Ústavní soud obmění od 1. ledna 2020 složení svých senátů

Ústavní soud rozhoduje o většině návrhů ve čtyřech senátech tvořených třemi soudci. Až do konce roku 2015 bylo toto složení neměnné, ale pro roky následující přijalo plénum pravidlo, že ve dvouletých cyklech vždy dojde k pravidelné rotaci, spočívající v přesunu jednoho z členů senátu do senátu jiného.

Tím bylo dosaženo větší informovanosti a jednoty rozhodování napříč mezi jednotlivými senáty, podpořila se pluralita odborné interní diskuse a v neposlední řadě byl racionalizován procesní postup všech rozhodovacích těles. Čtyřleté zkušenosti s pravidelnou a předvídatelnou obměnou členů senátů jsou dnes hodnoceny uvnitř i vně Ústavního soudu kladně a ukázaly se jako krok správným směrem.

V roce 2020 se tak po dvou letech znovu změní složení senátů a čtyři soudci (David Uhlíř, Vojtěch Šimíček, Josef Fiala a Jaromír Jirsa) se stanou členy jiných senátů.

Dne 3. prosince 2019 se plénum usneslo, že v souvislosti se změnou složení senátů změní rovněž pravidla rozdělení agendy. Dosud totiž se soudcem, který přešel do nového senátu, přešly do nového senátu také všechny věci, v nichž byl soudcem zpravodajem.

Počínaje od 1. ledna 2020 však přechod soudce do nového senátu nebude znamenat přenesení všech jeho věcí. Veškeré věci, které byly soudcům zpravodajům přiděleny do konce roku 2019, se totiž projednají a rozhodnou ještě v původním složení senátu a teprve věci přidělené po 1. lednu 2020 budou projednány a rozhodnuty v nově složených senátech.

Toto pravidlo bylo schváleno jako trvalé, takže po každé „rotaci“ bude platit, že o věci bude jednat a rozhodovat senát v původním složení – tedy senát, o jehož složení byli účastníci řízení informováni bezprostředně po podání návrhu tzv. akceptačním dopisem. Důvodem provedené změny je větší přehlednost pro účastníky řízení, protože nedojde ke změně rozhodujícího senátu a účastníci tak nebudou muset průběžně sledovat jeho složení.

 

Složení senátů Ústavního soudu pro věci napadlé v roce 2020 je následující:

Funkcionáři Ústavního soudu:
Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.
Místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. Milada Tomková
Místopředseda Ústavního soudu Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.
 

I. senát Ústavního soudu

Předseda senátu

Soudce

Soudce

Prof. JUDr. Vladimír Sládeček,

DrSc. JUDr. Tomáš Lichovník

JUDr. Jaromír Jirsa

 

II. senát Ústavního soudu
Předsedkyně senátu

Soudce

Soudce

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

JUDr. Ludvík David, CSc.

JUDr. David Uhlíř

 

III. senát Ústavního soudu
Předseda senátu

Soudce

Soudce

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

 

 

IV. senát Ústavního soudu
Předseda senátu

Soudce

Soudce

Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

soudce dosud nejmenovaný

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

 


Zdroj: Ústavní soud

Go to TOP