Unie obhájců ČR apelovala na soudy ohledně kolizí nařizovaných jednání

Unie obhájců ČR se obrátila na předsedy soudů v souvislosti s aktuální situací odročovaných a odročených trestních, jakož i civilních věcí. Od poloviny března došlo fakticky k odročení všech jednání soudů, a to zpravidla bez nařízení nových jednacích termínů. Lze očekávat, že v průběhu nejbližších dvou či tří týdnů bude docházet k opětovnému nařizování odročených věcí a současně budou nařizovány soudní roky i ve věcech nově napadlých a dojde objektivně ke značné kumulaci jednání. 

Většina obhájců a advokátů se tak dostane v nejbližších měsících do situace neobvyklého počtu kolizí a extrémně vysokého počtu žádostí o odročení.

Unie obhájců ČR proto apelovala prostřednictvím předsedů soudů na soudkyně a soudce, aby při stanovování termínů, pokud možno zohledňovali vzniklé kolize, a pokud to bude jen trochu možné, vyžádali si i neformální cestou informaci o již nařízených jednáních obhájců či právních zástupců. Jedině tak se lze vyhnout ultimativnímu nařizování a zamezit neřešitelným situacím z hlediska povinnosti obhájců a advokátů obecně.

Na dokreslení situace Unie obhájců ČR podotkla, že mnozí klienti odmítají komunikovat prostřednictvím moderních technologií a splnění všech povinností spojených s řádnou přípravou na odročená jednání tak bude pro advokáty v krátkém čase náročnější. I z tohoto důvodu lze očekávat žádosti o odročení nařízeného jednání, bez ohledu na dikci zákona.

Unie obhájců ČR apelovala i na své členy a advokáty obecně, aby vycházeli soudům vstříc v těchto věcech, hájíce jak čest stavu, tak obecně právní stát a profesní etiku.

Na výzvu již pozitivně reagovala řada předsedů soudů a stejně jako předseda Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Václav Čapka, požádali soudce o shovívavost při možných kolizích nařízených jednání.

Redakce AD

Foto: Pixabay

Go to TOP