Vstupy advokátů do soudů jsou důstojné, pozor však na zbytečné incidenty

K 1. lednu 2022 vstoupila v účinnost novela zákona o soudech a soudcích, která mimo jiné upravila otázku vstupu advokátů do soudních budov. Dle stávajícího právního stavu tak může předseda soudu nechat podrobit advokáta prohlídce pouze v jednotlivých odůvodněných případech. Novela č. 218/2021 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudu v ustanovení § 7 odst. 2 postavila u kontrol při vstupech do soudních budov na roveň státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, a i tímto způsobem odlišila jejich postavení oproti jiným účastníkům.

 

Uvedeným legislativním počinem bylo vyslyšeno mnohaleté volání advokátů po důstojném jednání s advokáty jako členy širší justice, a to i při vstupu do soudních budov. Komora se však nespokojila toliko s provedenou legislativní úpravou, ale prostřednictvím regionálních zmocněnců, kterým za uvedené zprávy patří poděkování, zjišťovala i skutečně nastolenou praxi u jednotlivých soudů. S potěšením pak bylo zjištěno, že advokáti vesměs nejsou prohlídkám podrobování, pro vstupy postačuje předložení advokátního průkazu a nedochází ani k jiným excesům.

V této souvislosti byla zaznamenána i poměrně raritní připomínka advokáta, který zmiňoval absenci adekvátních prostor pro případné uložení zbraně u jednotlivých soudů. V této souvislosti nutno zdůraznit, že poskytnutí takovéhoto prostoru jde s největší pravděpodobností nad rámec povinností a možností soudů a lze jen připomenout, že je obecně zakázáno vstupovat do soudních budov se zbraní. Je tak výlučně na advokátech, ale i jiných účastnících, aby se o zabezpečení zbraně postarali sami.

Komora bude uvedenou situaci při vstupech advokátů do soudních budov nadále průběžně sledovat. Lze v těchto souvislostech apelovat na advokáty, aby stávající vyhovující stav nebyl zmařen případnými incidenty či excesy ze strany advokátů, kteří by takovou důvěru zneužili a do budov soudu vstupovali se zbraněmi či jinými předměty, které je do takovýchto budov vnášet zakázáno.


JUDr. Radim Miketa, náhradník představenstva ČAK
Foto: NS; autor: Aleš Ležatka

Go to TOP