Sancta simplicitas aneb uvedení na pravou míru tvrzení zakladatelky UA

Dne 22. 5. 2019 byl na portálu Česká justice uveřejněn článek „Samková představila Unii advokátů, má zatím tři členy“, v němž se představuje nově vzniklý

Dne 22. 5. 2019 byl na portálu Česká justice uveřejněn článek „Samková představila Unii advokátů, má zatím tři členy“, v němž se představuje nově vzniklý zapsaný spolek Unie advokátů, a to mimo jiné sděleními, že „Ačkoliv se to nezdá, tak ČAK nemá za svůj účel ochranu zájmů advokátů…Tzn., že v současné době neexistuje organizace, která by chránila a zajímala se o zájmy advokátů. A to jak soukromé, tak stavovské…v tomto směru Unie podá ráda ČAK pomocnou ruku, neboť Komora podle ní má určitý ostych ochranu zájmu advokát vykonávat.“

Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (dále také jen „VOPOZA“) se na svém Výročním zasedání ve dnech 24. – 25.5.2019 jednomyslně usnesl na vhodnosti reakce, jež by shora uvedená zavádějící tvrzení uvedla přinejmenším na pravou míru.

Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů byl konstituován Usnesením představenstva České advokátní komory o poradních orgánech České advokátní komory, a sice dne 10. ledna 2006, což je z paleontologického hlediska sice velmi krátká doba, avšak lze na každém duševně zdravém advokátovi požadovat, aby se průběžně seznamoval s právními předpisy nejen v rámci své právní praxe, ale i právními předpisy upravujícími jeho právní postavení co advokáta, nadto pokud jsou dobrodiním jeho stavovské existence.

Článek 6 cit. stavovského předpisu vymezuje působnost VOPOZY ve svých odstavcích 2 a 3 následovně:

2) Výbor shromažďuje žádosti o stanoviska, dotazy a náměty advokátů k odborným otázkám, případně k situacím, které ohrožují zájmy advokátů v souvislosti s výkonem advokacie.

3) Advokátům, kteří požádají výbor o poskytnutí odborné pomoci proto, že se cítí být ohroženi postupem orgánů veřejné moci nebo v důsledku jiných skutečností, výbor, shledá-li jejich žádost jako důvodnou, poskytuje odbornou pomoc formou doporučení, konzultací nebo vypracováním stanoviska, popřípadě i tím, že doporučí příslušným orgánům Komory vhodnou formu zákroku ve prospěch ohrožených advokátů.

Ze shora uvedeného vymezení působnosti VOPOZY je zřejmé, že ČAK se nejen neostýchá ochranu advokáta vykonávat, ale tato ochrana je vykonávána institucionálně, procesně a efektivně. Připomínáme, že Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů vznikl v reminiscenci na akci tzv. Čisté ruce z první poloviny prvního desetiletí, kdy poprvé od roku 1989 vypukly politicky motivované trestní procesy s tendencemi kriminalizovat i úspěšné, a tedy nepohodlné advokáty a druhá vlna tendenčního útoku na advokáty následovala po zásahu na Úřadu vlády v červnu 2013 a dlužno dodat v podstatě trvá doposud v rámci tzv. protikorupční revoluce.

Za třináct let své existence byly VOPOZOU řešeny stovky případů ochrany a odborné pomoci advokátům, tedy řádově desítky ročně a za celou dobu působnosti byly vyhotoveny desítky stanovisek a intervencí ve prospěch a na jejich ochranu.

Jen za období posledních pěti let se na Výbor obrátilo celkem 86 advokátů a byly řešeny a vyřešeny případy ochrany typu intervence Výboru při používání digitálních dat při jednání mezi obviněným a advokátem ve věznicích, intervence při výkonu prohlídek advokátů při vstupu do soudních budov, iniciace postihů policistů a státních zástupců za překročení zákonné pravomoci při výkonu veřejné moci, iniciace vstupu ČAK jako vedlejšího účastníka do řízení před Ústavním soudem, iniciace jednání stálých komisí PSPČR ohledně důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, intervence Výboru ve věci odnětí advokátního spisu advokátovi, nezákonných odposlechů či prohlídek advokátních kanceláří, iniciace Výboru představenstvu ČAK ve věci monitorování návštěv klientů advokáty ve věznicích kamerovým systémem, intervence a pomoc v záležitostech týkajících se odměňování advokátů, požadavků na úředně ověřené podpisy klientů na plných mocích v řízení před soudem či intervence ve věci předkládání znaleckých posudků stranou v trestním řízení etc.

Pro lepší informační komfort zakladatelů spolku pak můžeme připomenout ještě Sborník vybraných případů VOPOZY, vydaný u příležitosti desátého výročí jejího vzniku jakožto zvláštní číslo Bulletinu advokacie v říjnu 2015 a velmi užitečné Vademecum advokáta, aneb průvodce některými situacemi právní praxe vydané v Bulletinu advokacie č. 4/2017.

Chceme věřit, že tvrzení v předmětném článku obsažená mimo realitu zcela jsoucí byla vyřčena z pouhé neinformovanosti a že neseznámení se s texty VOPOZY, doručenými zakládajícím členům spolku v rámci distribuce Bulletinu advokacie nejen všem členům ČAK byly způsobeny pouze liknavostí jejich administrativy či touhou jiných zaměstnanců po rychlém sběru odpadových surovin.

V každém případě však můžeme zakladatele spolku, a to všechny tři, ubezpečit, že VOPOZA bude advokáty odborně podporovat a ochraňovat jejich zájmy jako doposud i do budoucna, a to zcela „bezostyšně“.

 

Za Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů JUDr. Marek Nespala, předseda

Go to TOP