Advokacie jako strážce právního státu nejen v ČR, ale v celé Evropě

S dopadem pandemie dolehla na řadu evropských zemí mnohá legislativně problematická opatření, kterým se však advokacie napříč celou Evropou snaží intenzivně čelit. Česká advokátní komora veškeré legislativní kroky bedlivě sleduje a své poznatky sdílí i na mezinárodním poli, kde se setkala s velkou podporou. A nejen to, v mnoha případech ČAK udávala směr a byla vzorem i pro ostatní evropské komory.

Komora v Advokátním deníku uveřejnila postupně dvě svá stanoviska k vládním návrhům zákona, v nichž se vyjadřovala o ústavnosti a mezích způsobu omezování lidských práv a základních svobod v souvislost s pandemií COVID-19. Jde o stanovisko z 6. května 2020 o vládním návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jehož projednávání bylo přerušeno, a o vyjádření k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020, a o změně některých souvisejících zákonů.

K oběma těmto vyjádřením ČAK přistoupila proto, že oba zmíněné návrhy zacházejí ve snaze vyřešit šíření nemoci COVID-19 příliš daleko, a to jak co do vhodnosti a legitimity výběru právního instrumentu, tak především v omezování základních lidských práv a svobod, porušování principů právního státu, či systému dělby moci v demokratické zemi. Přestože se může na první pohled zdát, že zmíněná vyjádření komentují pouze konkrétní aktuální legislativní iniciativy vlády pro období nouzového stavu a po něm, zvolené formulace si kladou rovněž za cíl, aby se výkonná moc pokud možno vyvarovala podobným návrhům i do budoucna, či přinejmenším, aby se odborná veřejnost dokázala v problematice lépe orientovat, a nebála se případně zasáhnout.

O předmětných stanoviscích ČAK informovala i na půdě Rady evropských advokátních komor (CCBE), v rámci které vznikla informační platforma o dopadech pandemie COVID-19 a opatřeních přijatých na úrovni jednotlivých členských států EU. CCBE rovněž založila novou pracovní skupinu, která v následujících týdnech zanalyzuje obdržená data, na jejichž základě identifikuje otázky, které je potřeba na evropské úrovni řešit okamžitě pro eliminaci dopadů pandemie v oblasti přístupu ke spravedlnosti.

Česká advokátní komora informovala rovněž europoslance Evropského parlamentu, kteří by analýzy ČAK mohli využít i při své činnosti. Zahraniční kolegové i mnozí europoslanci informace velmi uvítali a vyjádřili svou podporu. Jejich reakce (prozatím k prvnímu stanovisku) zejména spočívaly v ocenění apolitičnosti prohlášení a jeho možného dosahu. Podobná stanoviska totiž nejsou často předmětem sdílení na mezinárodní úrovni, i v médiích na národní úrovni jsou poměrně vzácná, přičemž zejména otázka nutnosti a vhodnosti projednávání nových legislativních aktů v rámci nouzového stavu, tedy bez řádného projednání v parlamentu, je otázka, která je všem státům důvěrně známá, přestože s obsahem návrhu zákona souzní. Dle zahraničních kolegů i pouze tento aspekt může být velmi problematický a měla by se o něm vést přeshraniční diskuse.

Např. kolegové z Bar Council, advokátní komory sdružující advokáty (barristery) z Anglie a Walesu, v dopise adresovaném ČAK potvrzují, že „pandemie je těžkou zkouškou, jak pro nás osobně, tak pro nás jako společnost. Naši profesi bezesporu poškodila. V mnoha jurisdikcích omezila přístup ke spravedlnosti a v některých případech způsobila krizi právních států. Je proto obzvláště důležité, aby naše advokátní komory a jejich členové spolupracovali na ochraně těchto pilířů společnosti. Pokud vlády přijímají mimořádná opatření ve jménu veřejného zdraví, jež nejsou zákonná, striktně nezbytná, přiměřená či časově omezená, musíme proti nim vystoupit. Jsme rádi, že můžeme vidět výměnu zkušeností a nejlepších postupů mezi komorami, která nám všem umožní činit lepší politická rozhodnutí a zachovat přístup ke spravedlnosti. V době krize je pro nás takové sdílení velmi přínosné, a proto bychom vám chtěli poděkovat. Je důkazem síly našich mezinárodních vztahů, které, jak věříme, se v tomto čase ještě posílí.

ČAK též jako jedna z prvních evropských advokacií vyslovila svoji solidaritu a podporu ostatním advokátním komorám prostřednictvím osobních dopisů předsedy ČAK.

Koronavirová epidemie se stala důkazem toho, že společně zapojené síly evropské advokacie zafungovaly jako strážci právního státu napříč Evropou s odhodláním chránit sdílené společné hodnoty.

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D.
Mgr. Alžběta Recová
Foto: CCBE

 

Go to TOP