Severní Morava: Na regionálních seminářích vystupují špičkoví právníci

V regionu Severní Morava působí vykonává advokacii celkem 760 advokátů. Mají možnost se dále aktivně vzdělávat nebo se mohou zapojit i do řady společenských, kulturních a sportovních akcí. Informace o tom, co se v této části republiky děje, přináší Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel ČAK pro Severní Moravu.

Regionální středisko České advokátní komory pro Severní Moravu vykonává svou činnost v okresech Ostrava, Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín, přičemž okresy Šumperk, Přerov a Vsetín spadající pod Krajský soud Ostrava jsou součástí regionálního střediska Střední Morava. Na území patřící pod regionální středisko Severní Morava vykonávalo svou praxi 760 advokátů a v samotné Ostravě to je 393 advokátů, přičemž se jedná o údaje z poloviny roku 2019.

Regionální středisko se snaží naplňovat úkoly, které mu náleží podle organizačního řádu ČAK, když v souladu s ustanovením čl. 27 odst. 5 Usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, Regionální středisko ČAK pro Severní Moravu

a) podílí se v součinnosti s kanceláří na výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů,

b) zprostředkovává informace mezi advokáty a advokátními koncipienty v regionu a představenstvem, popřípadě i jinými orgány Komory,

c) v součinnosti s předsedou reprezentuje Komoru ve vztahu k soudním orgánům, státnímu zastupitelství a jiným orgánům působícím v regionu při řešení obecných otázek souvisejících s výkonem advokacie a postavením advokátů,

d) podílí se na zajišťování právní pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí právních služeb advokátem (§ 18 odst. 2 zákona),

e) podává předsedovi podněty k ustanovení zástupce advokáta nebo určení nástupce advokáta podle § 27 zákona, popřípadě k přijetí jiných vhodných opatření za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů klientů,

f) podává na žádost advokátů nebo advokátních koncipientů vyjádření k jejich žádostem o snížení nebo prominutí příspěvku na činnost Komory anebo o prodloužení jeho splatnosti, jakož i k žádostem o čerpání prostředků ze sociálního fondu Komory,

g) vykonává další činnosti stanovené představenstvem nebo stavovským předpisem.

Další odborné vzdělávání advokátů

V této souvislosti regionální středisko především organizuje vzdělávací akce pro advokáty v regionu v systému Dalšího vzdělávání advokátů a pořádá společenské, kulturní a sportovní akce.

Až do 30. 6. 2018 zajišťovalo regionální středisko bezplatnou právní pomoc tím, že regionální představitel určil advokáta v blízkosti bydliště žadatele k poskytnutí drobné informativní porady s tím, že žadateli také poskytl podrobnou písemnou informaci o tom, co bezplatné právní poradenství zahrnuje.

Zajištění bezplatné právní pomoci

Jen pro ilustraci uvádím, že takto bylo za 1. pololetí roku 2018 k rukám regionálního představitele doručeno přes 50 žádostí o zajištění bezplatné právní pomoci ve formě drobné informativní porady. Od 1. 7. 2018 zajišťuje poskytování bezplatné právní pomoci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o advokacii Pobočka České advokátní komory v Brně.

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem kolegyním a kolegům, kteří na základě určení regionálního představitele bezplatnou právní pomoc po celou dobu, kdy byla zajišťována na regionální úrovni, poskytli a přispěli tak k budování a zachování dobrého jména advokacie.

Zároveň bych rád na tomto místě požádal kolegy, kteří tak doposud neučinili, aby se zapsali do seznamu poskytovatelů bezplatné právní služby vedeného Českou advokátní komorou podle ustanovení § 18d odst. 2 zákona o advokacii.

Semináře pro advokáty

Regionální středisko organizuje pro advokáty z regionu, ale nejen z něj, řadu vzdělávacích akcí. Semináře, které pořádá, jsou převážně zaměřeny na aktuální témata. Takto regionální středisko spolupracuje vedle dalších s JUDr. Petrem Čechem z Právnické fakulty UK, Mgr. Michalem Králíkem a JUDr. Petrem Šukem z Nejvyššího soudu ČR, Doc. Josefem Šilhánem z Právnické fakulty MU a dalšími. Mezi lektory jsou i kolegové advokáti, jako např. JUDr. Jiří Navrátil, JUDr. Jaroslav Svejkovský, Mgr. Petra Vrábliková a další.

Ročně uspořádá regionální středisko několik jednodenních seminářů, ale mezi nejoblíbenější patří víkendový seminář pořádaný již od roku 2013 vždy na jaře v Hotelu Sepetná na Ostravici. Tohoto semináře se zúčastňuje pravidelně kolem 70 účastníků a jedná se o vzdělávací akci se společenským a sportovním přesahem. Po skončení seminárních bloků vyrážejí vždy v pátek a sobotu odpoledne dvě skupinky advokátů na již tradiční cíle, tj. na Lysou Horu a do restaurace U Veličků a po návratu na Ostravici účastníci utužují kolegiální vztahy až do pozdních nočních hodin mnohdy i za doprovodu hudebně nadaných kolegů.

 Tradiční ples pro advokáty nebo tradiční lyžařské závody

Regionální středisko dále organizuje již tradiční kulturně společenskou akci, kterou je Právnický ples. Tento se v posledních letech koná v Hotelu Imperial v Ostravě a v příštím roce, tj. v roce 2020, se uskuteční již 15. ročník této společenské akce. Každoroční zájem kolegů advokátů, ale i soudců, státních zástupců, notářů a dalších právnických profesí je známkou toho, že se jedná o akci mezi právnickou obcí oblíbenou, pro svou přátelskou atmosféru a kvalitní kulturní program. Jako hlavní hvězda večera mezi nás v uplynulých letech zavítali například Hana Zagorová a Petr Rezek, Ilona Csáková, Tomáš Savka a naposledy Renata Drössler.

Ve spolupráci s kolegyní JUDr. Alenou Porostlou byla založena nová tradice sportovních akcí pro advokáty a na podzim tohoto roku se uskuteční již 3. ročník badmintonového turnaje. Této akce se aktivně jako účastníci turnaje účastní přes 20 osob a po kvalitním sportovním turnaji pokračují účastníci a organizátoři v debatách na sportovní, ale i advokátní témata do večerních hodin.

Doufám rovněž, že se nám v blízké době podaří obnovit tradiční lyžařské závody známé pod názvem Beskydská lyža, aby sportovní život severomoravské advokacie byl opět pestřejší.

Tolik alespoň v krátkosti pár vět o Regionálním středisku České advokátní komory pro Severní Moravu, o jeho činnosti a snaze zajistit advokátům a advokátním koncipientům v regionu, ale i mimo něj, kvalitní vzdělávací akce a akce společensko-kulturního a sportovního charakteru.

Rád bych vyzval všechny kolegy z regionu, aby se neváhali obracet na mne či na mé zástupce s podněty, jak vylepšit činnost regionálního střediska a zatraktivnit akce pořádané regionálním střediskem, ať již vzdělávací či ostatní.

A ještě pozvánka na závěr: Nezapomeňte také na významnou odbornou akci v našem regionu, a to 9. října 2019 v Ostravě.  Koná se zde 8. ročník nejvýznamnější civilistické konference Soukromé právo 2019. Je zaměřena na aktuální otázky související s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost 1. 6. 2019. Zhodnotíme první měsíce jejího „života“ a upozorníme na to, jaké dopady má v praxi. V další části se vedle obecných otázek civilního práva hmotného budeme věnovat moderním trendům v poskytování právní pomoci.

Registrovat se můžete ZDE.

 

regionální představitel jeho zástupci
 

Mgr. Pavel Otipka
Poštovní 1794/17
702 00  Ostrava
tel: 596 117 710
mail: otipka@advokati-toc.cz

 

JUDr. Aleš Vídenský
Sokolská třída 966/22
702 00  Ostrava
tel: 596 116 901
mail: ales.vidensky@akostrava.cz

 

JUDr. Marek Kříž, Ph.D.
Masarykovo nám. 91/28
733 01  Karviná
tel: 596 313 554
mail: advokat.kriz@centrum.cz

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel ČAK pro Severní Moravu.

Ilustrační mapa ČAK.

Go to TOP