Vyjádření SD EU k dodržení nezávislosti regulačního orgánu na Slovensku

Soudní dvůr EU v rozsudku z dnešního dne konstatoval, že Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou členským státům ukládá, aby prostřednictvím požadavků týkajících se zaměstnanců národního regulačního orgánu a osob odpovědných za jeho řízení zajistily, aby tento orgán vykonával regulační úkoly bez jakéhokoli vnějšího vlivu. Soudní dvůr nicméně zdůraznil, že směrnice neupřesňuje, který orgán nebo které orgány členských států by měly být pověřeny jmenováním a odvoláváním členů rady nebo nejvyššího vedení národního regulačního orgánu, zejména jeho předsedy.

V říjnu 2017 podal prezident Slovenska k Ústavnému súdu Slovenskej republiky (Ústavní soud Slovenské republiky) návrh znějící na určení, že některá vnitrostátní ustanovení týkající se Úradu pre reguláciu siet’ových odvetví (Úřad pro regulaci síťových odvětví)[1], který je „národním regulačním orgánem“ zejména ve smyslu směrnice o trhu s elektřinou[2], nejsou slučitelná se slovenskou ústavou ve spojení s unijním právem.

Současná prezidentka Slovenska, která pokračovala v řízení zahájeném jejím předchůdcem, má za to, že slovenský zákonodárce zasáhl do nezávislosti slovenského regulačního orgánu, která je zaručena směrnicí, dvojím způsobem. Prvním zásahem je přenesení pravomoci jmenovat a odvolávat předsedu tohoto orgánu z prezidenta republiky, jenž je volen přímo občany, na vládu. Druhý zásah vyplývá z rozšíření okruhu účastníků řízení o ceně před tímto orgánem o zástupce vnitrostátních ministerstev, kteří mají v rámci tohoto řízení hájit veřejný zájem.

Ústavný súd Slovenskej republiky se v tomto kontextu Soudního dvora táže, zda směrnice, jejímž cílem je konkrétně posílit nezávislost regulačního orgánu, brání dotčeným vnitrostátním ustanovením.

V důsledku toho a s ohledem na široký prostor pro uvážení, který mají členské státy, co se týče volby způsobů a prostředků určených k provedení unijních směrnic, směrnice nezakazuje, aby vláda členského státu mohla jmenovat a odvolávat předsedu národního regulačního orgánu, pokud je nezávislost tohoto orgánu řádně zaručena, což v projednávané věci přísluší ověřit Ústavnému súdu Slovenskej republiky ve světle slovenského práva.

Pokud jde o druhý zásah do nezávislosti národního regulačního orgánu, kterého se slovenský zákonodárce údajně dopustil, Soudní dvůr zdůraznil, že tento orgán musí přijímat samostatná rozhodnutí pouze na základě veřejného zájmu, aby zajistil dodržování cílů směrnice, a aniž podléhá vnějším pokynům od jiných veřejných nebo soukromých subjektů.

Soudní dvůr však v tomto ohledu uvedl, že směrnice nezakazuje účastenství zástupců vnitrostátních ministerstev v určitých řízeních o ceně, která se týkají zejména přístupu k elektrické přenosové a distribuční soustavě, jakož i přenosu a distribuce elektřiny. Z toho plyne, že členské státy mohou přijmout pravidla umožňující takové účastenství, pokud rozhodovací nezávislost národního regulačního orgánu zůstává zaručena, což v projednávané věci přísluší ověřit Ústavnému súdu Slovenskej republiky.

Skutečnost, že sporná ustanovení stanoví účastenství zástupců vnitrostátních ministerstev v určitých řízeních o ceně, tak nemá pouze z tohoto jediného důvodu nutně za následek, že dotčený regulační orgán nevykonává své povinnosti v oblasti sazeb nezávisle. Stejně tak směrnice nebrání tomu, aby vláda členského státu mohla zejména prostřednictvím účastenství zástupců svých ministerstev ve výše uvedených řízeních uplatňovat před tímto orgánem své stanovisko ohledně způsobu, jakým by podle jejího názoru tento orgán mohl v rámci svých regulačních povinností zohlednit veřejný zájem.

Toto účastenství a zejména názory vyjádřené těmito zástupci během dotčených řízení však nemohou být závazné a v žádném případě nemohou být národním regulačním orgánem považovány za pokyny, kterými by se měl řídit při výkonu svých povinností a pravomocí. Pokud navíc povinnosti a pravomoci tohoto orgánu, které jsou uvedeny ve směrnici, činí jeho rozhodnutí závaznými a přímo použitelnými, účastenství těchto zástupců v dotčených řízeních nemůže mít vliv na tyto vlastnosti výše uvedených rozhodnutí. Pravidla účastenství zástupců vnitrostátních ministerstev nemohou zejména vyžadovat, aby rozhodnutí regulačního orgánu byla před svým vykonáním nejprve akceptována nebo schválena těmito zástupci.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay


[1] Tato ustanovení se nacházejí v zákoně č. 250/2012, ve znění zákona č. 164/2017.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. 2009, L 211, s. 55).

Go to TOP