Evropští žalobci složili slavnostní slib před Soudním dvorem EU

Po vzájemné dohodě dosažené 16. října loňského roku jmenovaly Evropský parlament a Rada Evropské unie paní Lauru Codruţa Kövesi první evropskou nejvyšší žalobkyní. V létě tohoto roku, konkrétně rozhodnutím z 27. července 2020, jmenovala Rada Evropské unie první evropské žalobce. K oficiálnímu zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce se konala 28. září 2020 od 11 hodin na Soudním dvoře Evropské unie slavnostní ustavující schůze.

 

Při této příležitosti vystoupili předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts a paní Laura Codruţa Kövesi.

V průběhu ustavujícího zasedání se evropská nejvyšší žalobkyně a evropští žalobci slavnostně zavázali dodržovat povinnosti vyplývající z jejich funkcí.

Vedle paní Laury Codruţa Kövesi (RO) slavnostní závazek převzali: Frédéric Baab (FR), Cătălin-Laurențiu Borcoman (RO), Jaka Brezigar (SI), Danilo Ceccarelli (IT), Gatis Doniks (LV), Yvonne Farrugia (MT), Teodora Georgieva (BG), Daniëlle Goudriaan (NL), José Eduardo Guerra (PT), Petr Klement (CZ), Tomas Krušna (LT), Tamara Laptoš (HR), Katerina Loizou (CY), Ingrid Maschl-Clausen (AT), Juraj Novocký (SK), Andrés Ritter (DE), Maria Concepción Sabadell Carnicero (ES), Gabriel Seixas (LU), Kristel Siitam-Nyiri (EE), Harri Tiesmaa (FI), Yves Van Den Berge (BE) a Dimitrios Zimianitis (EL), a to v následujícím znění:

„Slavnostně se zavazuji vykonávat své povinnosti zcela nezávisle v zájmu Unie jako celku a nevyhledávat ani nepřijímat pokyny od žádné osoby či entity mimo Úřad evropského veřejného žalobce. Rovněž se zavazuji dodržovat povinnost zachovávat důvěrnost všech informací v držení Úřadu evropského veřejného žalobce.“

Mgr. Petr Klement

Mgr. Petr Klement působil od roku 2000 u státního zastupitelství, od roku 2004 pak ve funkci státního zástupce. Nejprve pracoval u Městského státního zastupitelství v Brně, kde se zabýval hospodářskou trestnou činností, od roku 2006 byl státním zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství, kde pracoval na mezinárodním odboru, v kabinetu nejvyššího státního zástupce a na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality se specializací na ochranu finančních zájmů Evropské unie a na kybernetickou kriminalitu.

Účastnil se několika zahraničních misí. V roce 2007 působil v jednotce Eurojust ve funkci vyslaného národního experta. V letech 2010–2012 se podílel na misi EU Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX, kde vykonával exekutivní mandát v regionu Kosovské Mitrovici. V letech 2013–2014 působil také ve funkci státního zástupce vyslaného k projektu EU – IPA 2010 na potírání organizovaného zločinu a korupce v Albánii.

V lednu 2017 byl Mgr. Petr Klement zvolen Evropským parlamentem, Radou a Komisí do Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde doposud vykonává pětiletý mandát. V jeho rámci řeší priority vyšetřování, systémové fungování úřadu OLAF, ochranu jeho nezávislosti, ale i důležité případy, které si Dozorčí výbor vyžádá. Dne 27. července 2020 byl jmenován žalobcem Soudního dvora EU.

 

Úřad evropského veřejného žalobce je nezávislou institucí EU pověřenou vyšetřováním a trestním stíháním pachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Evropské unie (např. podvody, korupce, přeshraniční podvody na DPH překračující 10 milionů eur) a jejich postavením před soud. Úřad evropského veřejného žalobce za tím účelem provádí úkony vyšetřování a trestního stíhání a vykonává před příslušnými soudy členských států úlohu žalobce. Úřad sídlí v Lucemburku. Evropští žalobci jsou jmenováni na funkční období šesti let bez možnosti obnovy. Na konci tohoto období ale může Rada rozhodnout o prodloužení funkčního období o nejvýše tři roky.

V současné době se této posílené spolupráce účastní 22 členských států – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

 

Zdroj: curia.europa.eu
Foto: curia.europa.eu a EPPO

Go to TOP