Exekutorská komora ČR radí, jak vymáhat dlužné výživné na dítě

Situaci, kdy jeden z rodičů neplní své finanční závazky vůči svému dítěti, by měl řešit zákon o zálohovém výživném, který je nyní před projednáním Legislativní rady vlády.  Exekutorská komora ČR doporučuje všem, kteří chtějí situaci řešit, aby se neostýchali a požádali o radu. „Předmětem exekuce není jen vymožení dlužného výživného, ale i prevence před jeho dalším případným neplacením v budoucnu,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Cílem chystaných změn je změnit a zefektivnit proceskdy druhý rodič neplatí řádně výživné. Podmínkou pro to, aby mohlo být vyplaceno je to, že bude vedeno exekuční řízení k vymožení výživného na nezaopatřené dítědlužná částka bude přesahovat výživné za 2 kalendářní měsíce. Za splnění těchto a dalších podmínek bude vyplaceno zálohované výživné ve výši vyživovací povinnosti omezené shora 15–25 % průměrné měsíční mzdy (podle věku dítěte).

„Pakliže není uhrazena byť 1 Kč, je možno zahájit exekuční řízení, kdy zatím platí svobodná volba exekutora. Exekuční řízení je obecně vhodné zahájit co nejdříve, je-li zřejmé, že vzniklý dluh nevznikl například nedopatřením či opomenutím. Pakliže tento dluh bude výši přesahující částku dvou měsíčních výživných (ne nutně 2 měsíce po sobě), bude možné si požádat o poskytnutí zálohy na výživné. Stát vyplatí a vstoupí v části vyplacené zálohy namísto vyživované osoby do exekučního řízení, popřípadě zahájí vlastní. Tento postup je podmíněn aktivitou samoživitelů. Lidé se nesmí ostýchat obrátit se na Exekutorskou komoru, popřípadě naše poradny. Doufám, že právě díky tomu, že budeme hrát aktivní roli v procesu vymáhání alimentů, nás veřejnost začne vnímat více jako partnera,“ říká prezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Exekuce o výživné jsou samy o sobě specifikem, jelikož jejich účastníkem je nezletilé dítě, které je zastoupeno jedním z rodičů. Druhý je v rámci sporu dlužníkem, což vede apriori k mnoha kolizím. Počet ukončených exekucí je poměrně malý, ale z důvodů toho, že je běžnou praxí, že se monitorují nadále i případy, kdy dlužník své pohledávky splatil, ale je kontrolován, aby výživné nadále splácel pravidelně a dobrovolně.

Zákonné způsoby, jak vymáhat výživné na dítě

Momentálně lze výživné vymáhat všemi zákonem stanovenými způsoby provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, tedy např. srážkami ze mzdy, postižením účtu, prodejem movitých věcí povinného apod. Unikátem je možnost pozastavení řidičského oprávnění, další zákonný způsob, který je vyhrazen pouze soudním exekutorům a pouze pro případy vymožení výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání. Jedná se o zvláštní motivační, donucovací a vysoce efektivní prostředek, jímž lze povinného přimět k hrazení výživného na děti.

V chystané novele občanského zákoníku se počítá i se zabavováním zbrojních či pilotních průkazů.

Kdo nese náklady při vymáhání „alimentů“ 

Ve chvíli, kdy výživné vymáhá soudní exekutor, nese náklady spojené s vymáháním neplatící rodič. V případě vymáhání prostřednictvím soudu nesou náklady vymáhání de facto všichni daňoví poplatníci („zásluhově nespravedlivý“ systém). Nutno dodat, že soud nemá (na rozdíl od soudního exekutora) možnost pozastavit řidičské oprávnění v případě vymáhání výživného pro děti, nehledě na obecně nízkou efektivitu vymáhání prostřednictvím soudů.

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR.

Foto: Pixabay

Go to TOP