Zrušení institutu přísedících v občanských sporech vládou neprošlo

Vláda na své schůzi 24. února 2020 projednala a posoudila návrh zákona o zrušení institutu přísedících v občanských sporech, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu zákona nesouhlasné stanovisko.


Civilní pře by podle návrhu poslanců TOP 09 rozhodovali u okresních soudů výhradně soudci. Předkladatelé poukazovali na to, že nynější praxe soudních senátů není přínosná a hospodárná. Zákon totiž neklade na přísedící žádné zvláštní požadavky, navzdory tomu mohou soudce přehlasovat.

Vláda konstatovala, že řešení nastavení institutu přísedících je předmětem vládního návrhu zákona o soudech a soudcích a dalších souvisejících zákonů, který je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně. V úpravě obsažené v tomto vládním návrhu zákona se omezuje podíl přísedících na rozhodování v trestněprávních řízeních ve smyslu ponechání možnosti takto rozhodovat o zvlášť závažných zločinech s výjimkou zvlášť závažných zločinů hospodářské a majetkové povahy. Rozhodování v Senátu tak bude omezeno na skupinu nejzávažnějších trestných činů, mezi nimiž zůstávají především ty násilné. Navržená úprava vyplývá ze shody v rekodifikační komisi k novému trestnímu řádu.

Vláda upozornila, že návrh na úplné zrušení přísedících v civilním řízení byl v rámci přípravy novely zákona o soudech a soudcích také diskutován, nicméně vzhledem k převažujícímu nesouhlasu s tímto řešením jak ze strany zástupců justice, tak některých dalších připomínkových míst, byla tato varianta vyloučena.

Vláda je toho názoru, že institut přísedících má v českých podmínkách letitou a nezastupitelnou tradici a jeho případnému zrušení by měla předcházet důkladná analýza dopadů tohoto kroku na rozhodování soudů. Vláda v této situaci považuje za nezbytnou širší odbornou diskusi o dílčích úpravách institutu přísedících.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP