Poslanec Michálek chtěl konstruktivní kritiku, ale neunesl ji…

Dne 6. 8. 2019 se na stránkách zpravodajského serveru Česká justice objevilo vyjádření České pirátské strany o tom, že Česká advokátní komora (ČAK) nepodporuje její návrhy zákona o archivnictví a občanského soudního řádu, jejichž cílem má být vedení spisu v elektronické podobě a umožnění účastníkům řízení dálkově nahlížet do soudního spisu. Z tohoto vyjádření se zdá, jako by ČAK nepodporovala bohulibé snahy o elektronizaci justice a označila pirátské návrhy arogantně a bez dalšího za diletantské a nepodpořila je. Tím prý podle předsedy poslaneckého klubu Mgr. Jakuba Michálka škodí advokátům, stejně jako svými poplatky a šikanózními kárnými žalobami (aniž by toto zlovolné prohlášení, jakkoliv konkretizoval).

ČAK považuje slova předsedy poslaneckého klubu Mgr. Jakuba Michálka za zavádějící, nepřesnézásadně nepravdivé, a proto se rozhodla uvést záležitost na pravou míru. Zásadním faktem je, že ČAK byla požádána nikoliv o podporu, alevyjádření.

Návrhem zákona se proto velmi seriózně zabývalo několik členů představenstva osobně. Byla zpracována komplexní analýza celého návrhu a České pirátské straně v rámci tohoto stanoviska bylo předloženo několik stránek zcela věcných výtek a zjevných nedostatků návrhu s odborným komentářem. Závěr vyjádření byl shrnut následovně:

 

  • Elektronizace justice a soudních spisů, jakožto i ostatních spisů v rámci státní správy je cíl žádoucí, nezbytný a Českou advokátní komorou všestranně podporovaný. ČAK tedy elektronizaci justice dlouhodobě podporuje a nikoli naopak, jak se snaží indikovat pan poslanec Michálek. Tedy ze strany pana poslance je tvrzení, že ČAK elektronizaci justice nepodpoří, jasná lež.
  • Navrhovaná právní úprava uvedenému cíli nijak nepomůže, elektronizaci nijak neurychlí a je s největší pravděpodobností částečně nekompatibilní s dosavadním úsilím pracovních týmů, sledujících již mnoho let stejný cíl. Návrhy jsou povrchní, nesystematické. A ve své podstatě zbytečné. ČAK je proto bohužel – s ohledem na shora uvedené výhrady – nemůže doporučit k přijetí. Nedoporučení se týká výslovně předložených návrhů, a to proto, že jsou prostě špatně připravené. Možná ale, že nejsou zcela zbytečné – určitě mají své místo v politické kampani pana poslance Michálka a v budování jeho image jako digitálního spasitele. Nicméně legislativní gymnastika a exhibice ve stylu „poručíme větru, dešti“ nefunguje ani v případě elektronizace justice.
  • S ohledem na to, že ČAK byla požádána oficiálně o stanovisko, dovolujeme si požádat, aby: pokud Česká pirátská strana bude uvádět, že návrhy konzultovala s ČAK nebo že si vyžádala stanovisko, aby zároveň uvedla, že ČAK přijetí těchto návrhů výslovně nedoporučila. Možná se to tato žádost zdá čtenáři jako podivná, nicméně ČAK učinila smutnou zkušenost v relativně nedávné době, kdy byla rovněž požádána o své odborné stanovisko a poněkud naivně jej obratem poskytla. Následně byla konfrontována s tím, že její stanovisko vůbec nebylo bráno v úvahu, nicméně bylo všude výrazně uváděno, že legislativní návrh byl projednán s ČAK. Na těchto praktikách ČAK nebude participovat. Elektronizace spisů ve státní správě včetně bezpečného dálkového přístupu účastníkůjejich advokátů je věcí,kterou ČAK všemi prostředky usiluje již od devadesátých let. Zásadním problémem je koordinace problematiky mezi několika resorty, množství spisového materiáluotázka kybernetické bezpečnosti. Ani jednatěchto klíčových otázek nemůže býtnebude vyřešena připravovaným předpisem, což musí být jasné komukoliv, kdo se touto problematikou vážně zabývá. Proto její přijetí ČAK nedoporučila.

 

Co se týče poznámky pana poslance Michálka ohledně toho, že ČAK škodí advokátům svými poplatkyšikanózními kárnými žalobami, považuje ČAK toto prohlášení za mimořádně neslušné, nesolidníprincipiálně nepravdivé. Pokud má pan poslanec Michálek doklady či důkazy o tom, že kterákoliv z kárných žalob byla shledána šikanózní, nechť to konkrétně uvede, ale na podobné nekonkrétní zlomyslnosti nemůže ČAK ani nikdo jiný kvalifikovaně reagovat. Tedy předně – ČAK je samosprávnou komorou a je financována výhradně z příspěvků svých členů (na rozdíl od pana poslance Jakuba Michálka, který je placen z veřejných prostředků). Které škodlivé poplatky má tedy poslanec Jakub Michálek na mysli? Příspěvek na činnost ČAK? Možná, že jedině správné je obyvatelstvo brutálně zdanit, s daněmi si poslanci, vláda a státní správa nějak poradí…

ČAK je samosprávnou komorou s kárnou pravomocí, a proto je také jejím posláním stíhat prohřešky svých členů proti právním předpisům a etickému kodexu (který advokáti nejen mají, ale jeho dodržování i důsledně právně vymáhají). Tento kodex byl vypracován podle požadavků CCBE a je zcela kompatibilní se všemi etickými kodexy advokátních komor a asociací v EU.

ČAK řeší stížnosti vůči advokátům a kárná provinění advokátů se vší odpovědností, přísně a spravedlivě – kdyby tak nečinila, jistě by byla nařčena z toho, že kryje prohřešky svých členů. Co tedy míní pan poslanec Michálek šikanózními kárnými žalobami? To, že ČAK trvá na dodržování etického kodexu? Dodržování právních předpisů ohledně advokátních úschov? Přísnost v oblasti dodržování pravidel poskytování a účtování právních služeb? Vymáhání a zajištění dodržování právních a zejména stavovských předpisů považuje poslanec Parlamentu České republiky za šikanózní? Takovýmto stanoviskem poslance Parlamentu ČR je ČAK šokována….

Poslanec Michálek požádal o odbornou recenzi návrhu zákona. Přestože není povinností ČAK takové konzultace poskytovat, ČAK odbornou recenzi poskytla. Poslanec Michálek má právo s ní nesouhlasit, ale je hrubě neslušné napadat autory recenze a s nimi i celé představenstvo ČAK. Ať již pro stanovisko anebo dokonce pro něco úplně jiného. Znalosti i praktické zkušenosti těch, kteří se na zpracování stanoviska podíleli, vysoce převyšují to, co o problému e-justice ví poslanec Michálek. Reakce pana poslance Michálka je demonstrací jeho představy o tom, jak má podle něho správně vypadat svoboda slova a právo šířit informace. Jeho reakce je ale také zřetelnou demonstrací nechuti či nenávisti k ČAK.

ČAK není známo, kde pan poslanec Michálek tuto antipatii vůči ČAK získal, protože během své krátké a nepříliš úspěšné koncipientské kariéry k tomu zjevně neměl důvod (Mgr. Jakub Michálek byl advokátním koncipientem 11 měsíců, načež byl vyškrtnut na vlastní žádost, protože podle vlastního prohlášení nebyl schopen plnit povinnosti advokátního koncipienta).


JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
člen představenstva ČAK a předseda odborné sekce pro právo IT a GDPR
Foto: Pixabay

Go to TOP