NSS zamítl kasační stížnost proti stavbě obchvatu Mikulova

Nejvyšší správní soud zamítl 1. července 2019 kasační stížnost spolků Děti Země a Voda z Tetčic, které se domáhaly zrušení výjimky vydané ministerstvem životního prostředí pro stavbu obchvatu Mikulova, vyplývá z rozsudku.

Udělení výjimky z ochrany přírody v místě obchvatu Mikulova bylo v souladu se zákonem. Spolky „Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu“ a „Voda z Tetčic“ podaly žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a zvlášť chráněných druhů rostlin pro stavbu dálnice D52 (Brno – Vídeň) v části tvořící zároveň obchvat Mikulova. Krajský soud v Brně žalobu zamítl.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu. NSS odmítl argumentaci žalobců, že Ředitelství silnic a dálnic ČR účelově dělí záměr dálnice D52 na jednotlivé menší úseky, u kterých žádá o příslušná povolení (tzv. salámová metoda). Poukázal na to, že byla provedena procedura posuzování vlivů na životní prostředí na celý záměr, čímž došlo k vyhodnocení negativních vlivů dálnice jako celku na přírodu.

„Následné povolování dílčích úseků dálnice není zpravidla nezákonné, pokud nevyjdou najevo okolnosti svědčící o tom, že by šlo o účelový postup s cílem obcházení zákonných podmínek pro realizaci záměru. Na žádnou takovou zvláštní okolnost způsobující nezákonnost vydání výjimky pouze pro dílčí část záměru však žalobci neupozornili,“ uvedl soudce Nejvyššího správního soudu Aleš Roztočil.

Soud také shledal nedůvodnou námitku, že stavba obchvatu Mikulova není ve veřejném zájmu, neboť dojde k poklesu návštěvnosti restauračních zařízení ve městě, čímž bude způsobena hospodářská újma. Naopak veřejný zájem na výstavbě obchvatu, který je zároveň součástí budoucí dálnice Brno – Vídeň, je dán, neboť dojde ke snížení zátěže pro životní prostředí ve městě Mikulov, ke snížení nehodovosti a ohrožení života a zdraví obyvatel města, a zároveň dojde k částečné realizaci dálnice, která napojí českou dálniční síť na mezinárodní síť dálnic.

Nejvyšší správní soud odmítl požadavek žalobců, aby při zvažování převažujícího veřejného zájmu byl zohledněn zásah do zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů v celé trase plánované dálnice. Předmětem posouzení je konkrétní dílčí úsek, v němž byl shledán zásah do biotopů chráněných živočichů a rostlin (po realizaci schválených kompenzačních opatření) pouze malé intenzity, proto udělení posuzované výjimky bylo v souladu se zákonem.

Informace k rozhodnutí ze dne 27. 6. 2019, ve věci sp. zn. 4 As 89/2019. Celé zde.

Zdroj: NSS, foto Pixabay.

Go to TOP