Lidé se ombudsmanky nejčastěji ptají, jak se bránit proti uložení pokuty

Ombudsmanka vytvořila nový informační leták, jenž vychází z aktuálně platné právní úpravy a týká se především přestupků. Leták shrnuje základní práva a povinnosti pachatelů, obětí, ale také zákonné možnosti těch, kdo byli ze spáchání přestupku obviněni neprávem. Právě s přestupky mají lidé obvykle nejčastější zkušenost, a to ať už coby přímí pachatelé přestupků nebo naopak jejich oběti.

Pokud je někdo podezříván ze spáchání přestupku a policisté, strážníci nebo úřady ho nebo ji vyzvou k podání vysvětlení, pak takovouto výzvu nelze bezdůvodně odepřít. Totéž se týká situace, kdy je zahájeno řízení a člověk se ocitne v roli obviněného.

Nejčastěji se lidé ptají, jak se mohou bránit proti uložení pokuty nebo jiného trestu. Pokud někdo nesouhlasí s vyřízením na místě – obvykle ve formě blokové pokuty – pak nechť nepodepisuje příkazový blok a řízení bude dále pokračovat. Pokud obdrží příkaz poštou či datovou schránkou, pak může do 8 dnů od doručení podat odpor, příkaz se zruší a řízení bude pokračovat.

U obou případů však platí, že pokud úřad v dalším průběhu řízení rozhodne o vině, pak musí dotyčný uhradit také náklady tohoto řízení ve výši 1000 korun. Proti tomuto rozhodnutí lze ještě do 15 dnů podat odvolání. V případě neúspěchu s odvoláním lze podat podnět ombudsmanovi.

Oběť přestupku

Pokud se někdo stane obětí přestupku, může jej nahlásit příslušnému orgánu a současně požádat daný úřad, aby do 30 dnů odpověděl, jak s oznámením naloží. Pokud úřad v této lhůtě neodpoví nebo oznámení odloží, lze v případě nesouhlasu s takovým postupem požádat nadřízený úřad o uplatnění opatření proti nečinnosti. Pokud dotyčný s takovou žádostí neuspěje, má možnost obrátit se na ombudsmana.

Při vzniku škody v důsledku spáchání přestupku má každý poškozený právo požadovat náhradu škody. Podobně se to má v případě bezdůvodného obohacení. Takové právo však musí poškozený uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání nebo ve lhůtě stanovené úřadem.

Leták s přestupky a tresty ZDE.

Zdroj: Veřejný ochránce práv,  foto Pixabay. 

Go to TOP