamovali, což považuji za přínosné nejen pro jejich vlastní profesní kariéru, ale i pro utužování stavovské pospolitosti. Komora však bude připravena i na to, pokud by byl on-line způsob vzdělávání jediný možný s ohledem na vnější okolnosti,“ dodal doktor Miketa.

Jak se s novou situací sžívají lektoři, kteří dlouhodobě spolupracují s ČAK a jak se připravují na online formy dalšího vzdělávání?

Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Simon je zvyklý pracovat s powerpointovými prezentacemi, které jsou použitelné i pro webináře, takže v tomto ohledu se pro přípravu jeho seminářů nic nemění. Navíc s online výukou ve formě webinářů má dobré zkušenosti.
Největší výhodou on-line vzdělávání je podle mě úspora času potřebného pro cestování a s tím souvisejících nákladů. A v dnešní době i bezpečnost z pohledu zdraví,“ uvedl JUDr. Simon.
Naopak nevýhody on-line vzdělávání jsou podle něho většinou dány nedostatečnou kompetencí při zacházení s technickým vybavením na straně účastníků, což je ale dobře řešitelné, a případnými nedostatky ve fungování techniky, jako je kolísavá rychlost internetového připojení a podobně. „Z mé zkušenosti ale výhody on-line vzdělávání nad jeho nevýhodami výrazně převládají,“ uzavřel soudce NS.

Soudci Ústavního soudu JUDr. Jaromíru Jirsovi kvůli další vlně koronavirové epidemie zatím všechny semináře jen odpadly. První konkrétní zkušenost s on-line výukou teprve zažije. „Tento pátek mě ale čeká on-line premiéra, tak uvidím, jak se budu muset přizpůsobit. Proto zatím na nové podobě webinářů nepracuji,“ svěřil se Advokátnímu deníku JUDr. Jirsa a dodal, že osobní kontakt považuje za nenahraditelný. „On-line výuku beru jako nutnou náhražku a provizorium a doufám, že se co nejdříve vrátíme zase do normálu.“

Další ze stálých lektorek ČAK – ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., má semináře a školení připravené tak, že je může vést v distanční nebo prezenční podobě a počítá s tím, že tento model ji bude ještě nějakou dobu provázet.

„Vyučuji na dvou vysokých školách a naživo jsem stihla na jaře odučit jen část výuky, po zbytek semestru jsem přešla na distanční výuku a se studenty jsme letní semestr ve všech mých předmětech zakončili úspěšně. Stávající zimní semestr už máme jen distanční,“ řekla AD JUDr. Šustrová, která má s on-line výukou přes MS Teams a Cisco webex meetings zkušenosti nejen na vysokých školách a ČAK, ale i v resortu ČÚZK, kde vede semináře pro zaměstnance katastrálních úřadů z celé republiky a také semináře pro veřejnost.

Na vzdělávání bychom neměli rezignovat, a to ani v současné situaci. On-line výuka je dobrá v okamžiku, kdy nelze vzdělávat prezenčně. Je to určitá náhražka, sice fajn, ale na můj vkus je sterilní. Při živém setkání existuje bezprostřední interakce, posluchači se ptají a já ráda odpovídám, občas může dojít i na názorovou neshodu, ale funguje vzájemná chemie, která může vzniknout jen při osobním kontaktu,“ uzavřela debatu o výhodách a nevýhodách on-line vzdělávání ředitelka kanceláře ředitele pražského katastrálního úřadu.

Soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michal Králík, Ph.D., zatím neregistruje požadavek na pořádání výhradně on-line výukových kurzů. „Minulý týden jsem přednášel pro soudce, v sále jich bylo přítomných šest a dalších zhruba 350 jich bylo připojeno on-line. Účastníci připojení na dálku neměli žádnou možnost se aktivně semináře účastnit, takže žádná praktická zkušenost,“ posteskl si Mgr. Králík a dodal, že to nicméně neznamená, že je odpůrcem on-line seminářů. „Jen se mi zdá, že právnický stav  je trošku konzervativní a možná vždy bude preferovat přímý kontakt s lektorem.“
Podle magistra Králíka je hlavní a jednoznačnou nevýhodou webinářů absence přímé vazby a odezvy od účastníků seminářů. „Jsem zvyklý hodně s nimi diskutovat a vysvětlovat s pomocí flipchartu, což on-line výuka neumožňuje,“ vysvětlil.

Také JUDr. Daniela Kovářová jako garant advokátního vzdělávání v ČAK a jeho pravidelná lektorka se od jara zamýšlí nad jinou koncepcí svých přednášek a seminářů. „Už jsem vyzkoušela snad všechny možné technické prostředky, systémy a aplikace. Otestovala jsem sama sebe jako účastníka konference, jako vystupujícího, jako lektora i jako pořadatele vzdělávacích akcí. V Unii rodinných advokátů jsme rozjeli webináře přes Skype a Teams, s kamarádkami a s rodinou diskuse přes Duo, na ČAK testujeme další možnosti. Prostě přemýšlím, zkouším, testuju a těším se, co přinese budoucnost.“

Jako všichni ostatní přednášející si je vědoma toho, že největší úkol teď leží právě na lektorech. Posluchači totiž udrží pozornost kratší dobu, mnohem méně a laxněji reagují a také jejich menší počet reakcí a dotazů má zpětně vliv na aktivitu vyučujícího. „Proto nestačí stávající obsah prezentací přenést do nové formy. Nikoho by to nezaujalo. Musíme přijít na větší variabilitu, kratší úseky, více zapojených lektorů a diskutujících… Naše prezentace musí vypadat jinak, stejně jako informace, které předáváme posluchačům.“

Doktorka Kovářová si udělala osobní statistiku, podle které on-line vzdělávání preferuje jen 10 procent dospělých. Ostatní dávají přednost prezenční výuce a její on-line verzi považují za nedostačující právě proto, že chybí sociální kontakt a vliv lektora na skupinu, že posluchači jsou náchylní na vzruchy odjinud a třeba i to, že monitor zkresluje reakce. Přesto i podle ní nelze jisté výhody on-line vzdělávání upřít. „Nespornou výhodou je přístup odkudkoliv, při nahrávání webináře je to pak možnost jeho zpětného zhlédnutí, což umožní účast na něm i zájemcům, kteří mají v době výuky kolidující aktivity.“

Na závěr je třeba zmínit, že několik webinářů a on-line seminářů jak pro koncipienty tak advokáty již ČAK realizovala a akce proběhly vesměs s pozitivními ohlasy. „Dosavadní řešení je však spíše provizorní a pro organizaci, evidenci a další související činnosti mimořádně náročné na zpracování,“ dodal člen představenstva ČAK JUDr. Radim Miketa.

Jednu z on-line výhod právě v těchto dnech oceňují i pracovnice Odboru výchovy a vzdělávání ČAK, který se kompletně celý ocitl v nařízené karanténě kvůli prokázanému výskytu onemocnění Covid-19. „Naše semináře v Praze tak najednou nemá po dobu karantény administrativně kdo zajistit. I když jsou v on-line režimu, je potřeba mnoho administrativních úkonů s osobní účastí, aby seminář mohl proběhnout. Za normálních okolností bychom akce plánované v tomto týdnu museli všechny zrušit. Jelikož výhodou on-line výuky je, mimo jiné i to, že není „svázána“ místem konání semináře, tak se díky operativní součinnosti lektorů a kolegyň brněnské pobočky podařilo část plánovaných seminářů přesunout na naši pobočku v Brně, odkud se nakonec uskuteční,“ s potěšením konstatovala vedoucí tohoto odboru Ing. Lenka Matoušková.  

Už dnes je jisté, že koronavirus změní vše, co jsme znali a měli „vyzkoušené“, a to i v oblasti vzdělávání. Z tohoto důvodu připravuje ČAK nové, komplexní a ekonomické řešení, které by mělo zvýšit uživatelský komfort lektorů, organizátorů, ale zejména posluchačů.

PhDr. Dagmar Koutská
Foto: Advokátní deník

Go to TOP