Komora daňových poradců vyjádřila nesouhlas s výroční zprávou NCOZ

Podobně jako Česká advokátní komora, tak i Komora daňových poradců ČR se ohrazuje vůči závěrům výroční zprávy Národní centrály organizovaného zločinu SKPV za rok 2018, která hovoří i o „častém zapojení daňových poradců jako řídících článků organizovaných skupin“. Její prezidentka Ing. Petra Pospíšilová proto zaslala policejnímu prezidentovi dopis se žádostí o sdělení konkrétních informací o trestné činnosti daňových poradců, nebo opravě výroční zprávy.

 

Vážený pane prezidente,

se zájmem jsme se seznámili s Výroční zprávou Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV za rok 2018, kterou zveřejnil a prostřednictvím médií veřejně prezentoval plk. JUDr. Jiří Mazánek, ředitel NCOZ SKPV. Oceňujeme výsledky činnosti NCOZ SKPV v odhalování a potírání trestné činnosti v České republice, které NCOZ ve Výroční zprávě prezentuje. Nicméně nás v této souvislosti překvapila část zprávy konstatující „U daňové trestné činnosti, spadající do příslušnosti NCOZ SKPV, je patrné časté zapojení advokátů a daňových poradců jako řídících článků organizovaných skupin.“ Proti tomuto tvrzení se musíme ohradit, protože z předmětné Výroční zprávy samotné, ale ani z činnosti Komory daňových poradců ČR nám není zřejmé, na základě čeho je takový zobecňující závěr učiněn.  


Komora daňových poradců ČR je profesním sdružením zřízeným zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Komora sdružuje všechny daňové poradce v České republice a v současné době eviduje v seznamu 4814 daňových poradců. Komora mimo jiné má ze zákona povinnost dohlížet na řádný výkon daňového poradenství. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že v případě zahájení trestního stíhání daňového poradce pro trestný čin související s předmětem daňového poradenství nebo pro jiný úmyslný trestný čin může Komora daňovému poradci v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 523/1992 Sb. pozastavit výkon daňového poradenství. Dále pak má Komora při splnění zákonných podmínek povinnost v případě pravomocného odsouzení daňového poradce za takové trestné činy vyškrtnout poradce na základě zákona č. 523/1992 Sb. ze seznamu daňových poradců.


Pokud se vyskytnou v praxi případy trestního stíhání nebo pravomocného odsouzení daňových poradců související s výkonem daňového poradenství, jedná se o individuální selhání těchto osob, od kterého se Komora důsledně distancuje. Z těchto individuálních excesů daňových poradců nelze v žádném případě dovozovat závěry o profesi jako takové, protože daňoví poradci postupují v souladu s právními předpisy tak, jak jim i ukládá zákon č. 523/1992 Sb. Zároveň považujeme za důležité zdůraznit rozdíl mezi aktivním podílením se daňového poradce na daňové trestné činnosti a případy právního zastupování klientů daňovým poradcem v daňovém nebo následně soudním řízení správním, které vyplývá ze zákonného nastavení této profese jako profese právní.


V loňském roce Komora vedla řízení se 2 trestně stíhanými daňovými poradci, kdy jedno z těchto trestních stíhání bylo zastaveno, ve druhém případě Komora daňových poradců ČR pozastavila na základě této skutečnosti a v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb. daňovému poradci výkon daňového poradenství. Ani v tomto případě se nejednalo o účast poradce na organizované zločinné skupině. V loňském (ani v letošním) roce Komora nevyškrtla žádného daňového poradce pro pravomocné odsouzení daňového poradce pro trestný čin.


Povinnost oznámit zahájení trestního stíhání nebo pravomocného odsouzení má daňový poradce. V minulosti jsme zároveň opakovaně žádali orgány činné v trestním řízení včetně soudů a státních zastupitelství o sdělování informací o těchto skutečnostech, nicméně nám bylo sděleno, že jim to neumožňuje současná právní úprava. Požádali jsme tak o podporu navržené novely § 160 odst. 2 písm. a) trestního řádu v legislativním procesu, která by tuto informační povinnost zavedla, tento návrh bohužel nebyl nakonec přijat. Budeme velmi rádi, když nás v této iniciativě podpoříte.


Pokud tedy máte informace o trestním stíhání nebo již odsouzení konkrétních daňových poradců pro daňové trestné činy, tuto informaci uvítáme, abychom mohli s těmito poradci zahájit řízení tak, jak je uvedeno výše.    


Pokud takovéto případy v minulém roce nenastaly v tak masivní měřítku, jak je všeobecně uváděno ve Výroční zprávě, žádáme Vás i plk. JUDr. Jiřího Mazánka, ředitele NCOZ SKPV, aby obecné konstatování o zapojení daňových poradců (a advokátů) do organizované daňové trestné činnosti ve Výroční zprávě NCOZ SKPV za rok 2018 bylo ze zprávy vyňato a o této opravě Výroční zprávy byla informována veřejnost tak, jak požaduje také Česká advokátní komora v otevřeném dopise ze dne 31. 7. 2019, jehož hlavní argumenty a závěry též podporujeme.


Na závěr je nutné zdůraznit, že Komora nemá jen výše uvedené pravomoci vůči daňovým poradcům, ale snaží se působit také preventivně v oblasti předcházení podílu daňových poradců na trestné činnosti, nejen daňové ale např. také legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jsme přesvědčeni, že obdobnou preventivní úlohu plní v konečném důsledku i samotní daňoví poradci, a to i s ohledem na jejich právní vědomí a odbornou kvalifikaci, díky kterým mohou na své klienty ve smyslu prevence před trestnou činností působit. V mnoha případech jsou to naopak právě daňoví poradci, kteří své klienty varují a zrazují od postupů, které by mohly vést k trestnímu stíhání. Komora na tomto poli organizuje přednášky na trestněprávní problematiku daňového poradenství, publikuje odborné články, a to i za spolupráce a přispění zástupců orgánů činných v trestním řízení nebo zástupců Finančního analytického úřadu. O to více nás tato zobecňující proklamace mrzí.


Tento problém jsme připraveni prodiskutovat i na osobním setkání s Vámi a plk. JUDr. Jiřím Mazánkem.  

S pozdravem

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

 

Go to TOP